למקרים דחופים:

הצעת חוק חדשה להתרת שימוש בקנאביס

הצעת חוק המתירה שימוש והחזקה עצמית בקנאביס – כיצד ישפיע על חיילים ?

הצעת החוק המתירה שימוש והחזקה עצמית בקנאביס 2016- כללי

הצעת החוק שכולם מדברים עליה, שהתקשורת לא מפסיקה לסקר, ושכל המדינה סקרנית לדעת מה יעלה בגורלה, הוגשה בשלהי חודש ינואר 2015. על פי הצעת החוק, שימוש והחזקה עצמית בקנאביס, יהפכו מעבירות פליליות הגוררות אחריהן רישום פלילי, לעבירות שהעונש בגינן הוא קנס, בשיעורים משתנים. הצעת החוק כפי שהוגשה בכנסת מצורפת בזאת למטה. על פי דברי ההסבר להצעת החוק, מטרת החוק אינה לעשות לגליזציה לשימוש בסמים, שכן סם הקנאביס נותר עדיין כסם אסור בפקודת הסמים המסוכנים, אלא, למנוע הכתמה ברישום פלילי של ציבור גדול מאוד, של כמיליון ישראלים, כך על פי דברי יוזמי הצעת החוק, אנשים נורמטיביים לחלוטין ואף אנשי תרבות וחברה, אשר עושים שימוש בקנאביס בשעות הפנאי שלהם מבלי להזיק לאיש. עוד על פי דברי ההסבר, קיים אינטרס מובהק למדינה לתמוך בהצעת חוק זו, שכן המשאבים והכספים אשר מושקעים על ידי המדינה באכיפה של איסור השימוש העצמי, הם עצומים, ולא עולים בקנה אחד עם התועלת המופקת מהשקעתם. כך, מושקעים כספים ומשאבים בהעמדת שוטרים, תובעים, פרקליטים, שופטים ומערכות בתי משפט, ואף לעיתים גורמי כליאה- והכל לצורך אכיפת איסור שימוש והחזקה העצמית של סמים מסוג קנאביס, גם בכמויות קטנות.

עיקרי הצעת החוק

  • היעדר אחריות פלילית לאדם מעל גיל 21 אשר עושה שימוש עצמי בסם, או מחזיק בסם מסוג קנאביס בכמות לשימוש עצמי בכמות של עד 5 גרם, או מחזיק כמות זרעים לשימוש עצמי של עד 15 זרעי
  • במידה ואדם עושה שימוש ברשות הרבים, באופן שהינו אסור על פי הצעת החוק, יוטל עליו קנס ע"ס 1,500 ₪.
  • במידה ואדם מחזיק סם או זרעים בכמות שמעבר לכמות לשימוש עצמי, יוטל עליו קנס ע"ס 2,000 ₪.

הצעת חוק מדרוג עבירות ועונשים בסם קנבוס משנת 2013

חשוב לדעת, כי להצעת חוק הנוכחית קדמה הצעת חוק דומה אשר הוגשה בשנת 2013 ע"י ח"כ תמר זנדברג. ניתן לראות כי גם בהצעת חוק מ-2013 הוצע להסיר אחריות פלילית מהעושה שימוש בקנאביס לשימוש עצמי ו/או החזקה עצמית, ולקבוע עבירות אלה כעבירות קנס. על פי דברי ההסבר להצעת החוק, כיום לא מתבצעת שום הפרדה בין סוגי הסמים וחומרת השפעתם בפקודת הסמים, כך נוצר המצב בו דין שימוש בסמים מסוג הרואין או קוקאין זהה לדין השימוש בקנאביס, מצב ההופך אזרחים נורמטיביים לעבריינים בעלי תיק פלילי.

ואיך זה ישפיע על החיילים?

האכיפה הצבאית בכל הנוגע לעבירות סמים בצבא היא קשה, מחמירה ובלתי מתפשרת. נגד חיילים שעשו שימוש בסמים במהלך שירותם הצבאי, או החזיקו בסמים במהלך השירות הצבאי, מוגשים כתבי אישום על ידי הפרקליטות הצבאית, והם עומדים לדין בפני בית דין צבאי, בהתאם למחוזות השיפוט. העבירות המיוחסות לחיילים הן עבירות מפקודת הסמים המסוכנים, וכשמדובר בשימוש והחזקה, מיוחס סעיף 7(א) ו-(ג) לפקודה. סעיף זה עוסק בהחזקה לצריכה עצמית ושלא לצריכה עצמית, והרישום הפלילי הנובע ממנו הוא בהתאם. במערכת הצבאית בשונה מהמערכת האזרחית קיימת אפשרות של הרשעה הנושאת "רישום פלילי מופחת" (למאמר בעניין רישום פלילי מופחת לחץ כאן), שמשמעותו היא רישום פלילי הנמחק בתוך 5 שנים ממועד ההרשעה. זאת, אם העונש שיגזר על החייל יפחת מ-60 ימי כליאה בעבירות סמים. ניתן לומר בבירור שהאכיפה והענישה בצבא הן מחמירות יותר מאלו הקיימות באזרחות, ואם באזרחות קיימים מקרים רבים של סגירת תיקים על שימוש עצמי בודד או החזקת כמות מזערית, הרי שבמערכת הצבאית לא נסגרים תיקים שכאלה, וכל שימוש בודד בקנאביס, אפילו אם מדובר בפעם הראשונה והאחרונה בה החייל עישן את הסם- נושאת הליך פלילי, הרשעה ורישום פלילי. הצעת החוק טרם עברה, ובינתיים נדחה הדיון בה, שכך שאין לרתום את העגלה לפני הסוסים. יחד עם זאת, במידה והצעת החוק תאושר, ועבירות של שימוש עצמי או החזקה עצמית יהפכו לעבירות קנס, דומה כי הצבא יצטרך ליישר קו עם קביעת המחוקק. למרות שלשירות הצבאי יש מאפיינים ייחודיים, כאלה המצדיקים את אכיפת עבירות השימוש בסמים על ידי חיילים בצורה קצת יותר נחרצת מאשר אכיפת שימוש על ידי אזרחים, עדיין, אנו סבורים שהמערכת הצבאית לא תוכל להתעלם מהרציונלים העומדים בבסיס הצעת החוק. ימים יגידו, וגם אנו נעדכן בהתאם להתפתחות הצעת החוק.  

הצעות החוק כלשונן:

  1. הצעת חוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים (מדרוג עבירות ועונשים בסם קנבוס), התשע"ו–2016

מספר פנימי: 572124 הכנסת העשרים יוזמים:      חברי הכנסת שרן השכל                                                  מירב בן ארי                                                  רועי פולקמן                                                  דב חנין                                                  אילן גילאון                                                  אמיר אוחנה _____________________________________________ פ/2547/20  

ביטול סעיף 101.בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג–1973[1] (להלן – הפקודה), סעיף 10 – בטל.
הוספת פרק ג'12.אחרי סעיף 25 לפקודה יבוא:
  "פרק ג'1: עבירות ועונשים בסם הקנבוס
  תחולה והגדרות25א.(א)      הוראות פרק זה יחולו על אף האמור בכל דין.
      (ב)       בפרק זה –
      "גידול לשימוש עצמי" – גידול בהיקף שלא יעלה על שתיל אחד;
      "כמות זרעים לשימוש עצמי" – כמות של עד 15 זרעים;
      "כמות לשימוש עצמי" – כמות של עד 5 גרם;
      "סם" – קנבוס או שרף של קנבוס.
  אחריות פלילית25ב.(א)      לא יישא אדם, מעל גיל 21, באחריות פלילית בשל עבירה לפי סעיף 7(א) בסם בכמות או בכמות זרעים לשימוש עצמי.
      (ב)       בעבירות לפי סעיפים 25ג ו-25ד, רשאי בית המשפט לקבוע שאדם מעל גיל 21 ביצע את העבירה ולהטיל עליו קנס, אך לא ירשיעו בביצוע העבירה ולא יירשם רישום במרשם הפלילי, כמשמעו בחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א–1981[2], בגין ביצוע העבירה כאמור.
  שימוש אסור בסם25ג.הצורך סם בשטח ציבורי, ומלאו לו 21 שנה, דינו – קנס 1,500 שקלים חדשים; לעניין זה, "שטח ציבורי" – כפי שיוגדר בחוק עזר של הרשויות המקומיות.
  החזקה אסורה של סם25ד.המחזיק סם בכמות העולה על הכמות לשימוש עצמי שלא לצורך סחר, דינו – קנס 2,000 שקלים חדשים.
  החזקה ושימוש מותרים25ה.אדם שמלאו לו 21 שנה, רשאי להחזיק כמות זרעים לשימוש עצמי ולגדל שתיל לשימוש עצמי כהגדרתם בפרק זה."

דברי הסבר מטרת הצעת החוק היא למנוע רישום פלילי מיותר לציבור המשתמשים בקנבוס, מעל גיל 21, לשימוש עצמי בלבד. למעלה ממיליון ישראלים צורכים קנבוס בצריכה מזדמנת, כאשר ציבור המשתמשים ברובו אינו ציבור עברייני. מדובר באנשים נורמטיביים מכל שכבות האוכלוסייה, אנשי אקדמיה, אנשי ציבור ועוד, אשר צורכים קנבוס בשעות הפנאי. מחקרים רבים, וביניהם דוח של ועדה בין לאומית לבחינת מדיניות הסמים העולמית שהוגש ביוני 2011 לאו"ם, (דה-קרימינילזציה (אי הפללה) של השימוש בסמים, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, אוגוסט 2011), עסקו בדה-קרימינליזציה של השימוש בסמים, והמליצו, בין היתר, להפסיק את הקרימינליזציה של העושים שימוש בקנבוס לצריכה עצמית בלבד. ממצאים מעידים כי מרבית עבירות הסמים שבהן נפתחו תיקים, הן עבירות של שימוש והחזקה ורק מיעוט העבירות הן עבירות סחר (כ-16%-18% מעבירות הסמים). הפללת צרכני הקנבוס אינה תואמת את הלכי הרוח של מדינה חופשית ודמוקרטית, היא מהווה פגיעה בזכויות הפרט, ויתרה מכך, היא עלולה להוביל אזרחים נורמטיביים ושומרי חוק למעגל הפשע. הצעת חוק זו לא נועדה לעודד שימוש בקנבוס או להניף דגל שכזה מבחינה חברתית. נהפוך הוא, הצעת החוק משאירה את הקנבוס כסם אסור בפקודת הסמים המסוכנים וקובעת קנס למי שיצרוך אותו במקומות ציבוריים או למי שהחזיק את סם בכמות העולה על הכמות לשימוש עצמי אך שלא נועדה למסחר. יחד עם זאת, הצעת חוק זו תמנע את הפיכתם של אנשים בוגרים, שמלאו להם 21 שנה ונורמטיביים לעבריינים בעיני החוק. הצעת החוק תאפשר את המשך חייהם הרגילים והמקצועיים ואת תרומתם לחברה, ותמנע את הפגיעה הצפויה להם כתוצאה מרישום פלילי. תועלת נוספת שתצמח מהצעת החוק היא חסכון כלכלי של סכומים עצומים המושקעים באכיפת החוק, והקלה על העומס הרב ממילא שיש על מערכת המשפט, אשר נאלצת לטפל באלפי תיקים פליליים בגין שימוש והחזקה של קנבוס לשימוש עצמי מדי שנה. את הסכומים שיחסכו ניתן יהיה להפנות לטיפולי במכורים לסמים קשים, לחינוך ולהסברה. הצעת חוק בנושא דומה הונחה על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת תמר זנדברג וקבוצת חברי הכנסת (פ/1814/20).

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ט"ו בשבט התשע"ו – 25.1.16  

  1. הצעת חוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים (מדרוג עבירות ועונשים בסם קנאביס), התשע"ד–2013

מספר פנימי: 541851 הכנסת התשע-עשרה יוזמת:           חברת הכנסת         תמר זנדברג פ/1942/19  

תיקון סעיף 71.בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג–1973 (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 7(ד) יבוא:
  "(ה)     המחזיק סם במטרה לצרוך אותו עם מספר בני אדם או מחזיקים שניים או יותר סם יחד, ייחשב כל אחד כמחזיק בכמות הסם האמורה לחלק לכמות המחזיקים במשותף, או הצרכנים המיועדים במשותף".
ביטול סעיף 10א2.סעיף 10א לחוק העיקרי – בטל.
הוספת פרק ג13.אחרי סעיף 25 לחוק העיקרי יבוא:
  "פרק ג'1: עבירות ועונשים בסם הקנאביס
  "עבירות בסם קנביס25א.(א)      הוראות פרק זה יחולו על אף האמור בכל דין.
      (ב)       בסעיף זה –
      "סם" – קנאבוס או שרף של קנאבוס;
      "כמות לשימוש עצמי" – כאמור בתוספת השנייה;
      "כמות אישית לזמן ארוך" – הכמות האמורה בתוספת השנייה כפול שש;
      "כמות מסחרית" – כמות הגדולה מכמות אישית לזמן ארוך;
      "צרכן" – אדם המבצע שימוש בסם שלא על פי רישיון מהמנהל;
      "צרכן מפיץ דרגה ב'" – אדם המבצע סחר בסם הכולל תמורה כספית אך ללא מטרות רווח;
      "צרכן מפיץ דרגה א" – אדם המבצע סחר בסם הכולל תמורה כספית, עם מטרות רווח כשסך העסקאות פחות מ-100 אלף שקלים חדשים בשנה;
      "מפיץ דרגה ב'" – אדם השותף בניהול, שותפות במיזם או ביצוע סחר בעצמו או על ידי אחרים, למטרות רווח, בהיקף של מעל 100,000 שקלים;
      "מפיץ דרגה א" – אדם השותף בניהול, שותפות במיזם או ביצוע סחר בעצמו או על ידי אחרים, למטרות רווח, בהיקף של מעל 1,000,000 שקלים;
      "כמות זרעים לשימוש עצמי" – עד 25 זרעים;
      "גידול לשימוש עצמי" – גידול בהיקף שלא יעלה על 5 שתילים בו זמנית.
  אחריות פלילית25ב.על אף האמור בסעיף 7(א), לא יישא אדם באחריות פלילית בשל שימוש בסם כהגדרתו בפרק זה, למעט במקרים המנויים בסעיף 25ג עד 25ז.
  שימוש אסור בסם25ג.הצורך סם בשטח ציבורי, דינו – קנס 500 שקלים חדשים; לעניין סעיף זה, רשות מקומית תקבע בחוק עזר את שיעור הקנס ותגדיר את המקומות הציבוריים.
  החזקה אסורה של סם25ד.(א)        המחזיק כמות סם בכמות העולה על הכמות לשימוש עצמי מחוץ לביתו ושאינה עולה על כמות אישית לזמן ארוך ומטרת ההחזקה היא לשימוש עצמי, דינו – קנס 1,000 שקלים חדשים.
      (ב)        המחזיק בביתו כמות אישית לזמן ארוך לשימוש אישי או חברתי דינו – קנס 1000 שקלים חדשים.
      (ג)         ביצע אדם החזקה כאמור בסעיף קטן (א) או (ב) והוא צרכן מפיץ דרגה ב', דינו – שלושה חודשי מאסר או קנס 5,000 שקלים חדשים.
      (ד)        ביצע אדם החזקה כאמור בסעיף קטן (א) או (ב) והוא צרכן מפיץ דרגה א', דינו – חצי שנת מאסר או קנס 10,000 שקלים חדשים.
      (ה)        ביצע אדם החזקה של כמות מסחרית והוא צרכן מפיץ דרגה ב', דינו – שנתיים מאסר או קנס 20,000 שקלים חדשים.
      (ו)         ביצע אדם החזקה של כמות מסחרית והוא צרכן מפיץ דרגה א', דינו –  שלוש שנות מאסר או קנס 50,000 שקלים חדשים.
      (ז)         ביצע אדם החזקה של כמות מסחרית והוא מפיץ דרגה ב', דינו – חמש שנות מאסר או קנס 500,000 שקלים חדשים.
      (ח)        ביצע אדם החזקה של כמות מסחרית והוא מפיץ דרגה א', דינו –  עשר שנות מאסר או קנס 5,000,000 שקלים חדשים.
  הפצה וסחר25ה.(א)        המורשע בהיותו צרכן מפיץ דרגה ב' דינו –  שלושה חודשי מאסר או קנס 5,000 שקלים חדשים.
      (ב)        המורשע בהיותו צרכן מפיץ דרגה א', דינו –  חצי שנת מאסר או קנס 10,000 שקלים חדשים.
      (ג)         המורשע בהיותו מפיץ דרגה ב', דינו – חמש שנות מאסר או קנס 250,000 שקלים חדשים.
      (ד)        המורשע בהיותו מפיץ דרגה א', דינו – עשר שנות מאסר או קנס 2,500,000 שקלים חדשים.
      (ה)        לא יורשע אדם בעבירה לפי סעיף זה אם הורשע באחת מן העבירות המנויות בסעיף 25ד(ג) עד (ח); על אף האמור, רשאי תובע להגיש כתב אישום על שני האישומים ובית המשפט יהיה רשאי להכריע באישום.
  ייצור והפקה25ו.(א)      רשאי אדם להחזיק זרעים לשימוש עצמי או לגדל לשימוש עצמי, כל עוד אינו גורם מפגעי ריח והגידול אינו מצוי במקום גלוי לעין; גרם מפגעי ריח או ביצע את הגידול במקום גלוי לעין, דינו – קנס 1,000 שקלים חדשים.
      (ב)        המגדל שאינו לצורך שימוש עצמי, דינו – מאסר חמש שנים וקנס 500,000 שקלים חדשים.
  ייבוא וייצוא25ז.(א)        המייבא זרעים לשימוש עצמי, דינו – קנס   1,000 שקלים חדשים.
      (ב)        המייבא או מייצא סם ממדינת ישראל ללא רישיון כדין, למעט כאמור בסעיף קטן (א), דינו – מאסר עשר שנים וקנס 1,000,000 שקלים חדשים."

דברי הסבר מטרתה של הצעת החוק היא להחריג את העונשים על השימוש בסם מסוג קנאביס לעומת סמים אחרים בפקודת הסמים המסוכנים וליצור דירוג בענישה על פי העבירה. הקנאביס נמצא בשימוש מזה אלפי שנים, בדומה לאלכוהול הוא הוצע מחוץ לחוק בשנות ה-30' בארה"ב ובניגוד לאלכוהול שחזר להיות חוקי ופופולרי, האיסור על השימוש בקנאביס התפשט ברחבי העולם ונמשך גם 80 שנה אחר כך. זאת למרות שהאלכוהול נחשב, על פי מחקרים רפואיים, לסם ממכר ומזיק יותר מקנאביס (Drug harms in the UK, by Nutt et el. The lancet 2010). השימוש בקנאביס הוא חלק משגרת החיים של ישראלים רבים, כ-275 אלף ישראלים בוגרים השתמשו במריחואנה רק בשנה האחרונה (קורין סאור, ירדן גזית, לגליזציה של מריחואנה – סקר דעת קהל, הניסיון של מדינות אחרות והערכת ההשפעה התקציבית, מכון ירושלים לחקר שווקים, ספטמבר 2013). בישראל, כמו בעולם, קנאביס הוא חלק מאורח חיים נורמטיבי של אנשים בוגרים ומתפקדים בחברה. אורח החיים הזה מונה כמעט 10% מהציבור הישראלי ויתכן שאף יותר. כיום לא מתבצעת שום הפרדה בין סוגי הסמים וחומרת השפעתם בפקודת הסמים, כך נוצר המצב בו דין שימוש בסמים מסוג הרואין או קוקאין זהה לדין השימוש בקנאביס, מצב ההופך אזרחים נורמטיביים לעבריינים בעלי תיק פלילי. נתונים אלו קוראים לשינוי המצב החקיקתי בהתאם למציאות היום-יומית. בשנים האחרונות אנו עדים ועדות למגמה הולכת וגוברת של מדיניות אי הפללה לצרכני קנביס במדינות רבות בעולם. כבר ב2011 דו"ח רשמי של האו"ם קרא לחשיבה מחודשת על מדיניות הסמים ועל הפללת משתמשי הסמים הקלים (דה-קרימינילזציה (אי הפללה) של השימוש בסמים, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, אוגוסט 2011) מדינות רבות שינו את גישתן לנושא הפללת המשתמשים והמשתמשות. מדיניות אי הפללה זאת חסכה מיליונים למשלמי המסים באותן המדינות. ממשלת ישראל מוציאה כיום כ-690 מיליון שקלים חדשים בשנה על מנת לאכוף את איסור השימוש בקאנביס, זאת למרות שבפועל עבירות הסמים שבהן נפתחו תיקים פליליים הן עבירות שימוש ואחזקה ורק מיעוטן (כ-16%) הן עבירות סחר, דבר אשר מצביע על סדר עדיפויות קלוקל של גורמי האכיפה (סאור וגזית, לגליזציה של מריחואנה). מעבר לעובדה שהחרגת ענישה בשימוש בקנאביס תוביל לחסכון בתקציב המדינה, תאפשר השקעת משאבים בטיפול ושיקום נפגעי סמים, המשאבים יוקצו לחינוך והסברה ומאבק בגורמי הפשיעה במקום הפללה של אלפי אזרחים ואזרחיות נורמטיביים, יותר מכל, החרגת הענישה תתאים למציאות שבה עשרות אלפי ישראלים וישראליות משתמשים בקנאביס כחלק משגרת חייהם.

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ו' בטבת התשע"ד – 9.12.13      

[1] דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 27, עמ' 526.

[2] ס"ח התשמ"א עמ' 322.

איך מתחילים?

משרדנו מייצג מועמדים לשירות בטחון וכל חייל אשר זקוק לסיוע מול רשויות הצבא, בבקשות לפטור משירות, לטיפול נפשי או רפואי, עררים רפואיים ושאר הליכים צבאיים מנהליים. השותפים במשרד הינם יוצאי פרקליטות צבאית.

עו”ד ונוטריון (רס”ן במיל’) רוני קרדונר

מאמרים נוספים

עורך דין צבאי מומלץ בתלאביב

בחירת עורך דין צבאי בתל אביב

בחירת עורך דין צבאי בתל אביב – מצד אחד הצבא הוא גוף מכובד והחיילים שמשרתים בו מבקשים לתרום למדינה, אך מצד שני גם בצבא נתקלים בלא מעט בעיות משמעת שחוצות את הגבול הפלילי, כלומר לא פעם חיילים, קצינים, מילואימניקים ואנשי קבע מוצאים את עצמם נאשמים

להמשך קריאה »

התרת התחייבויות

בחירת משרד עורך דין לענייני צבא בדומה לכל הליך משפטי, חשוב להיות מיוצג בצורה מקצועית על ידי עו”ד גם בוועדה להתרת התחייבויות, שכן הליך בוועדה זו הינו הליך משפטי לכל דבר ועניין. משרתי קבע רבים לא מודעים לזכותם להיות מיוצגים בוועדה להתרת התחייבויות, וחבל, שכן

להמשך קריאה »

רישום פלילי מופחת

מהו רישום פלילי מופחת בגין הרשעה בבית דין צבאי? ברחבי הארץ קיימים 3 בתי דין אשר בהם נשפטים חיילים השייכים לפיקודים השונים, לפי החלוקה הבאה: בית דין צפון- פיקוד צפון וחיל ים; בית דין מרכז- פיקוד מטכ"ל, מרכז, חיל אוויר ועורף; בית דין דרום- פיקוד

להמשך קריאה »