הנאשם זוכה מעבירות אלימות שיוחסו לו מחוסר ראיות מספיקות.

תיק זה מוכיח כי אם ההגנה עושה פעולות למציאות ואיתור ראיות לטובת הנאשם, ואם מתבצעת חקירה נגדית כהלכתה, יכול נאשם לצאת זכאי מחוסר ראיות מספיקות.

בתיק זה התלוננה אשתו של הנאשם כי תקף אותה, איים עליה לרבות עם סכין והתיק נקבע לשמיעת הוכחות.

התברר לנו, כי המתלוננת עלתה לשידור לתוכניתה של השדרנית איריס קול, ובמסגרת זו קיבלה ייעוץ משפטי בנוגע לזכויותיה בהליך הנישואין והגירושין. התברר כי המתלוננת לא הזכירה דבר או חצי דבר על אלימות בבית.

זאת ועוד, בחקירתה הנגדית של המתלוננת התגלו סתירות מהותיות.

בסופו של דבר בית המשפט הנכבד מזכה את הנאשם מחוסר ראיות מספיקות.

יש להוסיף כי בית המשפט התרשם כי אכן הנאשם ביצע חבלה ברכוש, אולם החליט לזכותו משיקולים שונים, לרבות מטעמים של זוטי דברים.