למקרים דחופים:

פקודת מטכ"ל 1.0124 – פרס הרמטכ"ל ליחידות מצטיינות

כללי
1. פרס הרמטכ”ל ליחידות מצטיינות מוענק מידי שנה, בסמוך לראש השנה, בסוף חודש תשרי או בתחילת חודש חשון, בהתאם להחלטת הרמטכ”ל.
2. היחידות המצטיינות נקבעות בידי ועדה, שתמונה לצורך זה מידי שנה, בחודש תמוז, בידי הרמטכ”ל. הוועדה תמליץ על יחידות אלה לרמטכ”ל.

הרכב הוועדה
3. בראש הוועדה עומד אלוף שנקבע לכך בידי הרמטכ”ל.
4. חברי הוועדה:-
א. רע”ן כוננות וכשירות באט”ל.
ב. קמ”ן מז”י או רמ”ח בטיחות במז”י.
ג. רמ”ח בו”ם באג”ם.
ד. רמ”ח תוה”ד באג”ם.
ה. סגן קשל”ר.
ו. נציג חיל האוויר.
ז. נציג חיל הים.

אופן בחירת היחידות המצטיינות
5. היחידות המצטיינות ייבחרו מבין היחידות והבסיסים ברמת חטיבה ובה”ד או יחידות אחרות, שמפקדיהן בדרגת אל”ם.
6. היחידות והבסיסים יחולקו לשני בתים על פי אופי היחידה, תנאי השירות בה וסוגי פעילותה, כמפורט בהק”א ק32-04-01-, ואלה הם:-
א. בית א’ – יחידות שדה.
ב. בית ב’ – יחידות עורפיות.
7. מפקדי הפיקודים, מפקדי הזרועות וראשי אגפים במטכ”ל ימליצו בפני הוועדה על היחידות, שהצטיינו במילוי תפקידן בשנה שחלפה, על פי ההקצאה שבנספח א’ לפקודה זו, עד סוף חודש תמוז, או עד מועד אחר, שתקבע הוועדה. הוועדה תשלח טופסי המלצה לסמכויות השונות.
8. הוועדה תקבע את היחידות המצטיינות בצה”ל כך:-
א. מקום ראשון ומקום שני בכל בית.

ב. יתר היחידות המצטיינות בכל בית.
9. בתוקף תפקידה רשאית הוועדה להיפגש עם מפקדים, להזמין בעלי תפקידים שונים לדיוניה ולערוך ביקורות נוספות ביחידות השונות.

נושא הבחינה ואופן חישוב הציון
10. נושאי אג”ם (40 אחוזים מהציון):-
א. ביצוע משימות היחידה במשך השנה.
ב. מוכנות היחידה לביצוע משימותיה במלחמה.
ג. רמת הגיוס והכוננות.
ד. רמת האימונים ורמת ההדרכה.
ה. נושאי הכשירות הקרבית והכשירות המבצעית.
ו. ביטחון מידע, ביטחון קשר ואבטחת מחנות.
ז. בטיחות באימונים.
11. נושאי אט”ל (25 אחוזים מהציון):-
א. רמת התחזוקה, הכוננות והכשירות ביחידה.
ב. מערך הרפואה ביחידה.
ג. אחזקה וכשירות ציוד חי”ח.
ד. שירותים לפרט ומנהלה אפסנאית.
ה. אחזקה וכשירות ציוד חי”ק.
ו. חיסכון וייעול.
ז. מניעת שריפות.
12. נושאי אכ”א (25 אחוזים מהציון):-
א. רמת האיוש וכשירות בעלי התפקידים.
ב. קיום פקודות הצבא בנושאי משמעת הפרט והמשמעת ביחידה.
ג. משמעת נהיגה ובטיחות בדרכים לרבות תאונות דרכים.
ד. הטיפול בפרט.
ה. חינוך.
ו. שליטה בתנועת כוח אדם.
ז. החתמה לקבע והמוראל ביחידה.
13. התרשמות כללית של הוועדה (10 אחוזים מהציון).
14. בנספח ב’ מובאים הנושאים, שתבחן הוועדה לצורך בחירת היחידות, המועמדות לפרס הרמטכ”ל.
פרס ותעודות
15. יחידות במקום הראשון והשני בכל בית יזכו בפרס. מהות הפרס תסוכם בין רמ”ח פרט באכ”א ליועץ הכספי לרמטכ”ל.
16. פרס כספי:-
א. אם סוכם שהפרס שיינתן ליחידות המצטיינות הוא פרס כספי, כאמור לעיל, הוא ישמש את היחידות המצטיינות לקיום הרווחה ביחידה ולשיפור תנאי השירות של החיילים (כגון: אביזרי מועדון, שיפור חזות היחידה וכד’) אולם לא ירכשו בו ציוד משרדי או ציוד המנופק בידי צה”ל.
ב. יחידות מצטיינות יוכלו להשתמש בפרס הכספי שקיבלו למטרות האמורות לעיל רק לאחר שיקבלו לכך את אישורו של רמ”ח פרט באכ”א.
17. לכל היחידות המצטיינות יוענקו תעודות הצטיינות.

טקס הענקת פרס הרמטכ”ל
18. הפרס יוענק בידי הרמטכ”ל בטקס רשמי בהשתתפות מפקדי היחידות, הזרועות, האגפים והחילות ובהשתתפות פורום המטה הכללי.
19. אכ”א – פרט אחראי לארגון הטקס.

נספח א’ לפקודה 1.0124

מספר היחידות העולות לגמר מכל סמכות
מספר
הסמכות מבית א’ מבית ב’
סודר
1. פיקוד הצפון 2 1
2. פיקוד המרכז 2 1
3. פיקוד הדרום 1 1
4. מז”י 2 1
5. אכ”א – 1
6. אט”ל – 3
7. אמ”ן 1 (מבית א’ או מבית ב’)

8. אג”ם – תוה”ד 1 (מבית א’ או מבית ב’)

9. מפקדת חיל האוויר 3 (מבית א’ או מבית ב’)

10. מפקדת חיל הים 1 (מבית א’ או מבית ב’)

נספח ב’ לפקודה 1.0124

מקורות לבחינת היחידות
1. מקורות לאיסוף מידע בתחום המוכנות המבצעית:-
א. ביקורות:-
1) מבקר המדינה.
2) מבקר מערכת הביטחון.
3) אג”ם – בו”ם.
4) אמ”ץ – חטיבת מבצעים.
ב. אימונים:-
1. מרא”ם או באלי”ש.
א. אימוני מפקדות (סיכום).
1) אימון מרא”ם (מפאו”ג וחטיבות).
2) אימון מאמ”ח (מפח”טים).
ב. תרח”טים (סיכומי תרגילים באלי”ש – יחידת מילואים).
1) תרח”ט חי”ר (מפקדת חי”ר).
2) תרח”ט שריון (מפקדת שריון).
2) תו”פ:-
א) ביקורות באימונים ביח”ש – סיכומי ביקורות/ביקורים מטעם רע”ן תו”ל מתאימים (רמת גדוד, חטיבה).
ב) ביקורות בתרגילים או באימונים – במפאו”ג.
ג) דוחות על תאונות אימונים ורכב – דיווח רע”ן בטיחות, תו”פ.
ד) סיכומי תרגילים (יחידות פיקוד מז”י).
ה) דוחות מסכמים של קציני חיל ראשיים – תרגילים פלוגתיים, כוחני פלוגה, כשירות צוותית.
3) אימונים:-
דוחות על ניצול שע”ם, דוחות על ניצול ימ”ם לאימונים (מול הקצאות אימונים ולא דיווח אוטומטי).
4) חוו”ד מז”י (ליחידות שדה):-
סיכומי אימון מחלקות מקצועיות (חטיבה, אוגדה) (קשר, חמ”ן, תחזוקה וכו’).
ג. פעילות מבצעית:-
1) חוות דעת של מפקדי גזרות תע”ם (פיקודים מרחביים).
2) תחקירים לאחר ביצוע של מבצעים (אמ”ץ – חטיבת מבצעים).
ד. משמעת מבצעית (תאונות, כמעט תאונה):-
1) בטיחות באימונים (מז”י, תו”פ, ח”א, ח”י).
2) שמירה על כללי בטיחות.
3) בקרת ביטחון קשר (עיט).
4) דוחות ניצול שע”ם וימ”ם לאימונים (מז”י).
5) חוות דעת של קב”ט הפיקוד או של קב”ט החיל.
2. מקורות לאיסוף מידע בתחום הכשירות האט”לית (במפקדות החילות בפיקודים המרחביים):-
א. תחזוקה:-
1) ציוני ביקורת מטכ”ל – אט”ל.
2) ייעול וחיסכון.
3) בדיקה מדגמית של אחסנה יבשה ביחידות.
4) אבדנים וביצוע ספירות.
ב. אחזקה – חימוש:-
1) ציוני ביקורות חי”ח.
2) נשק ותחמושת.
3) תכנית עבודה – תכנון מול ביצוע.
4) טיפול להשלמת כו”כ.
ג. קשר:-
1) ציוני ביקורת חי”ק.
2) תכנית עבודה – תכנון מול ביצוע.
ד. רפואה:-
1) ציוני ביקורת חר”פ.
2) ציוני ביקורת בריאות בצבא.
3) מרפאה ותאג”ד ורכב פינוי.
ה. מקחת”ר:-
1) שירותים לפרט (מזון, מגורים וכד’)
2) ממוצע ציוני ביקורותכיבוי אש.
3) מש”קים ביחידה.
3. מקורות לאיסוף מידע בנושאי אכ”א:-
א. ביקורת אכ”א – בחינת רמת השלישות והטיפול בפרט ביחידה כולל נושאי המשמעת, החינוך,
הח”ן והרבנות.
ב. ביקורות בטיחות בדרכים – בדיקת התארגנות היחידה בנושא הבטיחות בדרכים.
ג. דו”ח מקמצ”ר – נתונים סטיסטיים של עבירות משמעת, הופעה ועבירות תנועה.
ד. עבירות פליליות או חקירות מצ”ח.
ה. ביקורת מת”ש – תמונת מצב של ניהול כספי היחידה וניצול ימ”ם.
ו. ביקורות מדור גיוס חירום – בדיקת רשתות הגיוס (בשילוב אמ”ץ – חטיבת מבצעים).
ז. דוח רג”מ – דוח רמת גוף מדווח בנושא ועדכניות העברת המידע בידי היחידה (מופק בידי
מקשל”ר) ושלמותה.
ח. מצבת נפקדים ועריקים (נתוני מחשב).

איך מתחילים?

משרדנו מייצג מועמדים לשירות בטחון וכל חייל אשר זקוק לסיוע מול רשויות הצבא, בבקשות לפטור משירות, לטיפול נפשי או רפואי, עררים רפואיים ושאר הליכים צבאיים מנהליים. השותפים במשרד הינם יוצאי פרקליטות צבאית.

עו”ד ונוטריון (רס”ן במיל’) רוני קרדונר

מאמרים נוספים

פקודת מטכ"ל 32.0401 – כושר בריאותי

הגדרות תוקף סעיפים 1 עד 7 מה – 26 אבג’ 97 “כושר בריאותי” – כמפורט בהפ”ע 3.0281. “כושר רפואי” – כאמור בתקנות שירות ביטחון, התשכ”ז1967-. דרגות הכושר הינן: “כשר לשירות”, “בלתי כשר לשירות”, “בלתי כשר זמנית לשירות”. “חייל” – מי שנמנה עם הכוחות הסדירים או

להמשך קריאה »

פקודת מטכ"ל 34.0303 – השתלמות תורנית לחיילים דתיים

תוקף סעיפים 1 עד 7 מה- 29 במאי 2006 כללי1. באחריות הרבנות הצבאית לערוך השתלמות תורנית לחיילים דתיים בתדירות שלא תפחת מממוצע של יום אחד בחודש. את תוכן ההשתלמות תקבע הרבנות הצבאית הראשית.2. ניתן לקיים את ההשתלמות במסגרת יחידתית. במקרה זה, מועדה ייקבע על ידי

להמשך קריאה »

פקודת מטכ"ל 33.1010 – ריצוי עונש מאסר שהטיל בית דין צבאי

הגדרות1. בית דין צבאי – בית דין, שהוקם על פי חוק השיפוט הצבאי, התשט”ו1955-.2. בית דין צבאי לתעבורה – בית דין צבאי לתעבורה, שהוקם לפי סעיף 209 א לחוק השיפוט הצבאי, התשט”ו1955-.3. רשות מאשרת – כמשמעותה בסעיף 441 (ג) לחוק השיפוט הצבאי, התשט”ו1955-:א. לגבי גזרי

להמשך קריאה »