למקרים דחופים:

פקודת מטכ"ל 31.0109 – שחרור חיילות בשירות חובה עקב נישואין או עקב הריון

כללי
תוקף סעיפים 1 עד 7 מה – 5 אוק´ 95

1. חיילת בשירות חובה שנישאה תפוטר משירות ביטחון, כמפורט בפקודה זו, אלא אם כן התנדבה שעל אף נישואיה לא תשוחרר או תפוטר.
2. חיילת בשירות חובה שהרתה תפוטר משירות ביטחון, כמפורט בפקודה זו, אלא אם כן התנדבה, שעל אף נישואיה או הריונה לא תשוחרר או תפוטר, או התנדבה לשירות, כמפורט בסעיף 3 להלן.
3. חיילת בשירות חובה, שהרתה והביעה את רצונה להתנדב לשירות, אך הפסיקה להתקיים בה עילת הפטור, תפוטר משירות ביטחון מבלי שתקבל תעודת פטור, ותתנדב מיד לשירות בצה”ל מבלי שתקבל תעודת מתנדב.
4. בסמכות קחנ”ר לאשר התנדבותן של חיילות, שהרו ושביקשו להתנדב להמשך שירות סדיר בצה”ל, מכוח סעיף 17ג לחוק שירות ביטחון (נוסח משולב), התשמ”ו1986-, ומכוח הסמכת שר הביטחון.
5. חיילת הרה שהחליטה להתנדב, כמפורט בסעיף 3 לעיל, תוסיף לשרת ככל חיילת אחרת, מבלי שיחול כל שינוי בחובותיה ובזכויותיה.
6. הרשויות המוסמכות לטיפול בחיילת בשירות חובה, שנישאה או שהרתה (להלן – הרשות המוסמכת), הן אלה:-
א. בקו”ם-רמ”ד שחרורים – לגבי חוגרות, שאינן מעוניינות להתנדב לשרת בצה”ל. תוקף סעיף משנה ב´ מה- 15 דצמ´ 97
ב. חטיבת הסגל-ראש הענף המתאים – לגבי קצינות.

פרק א
חיילת העומדת להינשא
7. חיילת, העומדת להינשא, תודיע על כך למפקדה עשרים ואחד ימים, לפחות, לפני מועד החתונה. תוקף סעיף 8 מה — 21 יולי 96.
8. החיילת תציג בפני מפקדה אישור רישום לנישואין ממשרד הרבנות, שבו נפתח תיק נישואין, או הצהרה, החתומה בפני נוטריון או בפני עורך דין, שבה מצהירה חיילת על נישואיה העתידיים כנישואים המוכרים על ידי משרד הפנים .

פעולות היחידה
תוקף סעיפים 9 עד 12 מה – 5 אוק´ 95

9. עם היוודע מועד הנישואין, תועבר הודעה על כך לשליש היחידה, שיפעל כך:-
א. יבדוק, שהחיילת אינה חתומה על כל התנדבות לשירות חרף נישואיה.
ב. יתאם עם החיילת את חופשתה, כמפורט בפ”מ 35.0410. אם לא עומדות לזכות החיילת חופשות רגילות, יוודא שהחיילת תמלא טופס 59 – “בקשה לחופשה מיוחדת”, בשני העתקים, כמפורט בפ”מ 35.0411. החופשה המיוחדת תהיה עד יום נישואיה.
10. לפני יציאת החיילת לחופשה, יבצע שליש היחידה את הפעולות האלה:-
א. יוודא, שהחיילת סיימה את כל הסידורים הכרוכים בגריעתה מהיחידה (החזרת ציוד, שיפוט וכד´).
ב. יוודא, כי שולמו לחיילת כל התשלומים ודמי הכלכלה המגיעים לה, כמפורט בפ”מ 35.0205.
ג. ימלא צו הצבה (טופס 521) לתש”ם (תאריך שינוי מצבה), שהוא עשרה ימים לאחר מועד נישואיה. הטופס ימולא בשלושה העתקים, ויופץ לגורמים האלה:-
1) המקור – יימסר לחיילת.
2) העתק אחד – יישלח בדואר רשום לבקו”ם-מדור שחרורים.
3) העתק שני – יתויק ביחידה.
ד. ייתן לחיילת את המסמכים האלה:-
1) מקור של צו ההצבה (טופס 521) – המיועד לבקו”ם-מדור שחרורים.
2) אישור שהייה מחוץ למחנה בחופשה או בתפקיד (טופס 71) עד עשרה ימים לאחר מועד נישואיה.
3) מעטפת מסמכיה האישיים (טופס 77-4), בהתאם לנוהל המפורט בפ”מ 30.0214.
ה. יסביר לחיילת את תוכן “הצהרת חיילת שעומדת להינשא”, שדוגמתה ניתנת בנספח א לפקודה זו, ויחתימה על שלושה העתקים של ההצהרה, שבהם יעשה כך:-
1) המקור – יימסר לחיילת.
2) העתק אחד – יתויק ביחידה.
3) העתק שני – יתויק במעטפת המסמכים האישיים של החיילת.

11. מפקד היחידה או שליש היחידה ימלאו שני העתקים של טופס “הודעה על נישואיה של חיילת וחוות דעת מפקד”, שדוגמתו ניתנת בנספח ב לפקודה זו. הטופס ימולא ארבעה עשר ימים, לפחות, לפני מועד הנישואין, כמפורט בפ”מ 30.0117. העתק אחד יישלח לרשות המוסמכת, לשם הוצאת “תעודת הערכה לחייל המשתחרר”, וההעתק השני יתויק ביחידה.
12. מפקד היחידה או שליש היחידה יעקבו אחר שחרור החיילת משירות חובה ואחר גריעתה ממצבת היחידה.
תוקף סעיף 13 מה – 15 דצמ´ 97
13. מפקד היחידה או שליש היחידה יפעלו כאמור בסעיפים 9 עד 12 גם לגבי חיילת שנישאה בנישואין אזרחיים בחוץ לארץ, גם אם החיילת טרם נרשמה על ידי משרד הפנים במרשם האוכלוסין כנשואה.

פעולות חיילת שנישאה
תוקף סעיפים 14 עד 19 מה- 5 אוק´ 95

14. חיילת שנישאה חייבת להתייצב בבקו”ם-מדור שחרורים, לא יאוחר מעשרה ימים לאחר מועד נישואיה, כדי להשתחרר משירות סדיר.
15. חיילת, שמתייצבת בבקו”ם-מדור שחרורים, תביא עמה את המסמכים האלה:-
א. כתובה מקורית או תעודת נישואין מקורית, שהוצאה על ידי הרבנות הראשית, או רישום של משרד הפנים בתעודת הזהות, המעיד על נישואיה.
ב. כל המסמכים והאישורים הצבאיים שברשותה, וכן את ההצהרה, שחתמה עליה ביחידתה, כמפורט בסעיף 10 לעיל.
ג. טופס 71, שקיבלה ביחידה.
ד. צו הצבה לבקו”ם-מדור שחרורים (טופס 521).

פעולות בקו”ם-מדור שחרורים

16. בקו”ם-מדור שחרורים יוודא ברשומת הממוכנת, שהחיילת אינה חתומה על כל התחייבות להוסיף ולשרת בשירות סדיר, למרות נישואיה.
17. לאחר שהציגה החיילת את הכתובה המקורית או את תעודת הנישואין המקורית, שהוצאה על ידי הרבנות הראשית, או את הרישום של משרד הפנים בתעודת הזהות, המעיד על נישואיה, ישמור בקו”ם-רמ”ד שחרורים העתק של הכתובה, העתק של תעודת הנישואין או העתק של תעודת הזהות, שאושרו בחתימת ידו של קצין מבקו”ם-מדור שחרורים, בצירוף מעטפת מסמכיה האישיים של החיילת (טופס 77-4).
18. חיילת, שהתייצבה לאחר המועד שנקבע להתייצבותה – יבדוק בקו”ם-רמ”ד שחרורים את נסיבות איחורה. החיילת תועמד לדין בבקו”ם, לפי החלטת רמ”ד שחרורים:-
א. אם תצא חייבת בדין – תיחשב תקופת האיחור כנפקדות, ותירשם כתב”ן.
ב. אם תצא זכאית בדין – תש”ם השחרור יהיה עשרה ימים לאחר מועד נישואיה.
19. בקו”ם-מדור שחרורים לא ישחרר את החיילת, אם אחד מהמסמכים האלה אינו ברשותה:-
א. צו הצבה לבקו”ם-מדור שחרורים.
ב. מעטפת מסמכים אישיים.
ג. כתובה מקורית או תעודת נישואין מקורית, שהוצאה על ידי הרבנות הראשית, או רישום של משרד הפנים בתעודת הזהות, המעיד על נישואיה. החיילת תחויב להמציא את המסמך החסר בתוך עשרים וארבע שעות ממועד התייצבותה.
תוקף סעיפים 20 ו- 21 מה- 15 דצמ´ 97

20. א. חיילת שנישאה בנישואין אזרחיים בחוץ לארץ, אך טרם נרשמה על ידי משרד הפנים במרשם האוכלוסין כנשואה, והיא אינה חתומה על כל התחייבות להוסיף ולשרת בשירות סדיר למרות נישואיה, תוכל להגיש בקשה לדחיית שירות למשך שישה חודשים לבקו”ם-רע”ן תגבורת סדיר-מדור נשים. לבקשה יש לצרף העתק של תעודת נישואין מקורית, בליווי תרגום נוטוריוני לעברית.
ב. במקרה שעברו שישה חודשים ומשרד הפנים טרם החליט בבקשתה, תינתן לה על ידי בקו”ם-ענף תגבורת סדיר-מדור נשים, לפי בקשתה, דחיית שירות נוספת שלא תעלה על שלושה חודשים.
ג. לא הכיר משרד הפנים בתוקף הנישואין – תוחזר החיילת להשלמת שירות החובה.

פעולות הרשות המוסמכת
21. הרשות המוסמכת תקבל את הטופס, שדוגמתו ניתנת בנספח ב לפקודה זו – “הודעה על נישואיה של חיילת וחוות דעת מפקד”, ותוציא לחיילת “תעודת הערכה לחייל המשתחרר” (טופס 807). התעודה תישלח, בדואר רשום, לכתובתה האזרחית של החיילת.

מעקב אחר התייצבות החיילת לשחרור
תוקף סעיפים 22 ו- 23 מה – 5 אוק´ 95

22. אם עברו ארבעה עשר ימים מהמועד שנקבע להתייצבותה, והחיילת טרם שוחררה, ובבירור שערך בקו”ם-מדור שחרורים עם היחידה עולה, שהחיילת נעדרת מתהליך השחרור, והוכח כי נישאה באמצעות כתובה מקורית או באמצעות תעודת נישואין מקורית, שהוצאה על ידי הרבנות הראשית, או באמצעות רישום של משרד הפנים בתעודת הזהות, המעיד על נישואיה, תפנה היחידה לגורם המוסמך, כדי לבצע שחרור של החיילת שלא בפניה, כמפורט בפ”מ 31.0117.
אם לא הוכחו נישואיה, כמפורט לעיל, תטופל החיילת לפי נוהל נפקדים ועריקים, כמפורט בפ”מ 31.0513.

חיילת שלא נישאה

23. חיילת, שיצאה לחופשת נישואין, ושמסיבה כלשהי לא נישאה במועד עליו דיווחה ליחידה או שלא נישאה כלל, תדווח על כך ליחידתה בתוך עשרים וארבע שעות ממועד דחיית הנישואין או ממועד ביטולם. שליש היחידה, בתיאום עם מפקד היחידה, יקבעו, לפי נסיבות המקרה, את מועד התייצבות החיילת ביחידתה להמשך שירות.
תוקף סעיף 24 מה – 15 דצמ´ 97
24. שליש היחידה יודיע, בכתב ובטלפון, לבקו”ם-רמ”ד שחרורים – לגבי חוגרות, או לחטיבת הסגל-רמ”ד רישום והדרכה ולבקו”ם-מדור שחרורים – לגבי קצינות, על דחיית מועד נישואיה של החיילת או על ביטולם.

פרק ב

חיילת רווקה בשירות חובה שהרתה
תוקף סעיפים 25 ו- 26 מה – 5 אוק´ 95
25. חיילת רווקה בשירות חובה שהרתה תפעל כך:-
א. חיילת, החושבת שהיא הרה, תפנה לרופא היחידה, לעובדת סוציאלית של הח”ן או לרופאת הח”ן הפיקודית, שאליה שייכת היחידה בה היא מוצבת.
ב. החיילת תופנה על ידי אחד מהם למרפאה מוסמכת (מרפאת מומחים צבאית או מרפאה של בית חולים, הקשור בהסכם השילוב לצה”ל). רופא הנשים יאשר על טופס ההפניה לרופא מומחה (טופס 103 או טופס אישור רופא במקום טופס 103), כי החיילת הרה לפי המבחן הקבוע בתקנות שירות ביטחון (“פטור לאם לילד ולאישה הרה”).
26. לגבי חיילת רווקה בשירות חובה, שהרתה ושמעוניינת להתנדב להמשך שירות סדיר בצה”ל, יפעלו כך:-
א. חיילת הרה, לפי המבחן הקבוע בתקנות שירות ביטחון (“פטור לאם לילד ולאישה הרה”), תפוטר משירות ביטחון. החיילת תוכל להתנדב ולהמשיך שירותה בצה”ל, ובלבד שהעילה בגינה היא זכאית לפטור תבוטל. חיילת, שהחליטה להתנדב, כאמור לעיל, תפוטר משירות ביטחון מבלי שתקבל תעודת פטור, ותתנדב מיד לשירות בצה”ל מבלי שתקבל תעודת מתנדב.
ב. חיילת, שהחליטה להתנדב להמשך שירות סדיר בצה”ל, תחתום, בתוך שבוע ימים מיום קבלת האישור הרפואי על הריונה ובנוכחות עובדת סוציאלית של הח”ן, על “בקשת התנדבות לכוחות הסדירים של צה”ל”, שדוגמתה ניתנת בנספח ג לפקודה זו. הבקשה תועבר, עד שבוע ימים מיום החתימה, לאישור קחנ”ר, בתוקף סמכותה כפוקד. החתימה על בקשת ההתנדבות ואישורה הינם תנאי מוקדם לטיפול רפואי בחיילת במסגרת צה”ל. לאחר חתימת קחנ”ר על טופס ההתנדבות, יתויק הטופס בתיקה האישי של החיילת במקחנ”ר.
ג. במקרים בהם התרשמה העובדת הסוציאלית של הח”ן (לאור חוות דעת רפואית), שהטיפול הרפואי כרוך בסיכון מיוחד, עליה להתייעץ עם מקרפ”ר-רע”ן מיון רפואי, או עם מקרפ”ר-רע”ן רפואה.
ד. חיילת, שביקשה להתנדב, ושמסיבה כלשהי – אם רפואית ואם אחרת – תמשיך להתקיים בה עילת הפטור, תשוחרר מהמשך השירות הסדיר אליו התנדבה, בהתאם לנוהל המפורט להלן.
תוקף סעיף 27 מה – 21 יולי 96
27. לגבי חיילת בשירות חובה שהרתה, ושאינה מעוניינת להתנדב להמשך שירות סדיר בצה”ל, יפעלו כך:-
א. עו”ס הח”ן תשלח את החיילת, להתייצב בבקו”ם-מדור שחרורים, תוך יום עבודה, לכל היותר, עם אישור, כי החיילת הרה.
ב. בבקו”ם-מדור שחרורים תקבל החיילת פקודת שחרור לתאריך המאוחר בשלושה ימי עבודה מיום התייצבותה בבקו”ם, ותישלח חזרה ליחידה.
תוקף סעיף משנה ג´ מה – 15 דצמ´ 97
ג. בקו”ם-מדור שחרורים יבדוק שהחיילת אינה חתומה על כל התחייבות לשירות קבע. הייתה החיילת חתומה על התחייבות כזאת, יפנו לחטיבת הסגל-הענף המתאים – לגבי קצינות, או
לחטיבת הסגל-מנהל נגדים-רמ”ד תנועה – לגבי חוגרות, כדי שאלה יחליטו אם תופעל ההתחייבות המוקדמת או אם לאו.
ד. החיילת תחזור מיד ליחידה ותבצע את כל הנדרש לגריעתה מהיחידה, כמפורט בפ”מ 31.0103.
ה. השליש ייתן לחיילת את המסמכים האלה:-
1) צו הצבה (טופס 521) לבקו”ם ליום השחרור.
2) אישור שהייה מחוץ למחנה (טופס 71) מיום שליחתה מהיחידה ועד יום שחרורה בבקו”ם.
3) מעטפת מסמכים אישיים (טופס 77/4), כמפורט בפ”מ 30.0214.
ו. שליש היחידה יעקוב אחר שחרור החיילת משירות חובה ואחר גריעתה ממצבת היחידה.
תוקף סעיפים 28 עד 32 מה – 5 אוק´ 95
28. בקו”ם-מדור שחרורים לא ישחרר את החיילת, אם אחד מהמסמכים האלה אינו ברשותה:-
א. צו הצבה לבקו”ם-מדור שחרורים.
ב. העתק מאישור הרופא בדבר היותה הרה.
29. חיילת, שתפוטר משירות ביטחון – בתעודת הפטור יירשם: “פטור על פי החוק” ובתעודת השחרור יירשם: “תום שירות חובה”.

חיילת נשואה בשירות חובה שהרתה

30. חיילת נשואה בשירות חובה שהרתה, שלא התנדבה להמשך שירות סדיר, אם תהרה, תפעל כך:-
תוקף סעיפי משנה א´ עד ה´ מה – 15 דצמ´ 97
א. תופנה לאישור ההריון בנוהל זהה לחיילת רווקה בשירות חובה שהרתה, כמפורט בסעיף 25 לעיל.
ב. החיילת תציג בפני העובדת הסוציאלית של הח”ן את האישור הרפואי, המעיד על הריונה, כמפורט בסעיף 25, סעיף משנה ב לעיל.
ג. האישור הרפואי יועבר, מיד, בידי החיילת מהעובדת הסוציאלית של הח”ן לרשות המוסמכת.
ד. הרשות המוסמכת תבדוק, בתוך שבעה ימים מקבלת האישור, אם החיילת חתומה על התחייבות מוקדמת לשירות קבע. אם החיילת חתומה, תופנה בקשתה לשחרור לראש חטיבת הסגל – לגבי קצינות, או לחטיבת הסגל- ראש מנהל הנגדים – לגבי חוגרות, לבדיקה אם להפעיל את ההתחייבות או להתירה.
ה. חיילת, שאינה חתומה על התחייבות מוקדמת לשירות קבע, או שהוחלט לא להפעיל את ההתחייבות המוקדמת שלה לשירות קבע – תוציא לגביה הרשות המוסמכת, בתוך שבעה ימים ממועד קבלת האישור, פקודת פיטור.

פרק ג

חיילת בשירות ללא תשלום שנישאת
31. פקודה זו חלה על חיילת, הנמצאת במעמד של שירות ללא תשלום (להלן – של”ת), בשינויים האלה:-
א. חיילת בשל”ת תודיע על נישואיה לרב”ש או לרבש”ץ של המשק, שבו היא נמצאת, ולמפקד יחידת השל”ת בה היא מוצבת.
ב. החיילת תתייצב ביחידת השל”ת, שבה היא מוצבת, אחד עשר ימים לפני מועד נישואיה, כדי לסיים את כל הסידורים הנלווים לשחרורה.
ג. מפקד היחידה יפעל לגבי חיילת בשל”ת כמפורט בפרק א לפקודה זו.
חיילת בשירות ללא תשלום שהרתה
32. חיילת בשירות ללא תשלום שהרתה תפעל כמפורט בפרק ב לפקודה זו.

נספח א לפקודה 31.0109
הצהרת חיילת שעומדת להינשא

1. אני החתומה מטה-
(מספר אישי) (דרגה) (שם פרטי ושם משפחה) (חיל

מצהירה בזאת, שהובאו לידיעתי הפרטים האלה, ושהבנתי את תוכנם:-
א. בעקבות הודעתי על נישואיי הקרובים, ניתנה לי חופשת נישואין, כמפורט בפ”מ 35.0410, החל מיום ועד ליום הנישואין, שיחול בתאריך .
ב. ידוע לי, שלפי סעיף 39ב לחוק שירות ביטחון (נוסח משולב), התשמ”ו1986-, אישה נשואה פטורה מחובת שירות סדיר, ואני מצהירה בזאת, שלא התנדבתי להמשיך ולשרת בשירות סדיר לאחר נישואיי.
ג. ידוע לי, שעבור התקופה של חופשת הנישואין עד יום הנישואין, ישולמו לי דמי כלכלה (ארוחת צהריים בלבד).
ד. ידוע לי, שעליי להתייצב בבקו”ם-מדור שחרורים, לא יאוחר מעשרה ימים לאחר מועד נישואיי.
ה. ידוע לי, שבעת התייצבותי בבקו”ם-מדור שחרורים, עליי להביא עמי את המסמכים האלה:-
1) כתובה מקורית או תעודת נישואין מקורית, שהוצאה על ידי הרבנות הראשית, או רישום של משרד הפנים בתעודת הזהות, המעיד על נישואיי.
2) צו הצבה (טופס 521) – ההעתק מיועד לבקו”ם-מדור שחרורים.
3) כל המסמכים האישיים הצבאיים שברשותי, וכן הצהרה זו.
4) אישור שהייה מחוץ למחנה בחופשה או בתפקיד, שקיבלתי ביחידתי (טופס 71)
5) כל הציוד הצבאי שברשותי.
ו. ידוע לי, שאם לא אתייצב כנדרש – אם אינשא ואם לאו – יראו בי כמי שנעדרת מהשירות שלא ברשות.
ז. ידוע לי, שאם מסיבה מסוימת לא יתקיימו נישואיי, או שהם יידחו, אני חייבת להודיע על כך ליחידתי בתוך עשרים וארבע שעות ממועד ביטול הנישואין או ממועד דחייתם.
(חתימה) (תאריך)

2. אישור מפקד היחידה/שליש היחידה

הנני מאשר בזה, שהצהרה זו נחתמה בנוכחותי, ושהסברתי את משמעותה לחיילת הנ”ל.
(תאריך) (חתימה)
(מספר אישי) (דרגה) (שם פרטי ושם משפחה) (תפקיד)
מחק את המיותר

נספח ב לפקודה 31.0109

יחידה
סימוכין
טלפון
תאריך
בקו”ם -377 רמ”ד שחרורים (לגבי חוגרות)
חטה”ס -899 רמ”ד רישום והדרכה (לגבי קצינות)
הנדון: הודעה על נישואיה של חיילת וחוות דעת מפקד
1. החיילת, שפרטיה רשומים להלן:-
(מספר אישי) (דרגה) (שם פרטי ושם משפחה) (חיל)
נרשמה לנישואין ברבנות, ומועד נישואיה נקבע לתאריך:
(תאריך עברי) (תאריך לועזי)
2. במועד שחרורה הצפוי : .
3. להלן חוות דעת מפקד החיילת, כפי שתירשם בתעודת השחרור:
4. אבקשכם להוציא “תעודת הערכה לחייל המשתחרר” ופקודת שחרור לחיילת.
(מספר אישי) (דרגה) (שם פרטי) (שם משפחה) (תפקיד)
(תאריך) (חתימת מפקד היחידה)
לוט:-
1. אישור רישום של החיילת לנישואין ברבנות.
2. הצהרת החיילת, שידועה לה חובתה להתייצב בבקו”ם-מדור שחרורים במועד.

נספח ג לפקודה 31.0109

בקשת התנדבות לכוחות הסדירים של צה”ל
לפי סעיף 17ג לחוק שירות ביטחון (נוסח משולב), התשמ”ו1986- (להלן – החוק), ולפי הסמכת שר הביטחון, אני החתומה מטה:-

(מספר אישי) (מספר תעודת זהות) (שם פרטי ושם משפחה)
מצהירה בזה כלהלן:-

1. הואיל שאינני חייבת בשירות ביטחון על פי החוק, ויש ברצוני להמשיך ולשרת בצה”ל, הריני מבקשת להתנדב לשירות בכוחות הסדירים של צבא ההגנה לישראל, לתקופה של יתרת השירות בה הייתי חייבת, ושתחילתה מן המועד שייקבע לכך על ידי הרשות המוסמכת.
2. ידוע לי, כי התנדבות זו תיכנס לתוקפה רק מהמועד בו תאושר על ידי שר הביטחון, או על ידי מי שהוסמך לכך על ידו.
3. ידוע לי, שאם תאושר התנדבותי זו, אהיה חייבת להתייצב לשירות במועד שייקבע, ולשרת את מלוא תקופת השירות אליה התנדבתי, אלא אם כן אשוחרר קודם לכן.
4. ידוע לי ואני מסכימה לכך, שאם מסיבה כלשהי – אם רפואית ואם אחרת – תמשיך להתקיים בי עילת הפטור, רשאים שר הביטחון, או מי שהוסמך לכך על ידו, לשחרר אותי משירות סדיר.
5. כמו כן, ידוע לי שבמשך תקופת השירות לפי התנדבותי זו איחשב לחיילת בשירות סדיר בצה”ל לכל דבר, ויחולו עליי כל הזכויות והחובות, שחלות על חיילים בשירות סדיר לפי כל דין ולפי הוראות הצבא.
6. נימוקים לבקשה:

(תאריך) (חתימה)
אישור קחנ”ר
בתוקף סמכותי לפי סעיף 17ג לחוק שירות ביטחון, הריני מאשרת את התנדבותה של המתנדבת הנ”ל לשירות בכוחות הסדירים של צה”ל, כמפורט בהצהרתה.

(תאריך) (חתימה)

איך מתחילים?

משרדנו מייצג מועמדים לשירות בטחון וכל חייל אשר זקוק לסיוע מול רשויות הצבא, בבקשות לפטור משירות, לטיפול נפשי או רפואי, עררים רפואיים ושאר הליכים צבאיים מנהליים. השותפים במשרד הינם יוצאי פרקליטות צבאית.

עו”ד ונוטריון (רס”ן במיל’) רוני קרדונר

מאמרים נוספים

פקודת מטכ"ל 36.0413 – חופשת מחלה ומענק בגין חופשת מחלה שלא נוצלה

הגדרות 1.          בפקודה זו: א.      “חייל” – חייל או חיילת בשירות קבע תקין, כהגדרתו בסעיף משנה ד להלן. תוקף סעיף משנה ב מה- 12 באפריל 2005 ב.       “בן משפחה” – בן זוגו של משרת קבע שנפטר. אם לא היה למשרת הקבע בן זוג, ילדיו. לא

להמשך קריאה »

פקודת מטכ"ל 34.0201 – שבתות, מועדים, חגים וימי צום

תוקף סעיפים 1 עד 40 מה- 29 בדצמבר 2005 פרק א – כללי הוראות בדבר פעילות הצבא בשבתות, בימים הנוראים, במועדי ישראל ובחגי ישראל, מפורטות בהפ”ע 3.0903 ופקודה זו באה להשלים את האמור בה. תוקף סעיף 1א רבתי  מה- 12 במארס 2007 1א.       הוראות בדבר זכויותיהם

להמשך קריאה »

פקודת מטכ"ל 1.0124 – פרס הרמטכ"ל ליחידות מצטיינות

כללי1. פרס הרמטכ”ל ליחידות מצטיינות מוענק מידי שנה, בסמוך לראש השנה, בסוף חודש תשרי או בתחילת חודש חשון, בהתאם להחלטת הרמטכ”ל.2. היחידות המצטיינות נקבעות בידי ועדה, שתמונה לצורך זה מידי שנה, בחודש תמוז, בידי הרמטכ”ל. הוועדה תמליץ על יחידות אלה לרמטכ”ל. הרכב הוועדה3. בראש הוועדה

להמשך קריאה »