למקרים דחופים:

פקודת מטכ"ל 33.0146 – המרשם הפלילי

33.0146 המרשם הפלילי – כללי סודיות, דרכי קבלת מידע מהמירשם ואופן הטיפול בו
כללי
1. חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ”א1981- (להלן – החוק), והתקנות על פיו מסדירים את הקשור בקבלת מידע מן המרשם הפלילי. האמור בפקודה זו מבוסס על הוראות החוק והתקנות.
2. פקודה זו חלה על חיילי צה”ל ועל עובדי צה”ל.
3. המרשם הפלילי שבידי משטרת ישראל כולל את הפרטים הר”מ:-
א. הרשעות ועונשים של בית-משפט או בית דין בפלילים בשל פשעים ועוונות,למעט בעוונות שקבע שר המשפטים, שלגביהם לא יירשמו פרטי רישום.
ב. צווי מבחן, צווים בדבר התחייבות להימנע מעבירה – למעט צווים נגד מתלונן – וצווי שירות לתועלת הציבור, אף אם ניתנו ללא הרשעה, והכל עקב עבירה.
ג. קביעת בית משפט באישום בעבירה, כי הנאשם אינו מסוגל לעמוד בדין או אינו בר- עונשין, מחמת היותו חולה נפש או לקוי בכושרו השכלי.
ד. קביעה לפי סעיף 24 וצו לפי סעיף 26 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), תשל”א1971-.
ה. הרשעות ועונשים בבית-דין למשמעת, שהוקם לפי פקודת המשטרה (נוסח חדש), תשל”א1971-, למעט הרשעות ועונשים בשל עבירות משמעת, ששר הפנים, בהתייעצות עם שר המשפטים, קבע בתקנות.
ו. שינוי שנעשה בפרט רישום מכוח חנינה או מכוח סמכות אחרת עפ”י דין.
ז. החלטת נשיא המדינה לפי סעיף 18 לחוק, בדבר קיצור או ביטול תקופת התיישנות או תקופת מחיקה של הרשעות.
הוראות פקודה זו יחולו על הפרטים האמורים לעיל, המתקבלים מן המרשם הפלילי, שיכונו להלן “פרטים מהמרשם”.

סודיות המידע
4. פרטים מהמרשם יימסרו ויועברו אך ורק בהתאם להוראות פקודה זו.
5. מי שקיבל פרטים מן המרשם – רואים אותו כמי שנמסרו לו הפרטים בתנאי מפורט שישמרם בסוד, ואם מסרם לאדם שאינו מוסמך לקבלם או התרשל בשמירתם, עובר הוא עבירה לפי סעיף 119 לחוק העונשין, תשל”ז1977-.
תוקף סעיפים 6 עד 32 מה15- ינו’ 86
6. האחריות הפלילית לפי סעיף 119 לחוק העונשין, תשל”ז1977-, אינה גורעת מן האחריות הפלילית לפי סעיף 117 לאותו חוק או לפי כל דין אחר.
7. לא ישיג אדם, במישרין או בעקיפין, פרטים מן המרשם, שאין הוא מורשה לקבלם, ולא יעיין בהם.
קבלת פרטים מן המרשם ע”י המשטרה הצבאית ומחלקת ביטחון מידע באמ”ן
8. בעלי התפקידים המנויים להלן יהיו רשאים, לצורך מילוי תפקידם, לפנות למענ”א – מטא”ר (מרכז לעיבוד נתונים אוטומטי במטה הארצי, משטרת ישראל), בבקשה לקבלת פרטים מן המרשם:-
א. משטרה צבאית –
1) קצין משטרה צבאית בדרגת סרן ומעלה.
2) מפקד מיתקן כליאה וסגנו.
3) קצין מטה במפקדת קמצ”ר, שהוסמך לכך ע”י הקמצ”ר.
4) חוקרי מצ”ח בכירים, מדרגת רס”ל ומעלה, שהוסמכו לכך ע”י הקמצ”ר.
5) מי שנתמנה כפקיד רישוי לצורך חוק כלי היריה תש”ט1949-.
ב. מחב”ם –
1) ראש מחב”ם באמ”ן.
2) ראש ענף אבחון כ”א במחב”ם.
3) ראשי מדורים וקציני מטה בענף אבחון כ”א במחב”ם.
9. הבקשה לקבלת פרטים מן המרשם תועבר ע”ג טופס 7415.

העברת פרטים מן המרשם
10. המשטרה הצבאית ומחלקת ביטחון מידע רשאיות, לצורך מילוי תפקידן, להעביר ביניהן פרטים מן המרשם. וכמו כן רשאיות הן, לצורך מילוי תפקידן, להעביר פרטים אלו לשירות הביטחון הכללי ולקבלם ממנו.
11. המשטרה הצבאית רשאית להעביר לגופים ולבעלי התפקידים המנויים בסעיפים 1 עד 7 לנספח א’ לפקודה זו פרטים מן המרשם, לצורך מילוי תפקידם.
12. מחלקת ביטחון מידע רשאית להעביר לבעלי התפקידים המנויים בסעיפים 1 ו2- בנספח א’ לפקודה זו פרטים מן המרשם, לצורך מילוי תפקידם.
13. בקשה לקבלת פרטים מן המרשם לפי סעיף זה תועבר ע”ג טופס 7415. העברת פרטים מן המרשם לפי סעיף זה תיעשה במעטפה סגורה, המסווגת בסיווג “שמור” וממוענת למכותב בלבד.
14. הועברו פרטים מן המרשם לפי סעיפים 11 ו12- לעיל, ימסרו מחלקת ביטחון מידע והמשטרה הצבאית הודעה על כך לאדם, שבנוגע אליו נמסרו הפרטים, ותרשומנה את ההעברה ביומן, שיתנהל לצורך כך אצלן. היומן יכלול את הפרטים הר”מ:-
א. תאריך ההעברה.
ב. שם האדם שבנוגע אליו הועבר המידע, מספרו האישי ומספר תעודת הזהות שלו.
ג. מספרו האישי, דרגתו, שמו ותפקידו של מעביר המידע.
ד. מקבל המידע – ציון תפקידו.
ה. מטרת ההעברה.
ו. ציון המועד שבו נמסרה הודעה לאדם הנוגע בדבר.
ז. חתימת המעביר.
15. האמור בסעיף 14 לא יחול על:-
א. מידע הנמסר לגורמים המנויים בסעיפים 1 עד 6 בנספח א’ לפקודה זו.
ב. נושא המידע הסכים, בכתב, למסירת המידע.
16. בנוסף לאמור בסעיפים 10 עד 15 לעיל, רשאים כל הגופים המנויים בנספח א’ לפקודה לפנות ישירות למשטרת ישראל מטא”ר-מענ”א, בבקשה לקבלת פרטים מן המרשם.
בקשה לקבלת פרטים מן המרשם תועבר ע”ג טופס 7415.

הטיפול בפרטים מן המרשם
17. פרטים, שנתקבלו מן המרשם, יתויקו עם החומר הנוגע לעניין.
18. מקבל הפרטים ינקוט אמצעים לשם אבטחת סודיות המידע, כאמור בסעיפים 4 עד 7 לעיל.
19. עם סיום הטיפול בעניין, שלשמו נתבקשו הפרטים מן המרשם, יאחסן מקבל הפרטים את החומר במעטפה, שתיסגר ותיחתם בחותמתו או בחתימתו.

פרטים מן המרשם לגבי מלש”בים
20. פרטים מן המרשם אודות מלש”בים יועברו ויטופלו כמפורט להלן:-
א. ממכ”א תעביר למענ”א-מטא”ר סרט מגנטי, המכיל פרטי מלש”בים. משטרת ישראל – מטא”ר-מענ”א יעביר לממכ”א סרט מגנטי, הכולל את המידע המצוי במרשם לגבי האוכלוסייה הנדונה.
ב. לפי הסרט המגנטי שנתקבל תפיק ממכ”א דו”חות רישום פלילי, שיכילו את פרטי המרשם, המתייחסים לכל מלש”ב. הדו”חות יועברו, כשהם ארוזים באופן, שאינו מאפשר את העיון בהם, למינהל גיוס. במינהל גיוס יוכנסו דו”חות הרישום הפלילי למעטפות (להלן – מעטפות הרישום). מעטפות הרישום תתויקנה בתיקיהם האישיים של המלש”בים.
ג. למען הסר ספק יצוין, כי אין באמור לעיל לגרוע מיכולתם של בעלי תפקידים, שהוסמכו לכך במינהל גיוס (כמפורט בהקמ”א רש14-), לפנות למענ”א – מטא”ר, בבקשה נוספת לקבלת פרטים מן המרשם אודות מלש”בים מסוימים. פרטים מן המרשם, שיתקבלו לפי סעיף זה, יוכנסו אף הם למעטפות הרישום.
ד. פוקד ומי שהוסמך לכך על ידו, בלבד, יהיו רשאים לעיין בחומר המצוי במעטפת הרישום, לצורך מילוי תפקידם.
21. עם הכנת התיק לקראת גיוס המלש”ב, תיסגר המעטפה ותיחתם בחותמת מינהל גיוס. רמ”ד קליטה בבקו”ם יוודא, טרם העברת תיקו האישי של המלש”ב לשל”ר, כי מעטפת הרישום סגורה וחתומה בחותמת מינהל גיוס.
22. רמ”ד תיקיות בשל”ר יוודא, בעת קבלת התיק האישי, כי מעטפת הרישום סגורה וחתומה.
23. גילה רמ”ד תיקיות בשל”ר מעטפות, שאינן סגורות וחתומות, ידווח על כך, מייד, לרע”ן רו”ש בשל”ר, אשר יבדוק מי אחראי לדבר וינקוט את הצעדים המשפטיים והמינהליים, המתחייבים מכך.

עיון במעטפת הרישום בשל”ר ובמחה”ס
24. ראש מחה”ס, השליש הראשי ומי שהוסמך על ידם רשאים לעיין במעטפת הרישום שבתיק האישי, לצורך מילוי תפקידם.
25. המעיין במעטפת הרישום יציין במקום המתאים לכך ע”ג המעטפה את מועד העיון, הסיבה לעיון ואת פרטיו האישיים.
בסיום העיון יוחזרו הדו”חות למעטפת הרישום, וזו תיסגר בחותמת או בחתימת המעיין.

מידע על תיקים סגורים ותיקים, שבהם עוכבו ההליכים
26. המשטרה הצבאית ומחב”ם בלבד רשאיות לקבל ממשטרת ישראל מידע על תיקים סגורים ותיקים, שלגביהם עוכבו ההליכים. המשטרה הצבאית ומחב”ם רשאיות להשתמש במידע לצורך מילוי תפקודן המודיעיני היעודי, להבדיל מבדיקות לצורכי התאמת מועמדים לתפקידים מסוימים. המשטרה הצבאית ומחב”ם לא יעבירו את המידע, בשום מקרה, לגורמים אחרים.

הגבלת מסירת מידע
27. פרטים מן המרשם כמפורט להלן יועברו ע”י המשטרה הצבאית או ע”י מחב”ם לגופים המנויים בסעיפים 3 עד 7 לנספח א’ בלבד, לצורך מילוי תפקידם:-
א. מידע על עבירה, שעבר קטין בטרם מלאו לו ארבע עשרה שנים.
ב. מידע על עוון, שעבר קטין שמלאו לו ארבע עשרה שנים וטרם מלאו לו שש עשרה שנים.
ג. קביעה או צו כאמור בסעיף 3 סעיף משנה ד’ לפקודה.
ד. מידע בדבר צו מבחן.
ה. מידע על צו בדבר התחייבות להימנע מעבירה וצו שירות לתועלת הציבור, שניתנו ללא הרשעה.

28. משעברו 10 שנים מתום תקופת ההתיישנות ולעניין פרטים מן המרשם, כמפורט בסעיף 27 לעיל, מיום פסק הדין או ההחלטה (להלן – תקופת המחיקה), יראו את ההרשעה כהרשעה שנמחקה, והמשטרה הצבאית או מחב”ם לא יעבירו מידע לגביה.
29. תקופת המחיקה תחל רק משתמו תקופות ההתיישבות של כל ההרשעות של מי שפרטי הרישום עליו ותיפסק, משהורשע בעבירה נוספת.
30. תקופת התיישנות לעניין סעיף זה:-
א. לגבי עבירה שעבר בגין:-
1) אם הוטל מאסר עד שנה אחת – התקופה שהוטלה ועוד 7 שנים.
2) אם הוטל מאסר עד 5 שנים – התקופה שהוטלה ועוד 10 שנים.
3) אם הוטל מאסר לתקופה ארוכה מ5- שנים – התקופה שהוטלה ועוד כפל התקופה, ובלבד שהתקופה הנוספת לא תעלה על 15 שנים.
4) אם הוטל עונש שאינו מן המפורטים בסעיפי משנה א’ 1) עד 3) לעיל או נתן ביהמ”ש קביעה כאמור בסעיף 3 סעיף משנה ג’ – 7 שנים.
ב. לגבי עבירה שעבר קטין:-
1) אם הוטל מאסר עד 3 שנים – התקופה שהוטלה ועוד 5 שנים.
2) אם הוטל מאסר עד 5 שנים – התקופה שהוטלה ועוד 7 שנים.
3) אם הוטל מאסר של יותר מ5- שנים – התקופה שהוטלה ועוד 10 שנים.
4) אם הוטל עונש, שאינו בין המפורטים סעיפי משנה ב’ 1) עד 3) לעיל או נתן ביהמ”ש קביעה כאמור בסעיף 3 סעיף משנה ג’ – 3 שנים.
31. הרשעה שנשיא המדינה נתן עליה חנינה – דינה כדין הרשעה שנמחקה.
32. על אף האמור בסעיפים 28 עד 31 לעיל, לא תהיה מחיקה לגבי עבירות אלה:-
א. עבירות שעונשן מוות.
ב. עבירות שאין עליהן התיישנות לפי חוק ביטול התיישנות בפשעים נגד האנושות, תשכ”ו1966-.
ג. עבירות שהעונש עליהן מאסר עולם או מאסר של 20 שנים והוטל מאסר בפועל של 10 שנים או יותר.
ד. עבירות לפי החיקוקים הבאים, אם עונשן מאסר 10 שנים או יותר והוטל מאסר בפועל של 5 שנים או יותר:-
1) פרק ז’ לחוק העונשין, תשל”ז1977-.
2) חוק דיני עונשין (ביטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רישמיים) תשי”ז1957-.
3) פקודת הסודות הרישמיים.

4) סעיפים 49 עד 54 ו57- לפקודת החוק הפלילי, 1936.
5) חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), התשי”ד1954-.
6) תקנות ההגנה (שעת חירום), 1945.
7) סעיפים 43 עד 92, 100,46 ו102- סיפא לחש”צ.
8) פקודת מניעת טרור, תשי”ח1948-.

נספח א’ לפקודה 33.0146

גופים הרשאים לקבל ולעיין במידע מן המרשם
1. הרמטכ”ל .
2. ראש אכ”א.
3. פרקליט צבאי, תובע צבאי.
4. רשות מאשרת לפי סעיף 441 לחוק השיפוט הצבאי תשט”ו1955- (להלן – חש”צ), רשות מקלה לפי סעיף 444א’ לחש”צ, ועדה לעיון בעונש לפי סעיף 509 לחש”צ, הוועדה לאישור סניגורים לפי סעיף 317 לחש”צ.
5. ועדה לעיון בעבר הפלילי של החייל בראשות קח”ר, בהתאם להק”א 33-03-05.
6. הוועדה המייעצת להתרת התחייבות של חייל לשירות קבע, בהתאם להפ”ע 3.0501.
7. פוקד, כמשמעו בחוק שירות ביטחון, התשי”ט 1959* והמוסמכים על ידו.
8. בית דין צבאי.
9. בית משפט צבאי ומפקד, כמשמעותם בתקנות שעת-חירום (יהודה ושומרון וחבל עזה) שיפוט בעבירות ועזרה משפטית, תשכ”ז1967-.
10. סניגורו של נאשם לעניין מידע על נאשם, לצורך הליך שהוא מנהל.
11. רע”ן בריאות הנפש ופסיכיאטר, שנתבקש מאת בית משפט, מאת בית דין, מאת תובע או מאת סניגור לבדוק אדם שהואשם בפלילים.

* הודעה על מינוי פוקדים – ראה הפ”ע 5.0650.-

איך מתחילים?

משרדנו מייצג מועמדים לשירות בטחון וכל חייל אשר זקוק לסיוע מול רשויות הצבא, בבקשות לפטור משירות, לטיפול נפשי או רפואי, עררים רפואיים ושאר הליכים צבאיים מנהליים. השותפים במשרד הינם יוצאי פרקליטות צבאית.

עו”ד ונוטריון (רס”ן במיל’) רוני קרדונר

מאמרים נוספים

פקודת מטכ"ל 32.0401 – כושר בריאותי

הגדרות תוקף סעיפים 1 עד 7 מה – 26 אבג’ 97 “כושר בריאותי” – כמפורט בהפ”ע 3.0281. “כושר רפואי” – כאמור בתקנות שירות ביטחון, התשכ”ז1967-. דרגות הכושר הינן: “כשר לשירות”, “בלתי כשר לשירות”, “בלתי כשר זמנית לשירות”. “חייל” – מי שנמנה עם הכוחות הסדירים או

להמשך קריאה »

פקודת מטכ"ל 34.0201 – שבתות, מועדים, חגים וימי צום

תוקף סעיפים 1 עד 40 מה- 29 בדצמבר 2005 פרק א – כללי הוראות בדבר פעילות הצבא בשבתות, בימים הנוראים, במועדי ישראל ובחגי ישראל, מפורטות בהפ”ע 3.0903 ופקודה זו באה להשלים את האמור בה. תוקף סעיף 1א רבתי  מה- 12 במארס 2007 1א.       הוראות בדבר זכויותיהם

להמשך קריאה »

פקודת מטכ"ל 33.1010 – ריצוי עונש מאסר שהטיל בית דין צבאי

הגדרות1. בית דין צבאי – בית דין, שהוקם על פי חוק השיפוט הצבאי, התשט”ו1955-.2. בית דין צבאי לתעבורה – בית דין צבאי לתעבורה, שהוקם לפי סעיף 209 א לחוק השיפוט הצבאי, התשט”ו1955-.3. רשות מאשרת – כמשמעותה בסעיף 441 (ג) לחוק השיפוט הצבאי, התשט”ו1955-:א. לגבי גזרי

להמשך קריאה »