למקרים דחופים:

פקודת מטכ"ל 33.1010 – ריצוי עונש מאסר שהטיל בית דין צבאי

הגדרות
1. בית דין צבאי – בית דין, שהוקם על פי חוק השיפוט הצבאי, התשט”ו1955-.
2. בית דין צבאי לתעבורה – בית דין צבאי לתעבורה, שהוקם לפי סעיף 209 א לחוק השיפוט הצבאי, התשט”ו1955-.
3. רשות מאשרת – כמשמעותה בסעיף 441 (ג) לחוק השיפוט הצבאי, התשט”ו1955-:
א. לגבי גזרי דין של בית הדין הצבאי לערעורים ושל בית הדין הצבאי המיוחד – הרמטכ”ל.
ב. לגבי גזרי הדין האחרים – ראש המחוז השיפוטי (ראה הפ”ע 5.0104).
4. קצין בית הדין – קצין, הממלא את תפקידי קצין בית הדין, לפי הפ”ע 5.0216, בבית הדין הצבאי שהטיל את העונש.
5. מפקד היחידה – מפקד יחידת הרישום, שבה משרת החייל הנדון.

כללי
6. סעיף 489 לחוק השיפוט הצבאי, התשט”ו1955-, קובע, שפסק דין של בית הדין הצבאי, המטיל עונש מאסר, מחבוש או ריתוק למחנה או לאנייה,ימומש עם קריאתו, אלא אם כן הורו בית הדין, שהטיל את העונש, הרשות המאשרת או בית הדין הצבאי לערעורים, אחרת.
7. כל עונש אחר יבוצע עם אישור גזר הדין על ידי הרשות המאשרת, אולם בית הדין שהטיל את העונש רשאי לקבוע מועד אחר לביצועו.
8. מפקד יחידה, המקבל הודעה חתומה בידי קצין בית הדין בדבר עונש, שהוטל על חייל המשרת ביחידתו, על צו ביצוע (טופס 3728), בצירוף העתק מאושר מגזר הדין, אחראי לביצוע העונש, כמפורט בסעיפים 27 ו- 28 להלן.

ביצוע סוגי העונשים השונים
9. עונש של התראה, נזיפה או נזיפה חמורה יבוצע על ידי קריאת גזר הדין ואישור הרשות המאשרת בפני הנידון.
10. עונש של ריתוק למחנה או לאנייה יבוצע בהתאם לאמור בהפ”ע 5.0213.
11. עונש של הפקעת משכורת או קנס יבוצע בהתאם לאמור בפ”מ 35.0221.
12. עונש מחבוש יבוצע על ידי העברתו המיידית של הנידון למתקן כליאה שנקבע לכך בהפ”ע 5.0208.
13. עונש הורדה בדרגה יבוצע כמפורט בפ”מ 33.0916.;
14. עונש מאסר יבוצע על ידי העברתו המיידית של הנידון למתקן הכליאה שנקבע לכך בהפ”ע 5.0208.
15. מפקד היחידה אינו אחראי לביצוע גזר דין המטיל עונש על תנאי, אולם גזר הדין ואישור הרשות המאשרת יוקראו בפני הנידון מייד עם קבלת העתק מאושר מהם.

עונש של תנאי שהופעל יבוצע כמו עונש, שהוטל על ידי בית הדין, שהורה על הפעלתו.
16. העברת הנידון לבית הסוהר או למחנה מעצר צבאי תיעשה בהתאם לאמור בפ”מ 33.0317.
17. חייל, שנידון למאסר או למחבוש על ידי בית דין צבאי, יועבר – מייד – על ידי חוליית ליווי ממקמצ”ר לבסיס חמ”ץ המרחבי הקרוב, ומשם – למתקן הכליאה.
18. החייל הנידון זכאי בכל מקרה לקבל העתק מפסק הדין שניתן נגדו, אולם אם חלה על פסק הדין הוראת השיפוט הצבאי (השמטות מהעתק של פרטי-כל), התשכ”ה1965- – לא יימסר לידיו, אלא אותו חלק של פסק הדין שאין ההוראה האמורה מחייבת את השמטתו.

עיכוב ביצוע של גזר דין
19. נדחה ביצועו של גזר הדין, המטיל עונש ריתוק למחנה או לאנייה, מחבוש או מאסר, בהתאם לאמור בסעיף 6 לעיל, אחראי מפקד היחידה לביצוע העונש עם תום הדחייה.
20. החליט בית הדין הצבאי, שהטיל את העונש, לדחות את ריצוי העונש – יודיע על כך קצין בית הדין, בגוף צו הביצוע (טופס 3728), למפקד היחידה ולמפקד המקום בו על הנידון לרצות את עונשו, ויעביר העתק מאושר מההחלטה המתאימה של בית הדין למפקד היחידה ולמפקד המקום בו על הנידון לרצות את עונשו. החליט בית הדין הצבאי לערעורים לדחות את ריצוי עונש המחבוש, המאסר או הריתוק – יודיע על כך קצין בית הדין לגופים האמורים, תוך העברת העתק מאושר של החלטת בית הדין הצבאי לערעורים.
21. החלטת הרשות המאשרת על דחיית ריצוי עונש תינתן על טופס, שדוגמתו ניתנת בנספח א לפקודה זו. הטופס יוכן בשישה העתקים, שיופצו כלהלן:
א. ההעתק הראשון – יועבר למפקד היחידה;
ב. ההעתק השני – יועבר למפקד מתקן הכליאה, שבו על הנידון לרצות את עונשו;
ג. ההעתק השלישי – יועבר למקשל”ר-רמ”ד התיקיות;
ד. ההעתק הרביעי – יועבר לקצין בית הדין;
ה. ההעתק החמישי – יועבר לקצין בית הדין הצבאי לערעורים;
ו. ההעתק השישי – יישמר בלשכת הרשות המאשרת.
22. הטופס, המכיל את החלטת הרשות המאשרת, יופץ למכותבים, המפורטים בסעיף 21 לעיל, מייד עם עריכתו, ובמקביל תובא ההחלטה – בטלפון או במברק דחוף – לידיעת מפקד היחידה ומפקד מתקן הכליאה בו על הנידון לרצות את עונשו.
23. מפקד היחידה או המיתקן שבו נמצא הנידון אחראי להביא את החלטת בית הדין או הרשות המאשרת לידיעת הנידון, מייד עם קבלת ההודעה עליה, ולאי ביצוע העונש או להפסקת ביצוע העונש, כל עוד הדחייה עומדת בתוקפה.
24. מפקד היחידה יוודא את התייצבותו של הנידון במתקן הכליאה, לריצוי או המשך ריצוי עונשו במועד שבו תמה הדחייה.
25. נדחה הביצוע עד לאחר גמר ההליכים בערעור, ובהתאם לתוצאות הערעור על הנידון לרצות עונש מאסר או מחבוש, יפעל קבי”ד לערעורים בהתאם לאמור בסעיפים 17 ו- 18 לעיל.

וידוא ביצוע גזר הדין
26. הטיל בית דין צבאי עונש מאסר או מחבוש, יועבר העתק אחד מצו הביצוע (טופס 3728) למתקן הכליאה בידי הליווי המביא את הנידון לשם. מתקן הכליאה יאשר על ידי הטבעת חותמת מתאימה על התלוש המצורף לטופס, שהנידון התקבל במתקן הכליאה לריצוי עונשו, תוך ציון מועד קבלתו, ויעביר את התלוש לקבי”ד.
27. לא קיבל הקבי”ד את האישור האמור על הכנסת הנידון למתקן הכליאה, בתוך שבוע ימים מעת עריכת צו הביצוע – יברר קצין בית הדין, על ידי פנייה בטלפון למתקן הכליאה, אם אמנם לא נתקבל הנידון. הוברר שהנידון לא הגיע למתקן הכליאה – יודיע הקבי”ד על כך במברק דחוף לקצין השלישות של הפיקוד המרחבי, של מז”י, לרלכ”א בח”א או לרמכ”א בח”י (הכול לפי העניין), לידיעת הפרקליט הפיקודי, הזרועי, החילי או הפרקליט של מז”י (לפי העניין), ולמפקד היחידה על דבר אי הכנסת הנידון לריצוי עונשו, ויבקש את התערבותו של קצין השלישות, לשם ביצוע מיידי של העברת הנידון למתקן הכליאה.
28. נדחה ביצוע גזר דין לפני שהנידון התחיל בריצוי עונשו – יוודא קצין בית הדין הצבאי את החתמת הנידון על הצהרה שדוגמתה ניתנת בנספח ב לפקודה זו. ההצהרה תיערך בשני העתקים. העתק אחד יישלח למפקד היחידה, בצירוף מכתב שדוגמתו ניתנת בנספח ג לפקודה זו, ההעתק השני יישמר במשרד בית הדין.
29. ניתנה הדחייה שעה שהנידון כבר נשלח ליחידתו – יחתים מפקד היחידה את הנידון על הצהרה שדוגמתה ניתנת בנספח ב לפקודה זו, בשני העתקים. העתק אחד יועבר לקבי”ד וההעתק השני יתויק ביחידה.
30. נדחה המשך ביצוע גזר הדין, לאחר שהנידון התחיל כבר לרצות את עונש המאסר או את עונש המחבוש שהוטלו עליו – יחתים מפקד מתקן הכליאה את הנידון, לפני עוזבו את מתקן הכליאה, על הצהרה שדוגמתה ניתנת בנספח ב לפקודה זו, בשלושה העתקים. העתק אחד יועבר למפקד היחידה, והעתק שני לקבי”ד, הכול בצירוף מכתב שדוגמתו ניתנת בנספח ג לפקודה זו. ההעתק השלישי יישמר במתקן הכליאה.
31. התייצב הנידון במתקן הכליאה בתום הדחייה, ידווח מתקן הכליאה במברק על התייצבות הנידון לקבי”ד ולמפקד היחידה.
32. לא קיבל הקבי”ד את אישור מתקן הכליאה על התייצבות הנידון, בתוך 72 שעות ממועד תום הדחייה – יפעל הקבי”ד לפי האמור בסעיף 27 לעיל.

תחולה
33. האמור בסעיפים 1 עד 32 של פקודה זו חל על חיילים בשירות סדיר, על חיילים בשירות מילואים פעיל ועל עובדי צבא.

אנשים שאינם חיילים
34. אדם שנידון על ידי בית דין צבאי למאסר או למחבוש, והוא אינו חייל בשירות סדיר, חייל בשירות מילואים פעיל או עובד צבא, ייעצר במקום על ידי סמל ביה”ד, ויועבר למתקן הכליאה על ידי המשטרה הצבאית. קבי”ד יצייד את השוטר הצבאי המלווה בצו ביצוע (טופס 3728), ומתקן הכליאה יאשר את קבלתו, כאמור בסעיף 26 לעיל.
35. לא קיבל הקבי”ד את האישור של מתקן הכליאה על קבלת הנידון, תוך שבוע ימים מיום עריכת צו הביצוע, יברר הקבי”ד על ידי פנייה טלפונית למתקן הכליאה, אם אמנם לא נתקבל הנידון. הוברר שהנידון לא הגיע למתקן הכליאה, יודיע הקבי”ד על כך במברק דחוף למפקד המשטרה הצבאית הפיקודית, אשר יטפל במאסרו של הנידון ובהבאתו למתקן הכליאה, באמצעות משטרת ישראל.
36. נדחה ביצוע גזר הדין של אדם, כאמור בסעיף 34 לעיל – יחולו הוראות סעיפים 20 ו- 21 לעיל, אולם העתק מהחלטת הדחייה יישלח גם לכתובתו האזרחית של הנידון. כן יחולו הוראות סעיפים 28 עד 32 לעיל, אולם אין צורך להעביר העתק הצהרה למפקד היחידה. במקרה של אי התייצבות הנידון לריצוי, או המשך ריצוי העונש בתאריך בו תמה הדחייה, ישלח קצין בית הדין מברק למפקד המשטרה הצבאית הפיקודי, וזה יטפל במאסרו של האיש, ובהעברתו למתקן הכליאה, באמצעות משטרת ישראל.

ביצוע פסקי דין של בית דין צבאי לעבירות תנועה
37. גזר דין של בית דין צבאי לתעבורה יבוצע כגזר דין של בית דין צבאי, בכפוף למפורט להלן.
38. פסק דין, שנתן בית דין צבאי לתעבורה, או שניתן בערעור על פסק דין של בית דין צבאי לתעבורה, אינו טעון אישור הרשות המאשרת (לפי סעיף 444א לחוק השיפוט הצבאי, התשט”ו1955-), ולפיכך יוצא אל הפועל מייד עם היותו חלוט, כאמור בסעיף 441 (א) לחוק דנן.
39. על אף האמור בסעיף 38 לעיל, פסק דין, שנתן בית דין צבאי לתעבורה, ושמטיל עונש מחבוש, מאסר או ריתוק, ימומש עם קריאתו, אך לא לפני שהובא לידיעת מפקדו של הנשפט, והכול אם בית הדין או ראש המחוז השיפוטי לא הורו אחרת. הוגש ערעור לבית הדין הצבאי לערעורים – רשאי גם שופט צבאי משפטאי של בית הדין הצבאי לערעורים להורות על עיכוב ביצוע העונש.
תוקף סעיפים 40 עד 63 מה- 31 במאי 2000

תיק בית דין צבאי מחוזי
40. עותק מתיק בית דין צבאי מחוזי יועבר על ידי קצין בית הדין, בהקדם האפשרי, ולא יאוחר משלושה ימים מיום גמר המשפט, לפרקליט הצבאי של המחוז השיפוטי. תיק בית הדין עצמו לא יוצא מבית הדין.
41. הפרקליט הצבאי יעביר לראש המחוז השיפוטי, בתוך שלושה ימים מיום גמר המשפט בבית הדין הצבאי המחוזי, עותק מפסק הדין, בלווית חוות דעתו, הכוללת תמצית של פסק הדין וכן ציון המלצתו לערער על פסק הדין, אם המליץ לעשות כן, בפני התובע הצבאי הראשי (להלן – התצ”ר). כשמוגשת בקשה להקלה בעונש בטרם הועברה חוות דעתו של הפרקליט אל ראש המחוז השיפוטי, תכלול חוות דעתו של הפרקליט, בנוסף לאמור לעיל, התייחסות לבקשה להקלה בעונש.
42. בתוך שבעה ימים מיום גמר המשפט, יחליט ראש המחוז השיפוטי אם להורות לתצ”ר לערער על פסק הדין.
43. הוראת ראש המחוז השיפוטי, כאמור בסעיף 42 לעיל, תועבר על ידי הפרקליט הצבאי לתצ”ר.
44. החליטו התצ”ר או סנגורו של הנאשם לערער על פסק הדין – הם רשאים לבקש כי עותק מתיק ביה”ד
יועבר לידם. עשו כן – יועבר עותק מהתיק לידיהם.
45. לא הוגש ערעור ופסק הדין אינו פסק דין של זיכוי – יובא גזר הדין על ידי הפרקליט הצבאי בפני
הרשות המאשרת. הוגשה בקשה להקלה בעונש, לאחר העברת חוות דעתו של הפרקליט הצבאי
לראש המחוז השיפוטי, כאמור בסעיף 41 לעיל – יצרף הפרקליט הצבאי את התייחסותו לבקשה
להקלה בעונש.

תיק בית דין צבאי מיוחד
46. עותק תיק בית דין צבאי מיוחד יועבר על ידי הקבי”ד, לא יאוחר משלושה ימים מיום גמר המשפט,
לפצ”ר. תיק בית הדין עצמו לא יוצא מבית הדין.
47. החליטו התצ”ר או סנגורו של הנאשם לערער על פסק הדין – הם רשאים לבקש כי עותק מתיק בית
הדין יועבר לידם. עשו כן – יועבר עותק הדין לידיהם.
48. לא הוגש ערעור ופסק הדין אינו פסק דין של זיכוי – יובא גזר הדין על ידי הפצ”ר, בצירוף חוות
דעתו, לרמטכ”ל, אם סבר שאין מקום להגשת ערעור על פסק הדין. הוגשה בקשה להקלה בעונש
לאחר העברת חוות דעתו של הפצ”ר לרמטכ”ל, יצרף הפצ”ר את התייחסותו לבקשה להקלה
בעונש.

תיק בית דין צבאי ימי
49. תיק בית דין צבאי ימי יועבר על ידי מי שהרכיב את בית הדין או על ידי הקבי”ד (אם נתמנה), אחרי
גמר המשפט, במהירות האפשרית, לידי הפרקליט הצבאי של חיל הים.
50. במידת האפשר, יודיע התובע הצבאי, לאחר גמר המשפט, לתצ”ר את תוצאות המשפט, וכן יציין
אם יש לדעתו מקום לערער על פסק הדין, ויפרט את נימוקיו לכך.
51. המפקד שהרכיב את בית הדין יוודא כי תינתן לנידון ולסנגורו, לפי בקשתם, אפשרות לעיין בתיק,
תוך המועד הקבוע להגשת ערעור, לפני או אחרי העברת התיק לידי הפרקליט הצבאי של חיל
הים.
52. לא הוגש ערעור ופסק הדין אינו פסק דין של זיכוי – יובא גזר הדין על ידי הפרקליט הצבאי של חיל
הים בפני ראש המחוז השיפוטי שלפיקודו נתון מי שהרכיב את בית הדין, כשמצורפת אליו חוות
דעתו, בהתאם להוראת סעיף 443 לחוק השיפוט הצבאי, התשט”ו1955-. הוגשה בקשה להקלה
בעונש לאחר העברת חוות דעתו של פרקליט חיל הים לראש השיפוט המחוזי, יצרף פרקליט חיל
הים את התייחסותו לבקשה להקלת העונש.
תיק בית דין שדה
53. תיק בית דין שדה יועבר על ידי מי שהרכיב את בית הדין או על ידי הקבי”ד (אם נתמנה), אחרי גמר
המשפט, במהירות האפשרית לידי הפרקליט הצבאי של המחוז השיפוטי שאליו שייכת היחידה של
מי שהרכיב את בית הדין.
54. לא הייתה אפשרות להעביר את התיק לפרקליט הצבאי של המחוז השיפוטי האמור – יועבר התיק
לפרקליט הצבאי הקרוב ביותר.
55. במידת האפשר, יודיע התובע הצבאי שהופיע במשפט לתצ”ר בגמר המשפט את תוצאותיו, וכן
יציין אם יש לדעתו מקום לערער על פסק הדין ויפרט את נימוקיו לכך.
56. המפקד שהרכיב את בית הדין יוודא כי תינתן לנידון ולסנגורו, לפי בקשתם, אפשרות לעיין בתיק,
תוך המועד הקבוע להגשת ערעור, לפני או אחרי העברת התיק לידי הפרקליט הצבאי או
הפצ”ר, כאמור.
57. גזר בית הדין עונש מוות – יועבר תיק בית דין שדה על ידי הפרקליט הצבאי לידי הפצ”ר.
58. לא הוגש ערעור ופסק הדין אינו פסק דין זיכוי – יובא גזר הדין על ידי הפרקליט הצבאי, כאמור,
בפני ראש המחוז השיפוטי שלפיקודו נתון מי שהרכיב את בית הדין, כשמצורפת אליו חוות דעתו,
בהתאם להוראת סעיף 443 לחוק השיפוט הצבאי, התשט”ו1955-. הוגשה בקשה להקלה בעונש
לאחר העברת חוות דעתו של הפרקליט הצבאי לראש השיפוט המחוזי, יצרף הפרקליט הצבאי את
התייחסותו לבקשה להקלה בעונש.

תיק בית דין צבאי לערעורים
59. אישור גזר הדין בבית הדין הצבאי לערעורים, פסק דין המכיל חיוב וכן פסק דין של בית הדין
הצבאי המחוזי יועברו על ידי קצין בית הדין הצבאי לערעורים למפצ”ר-ענף הפיקוח המשפטי-מדור
החנינות, שיעבירם בלווית חוות דעתו לרשות המאשרת. לפי בקשתו של מדור החנינות יועברו לו על
ידי קצין בית הדין הצבאי לערעורים, במידת הצורך, גם תיק בית הדין הצבאי לערעורים ותיק בית
הדין הצבאי המחוזי.

פעולות הרשות המאשרת
60. לאחר החלטתה, תחזיר הרשות המאשרת את התיק לנשיא בית הדין המתאים, בצירוף החלטתה
בכתב.

ריצוי עונש מאסר
61. מי שנידון למאסר על ידי בית דין צבאי ירצה את עונשו בבית סוהר צבאי, אלא אם כן הורתה
הוועדה הפועלת לפי הפ”ע 6.0204 – “הוועדה להעברת כלואים” על העברתו לבית סוהר אזרחי.
אדם שהועבר לבית סוהר אזרחי – ינהגו בו כאילו היה אסיר הנושא עונש מאסר שהוטל על ידי בית
משפט אזרחי, אולם לגבי הפחתת עונשו, יחולו עליו הכללים להפחתת עונש שנקבעו על-פי סעיף
503 (א) לחוק השיפוט הצבאי, התשט”ו1955-.
62. חייל שנידון לעונש מאסר על ידי בית משפט אזרחי ירצה את עונשו בבית סוהר אזרחי.
63. נוהל ביצוע העברה של אסיר לבית סוהר אזרחי ייקבע על ידי מפקדת קמצ”ר.

נספח א לפ”מ 33.1010

הוראת דחיית ריצוי גזר דין, שהוטל על ידי בית דין צבאי
בתוקף סמכותי לפי סעיף 489 לחוק השיפוט הצבאי, התשט”ו1955-, הנני מורה בזה, כי ריצוי גזר הדין, שניתן על ידי בית הדין_______________

בתיק מספר__________,___________,__________ בתאריך_____________

נגד__________________________________________________________,

והמטיל עונש של מאסר/מחבוש/ריתוק למחנה או לאנייה*

לתקופה של_______________, יידחה עד תאריך______________ או

עד לגמר ההליכים בערעור*, ואם הוחל כבר בריצויו, יופסק עד למועד הנ”ל.

_________ __________
(תאריך) (חתימה)

________________________________________________________
(מספר אישי) (דרגה) (שם פרטי ושם משפחה)

(פרטי הרשות המאשרת)

*מחק את המיותר

נספח ב לפ”מ 33.1010

דחיית ריצוי עונש מאסר או מחבוש*
הצהרה
אני הח”ם:

מספר אישי דרגה שם פרטי ושם משפחה יחידה או כתובת

מצהיר בזה, כי הודיעו לי את תוכן החלטת בית הדין/הרשות המאשרת*

בתיק____________, _____________, ____________,

שלפיה עליי להתייצב ביום_______________________

במקום_______________________________________

לשם ריצוי/המשך ריצוי* עונש המאסר/המחבוש* שהוטל עליי.

_____________ ______________
(תאריך) (חתימה)

נחתם בנוכחות:________________________________________________
(דרגה) (שם פרטי ושם משפחה) (חתימה)

*מחק את המיותר

נספח ג לפ”מ 33.1010

בית דין בית סוהר/מחנה מעצר*
תיק
תאריך

מפקד יחידה
מפקדת פיקוד, חיל, מז”י*___________ – קצין שלישות
בית דין – קצין בית הדין

הנדון: דחיית ביצוע עונש מאסר/מחבוש*
שהוטל על_______________
(פרטי החייל הנידון)

1. בית הדין_________, הרמטכ”ל, אלוף הפיקוד, מפקד החיל, מפקד מז”י* החליט, בתוקף סמכותו לפי סעיף 489 לחש”ץ, התשט”ו1955-, לדחות עד לתאריך_________ את ריצוי העונש, שהוטל על הנ”ל.
2. תשומת לבך מופנית לפ”מ 33.1010, המטילה עליך את האחריות לריצוי/להמשך ריצוי* גזר הדין עם תום הדחייה.
3. לוט העתק מהצהרת הנ”ל, שבה הוא מתחייב להתייצב בתאריך, המוזכר בסעיף 1 לעיל להמשך ריצוי עונשו במתקן הכליאה___________________.
4. נא ודא התייצבותו בהתאם.

קבי”ד___________/מפקד מתקן הכליאה*

*מחק את המיותר

איך מתחילים?

משרדנו מייצג מועמדים לשירות בטחון וכל חייל אשר זקוק לסיוע מול רשויות הצבא, בבקשות לפטור משירות, לטיפול נפשי או רפואי, עררים רפואיים ושאר הליכים צבאיים מנהליים. השותפים במשרד הינם יוצאי פרקליטות צבאית.

עו”ד ונוטריון (רס”ן במיל’) רוני קרדונר

מאמרים נוספים

פקודת מטכ"ל 36.0406 – הטבות עקב הריון והורות

1.         חיילת בשירות קבע, שהרה ללדת, זכאית לאלה: – א.        לחופשת הריון מיוחדת, אם עקב הריונה או עקב הלידה אין היא מסוגלת לעבוד. ב.         לחופשת לידה. ג.         למענק לידה, למענק אשפוז וכן לקצבת לידה, אם ילדה יותר מתאומים בלידה אחת. המענקים ישולמו ע”י המוסד לביטוח

להמשך קריאה »

פקודת מטכ"ל 31.0109 – שחרור חיילות בשירות חובה עקב נישואין או עקב הריון

כלליתוקף סעיפים 1 עד 7 מה – 5 אוק´ 95 1. חיילת בשירות חובה שנישאה תפוטר משירות ביטחון, כמפורט בפקודה זו, אלא אם כן התנדבה שעל אף נישואיה לא תשוחרר או תפוטר.2. חיילת בשירות חובה שהרתה תפוטר משירות ביטחון, כמפורט בפקודה זו, אלא אם כן

להמשך קריאה »

פקודת מטכ"ל 34.0201 – שבתות, מועדים, חגים וימי צום

תוקף סעיפים 1 עד 40 מה- 29 בדצמבר 2005 פרק א – כללי הוראות בדבר פעילות הצבא בשבתות, בימים הנוראים, במועדי ישראל ובחגי ישראל, מפורטות בהפ”ע 3.0903 ופקודה זו באה להשלים את האמור בה. תוקף סעיף 1א רבתי  מה- 12 במארס 2007 1א.       הוראות בדבר זכויותיהם

להמשך קריאה »