למקרים דחופים:

פקודת מטכ"ל 36.0401 – חופשות חיילים בשירות קבע

36.0401  חופשות חיילים בשירות קבע

תוקף סעיפים 1 עד 72 מה- 5 ביולי 2002

הגדרות

1.           בפקודה זו:

א.          “חייל” – חייל או חיילת בשירות קבע, שירות מילואים בתנאי קבע או שירות חובה בתנאי קבע.

תוקף סעיף משנה ב  מה- 5 באוגוסט 2009

ב.          “שירות תקין” – כל שירות שעבורו זכאי חייל בשירות קבע לתשלום, לרבות תשלום לחייל השוהה בחוץ לארץ או לחייל המשתלם בארץ ולמעט חייל המושעה מכל תפקיד או הנמצא בחופשת פרישה.

ג.            “ימים” – ימי פעילות שאינם מתקיימים בימי ו, ערבי חג, מועדי ישראל, שבתות וחגים רשמיים של מדינת ישראל.

ד.          “ותק בשירות” – כמפורט בהק”א 36.02.09.

ה.          “שנות שירות” – מספר השנים שבהן נמצא החייל בשירות, המשמשות לקביעת ותק בשירות.

ו.            “חייל הלומד מטעם צה”ל” – חייל הלומד לימודים מלאים על חשבון צה”ל שלא במסגרת התפקיד.

ז.           “פעילות במשמרות” – ביצוע תפקיד המחייב פעילות רצופה במשך 24 שעות ביממה, דרך קבע, כל ימי החודש, ולכן מתחלק בין מספר חיילים ביחידה המבצעים פעילות מחזורית, כל אחד בתורו, גם בשעות שאינן חופפות לשעות הפעילות על-פי פ”מ 33.0201.

ח.          “שעות פעילות” – השעות שבהן מבצע החייל פעילות במשמרת, ואינן כוללות שעות שינה או כל פעילות אחרת שאינה כלולה במסגרת תפקידו, ושנעשית במהלך המשמרת.

ט.          “קרוב מדרגה ראשונה” – אב, אם, אח, אחות, בן זוג, בת זוג, ילד או אפוטרופוס שהוכר רשמית על ידי משרד הפנים או צו בית משפט.

י.            “חופשה יחידתית מתוכננת” – הדממה.

יא.       “ערבי חג” – ערבי החגים שלפי פקודות הצבא, שעות הפעילות בהם הן עד השעה 13:00.

כללי

2.           חופשה שנתית היא חופשה, המגיעה לחייל עבור תקופת שירות תקין, כהגדרתו בסעיף 1 לעיל. מודגש בזאת, כי שבת, מועדי ישראל וחגים רשמיים של המדינה הם ימי מנוחה בצה”ל ולא תבוצע בהם פעילות, אלא בהתאם להפ”ע 3.0903. מפקד היחידה רשאי לאשר לפקודיו, חלקם או כולם, לבלות את יום המנוחה מחוץ למחנה, ויום זה לא ייחשב כיום חופשה על חשבון מכסת חופשתם השנתית.

3.           מטרת החופשה השנתית היא לאפשר לחייל הפסקה מתפקידיו השגרתיים לצורך מנוחה, נופש, בידור וכד’.

4.           חייל בחופשה שנתית ימשיך לקבל את משכורתו.

זכאות לחופשה

5.           חייל זכאי לחופשה שנתית, כמפורט להלן:

א.          בשנות השירות הראשונה והשניה – 14 ימים לשנה.

ב.          בשנות השירות השלישית, הרביעית והחמישית – עשרים ימים לשנה.

ג.            משנת השירות השישית ואילך – 25 ימים לשנה.

כדי להסיר ספק, מובהר בזה כי הזכות לחופשה שנתית מחושבת לפי שנות השירות, כהגדרתן בסעיף 1 לעיל.

6.           חייל בשירות חובה בתנאי קבע או חייל בשירות מילואים בתנאי קבע זכאי לחופשה שנתית של 12 ימים בשנה. ימים אלו אינם ניתנים לצבירה.

חישוב משך החופשה

7.           חישוב הזכות לחופשה, כמפורט בסעיפים 5 עד 6 לעיל, ייעשה על בסיס שנת הפעילות, המתחילה ב- 1 בינואר ומסתיימת ב- 31 בדצמבר של אותה שנה.

8.           עבור חלקי שנה, יהיה החייל זכאי לחופשה שנתית באופן יחסי, בהתאם למספר ימי השירות השלמים ששירת באותה שנת פעילות.

תכנון וניצול החופשה

9.           חייל זכאי לחופשה המגיעה לו עבור שנת פעילות, בכל עת באותה שנה, ברציפות או במפוצל, ובתנאי שצורכי השירות מאפשרים זאת.

10.           מפקד היחידה חייב לוודא שכל החיילים בשירות קבע המוצבים ביחידתו, ינצלו את כל מכסת החופשה השנתית לה הם זכאים, כשפרק אחד ממנה יהיה חמישה ימים רצופים, לפחות, אלא אם צרכי הצבא אינם מאפשרים זאת.

11.           מודגש בזאת כי מפקד רשאי לחייב חייל לצאת לחופשה יחידתית מתוכננת ובלבד שלזכות החייל עומדת יתרת חופשה שנתית בהיקף המאפשר לצאת לחופשה היחידתית תוך השארת יתרת חופשה שנתית בהיקף של שישה ימים לזכות החייל, לצרכיו האישיים.

12.           חייל יצא לחופשה שנתית במועד שייקבע על ידי מפקדו ובאישורו. כמו כן, תיחשב כחופשה שנתית כל תקופה, שבה החייל אינו משובץ בתפקיד מסיבה כלשהי, והוא עדיין זכאי לחופשה שנתית באותה שנה. במקרים יוצאים מן הכלל, יוכל אמ”ש-רמ”ח הסגל, לקבוע שתקופה בה החייל אינו משובץ בתפקיד (או חלק ממנה) לא תיזקף על חשבון החופשה השנתית, המגיעה לחייל באותה שנה.

13.           חייל שיצא לחופשה שנתית לה הוא זכאי באותה שנה, והחופשה נמשכת לתוך שנת הפעילות שלאחריה, ניתן לחשב החופשה כאילו נלקחה בשנה בה התחילה החופשה (בתחומי זכאותו באותה שנה).

חלקי ימי פעילות

14.           חייל שלא ביצע פעילות שמשכה חמש שעות, לפחות, במהלך יום הפעילות – ייחשב יום זה כחופשה וינוכה ממכסת חופשתו השנתית, למעט ערבי חג, כמפורט בסעיף 18 סעיף משנה א’ להלן.

חופשות בימי ו, במועדים, בשבתות ובחגים רשמיים

15.           מועדי ישראל, ימי ו, שבתות וחגים רשמיים של המדינה החלים בזמן החופשה, לא ייחשבו כימי חופשה.

16.           כמו כן, לא ייחשבו כימי חופשה ימי חג של בני עדות אחרות, שלגביהם מפורסם חוזר מפ”ע, המציין זכאותם לימי חופשה בתקופת החג.

17.           חייל הבוחר לצום באחד מימי הצום הרשמיים על-פי דתו, ישוחרר מכל פעילות ביחידתו. היעדרות חייל מיחידתו עקב הצום תיחשב כחופשה על חשבון מכסתו השנתית של החייל.

ערבי חג

18.

א.          חייל הנעדר מפעילות או המבצע פעילות שמשכה פחות מחמש שעות בערבי חג, ינוכה חצי יום חופשה על חשבון חופשתו השנתית. חייל שייעדר מיחידתו בערב יום כיפור, לא תחושב לו היעדרות זו כניצול חופשה.

ב.          מפקדו של חייל שמקום שירותו מרוחק ממקום מגוריו ישחררו לביתו, אם החייל מעונין בכך, יום קודם לערב החג. במקרה כזה, ינוכה חצי יום חופשה ממכסת חופשתו השנתית של החייל.

ג.            אם צורכי השירות אינם מאפשרים לשחרר את החייל, כאמור בסעיף משנה ב’ לעיל, ישוחרר החייל בערב החג במועד שיבטיח את הגעתו לביתו שעתיים לפני כניסת החג, לכל המאוחר, בהתחשב באמצעי התחבורה העומדים לרשותו. אז ייחשב יום זה כיום פעילות מלא, גם אם נבצר מהחייל להשלים חמש שעות פעילות במהלכו.

צבירת ימי חופשה

19.           לחייל בשירות קבע תינתן אפשרות לצבור בסיום שנת הפעילות חלק מימי החופשה שהוא זכאי להם, כמפורט בסעיף 5 לעיל ובסעיף 20 להלן, בתנאי שלא הצליח לממש את כל ימי החופשה שהיה זכאי לנצל במהלך השנה, עקב נסיבות השירות הצבאי.

20.           מספר ימי החופשה, שחייל בשירות קבע יוכל לצבור בכל שנת פעילות, יהיה כלהלן:

א.          בשנות השירות הראשונה והשניה – לא זכאי לצבור.

ב.          בשנות השירות השלישית, הרביעית והחמישית – שבעה ימים בשנה.

ג.            משנת השירות השישית ואילך – שנים עשר ימים בשנה.

21.           צבירת ימי חופשה תהיה באישור מפקד שדרגתו אל”ם ומעלה.

22.           חופשה שנתית, שחייל שבוי זכאי לה בתקופת שביו, תיצבר במלואה, אף אם זו שנת השירות הראשונה או השניה שלו.

23.           חייל שהוכר על ידי אמ”ש-מנה”ק כנעדר, ייצברו כל ימי החופשה השנתית שלה הוא זכאי בתקופת היותו נעדר, אף אם זו שנת השירות הראשונה או השניה שלו.

24.           חייל שבגלל חופשה ללא תשלום במשך שנת הפעילות או בגלל סיבה אחרת, אינו זכאי לכל ימי החופשה השנתית להם הוא זכאי לפי מספר שנות הוותק שלו – רשאי לצבור ימי חופשה לפי הנוסחה הבאה:

זכות לצבור לפי ותק X זכות לימי חופשה בגין שירות תקין בשנה זו

סך כל הזכות לימי חופשה בשנה זו לפי ותק

פדיון ימי חופשה צבורה או ניצולם

25.           ימי חופשה צבורה ניתנים לניצול כחופשה במסגרת היחידה בהתאם לבקשת החייל ובאישור מפקדו, עד שלושים יום בשנה קלנדרית.

26.           תשלום שכר עבור ימי חופשה צבורה ניתן לביצוע בהתאם לבקשת החייל. ערך פדיון ימי החופשה יתבסס על המשכורת המגיעה לחייל בחודש חישוב השכר עבור ימי החופשה הצבורה.

27.           חייל שמשתחרר משירות קבע, רשאי לפדות בתשלום את כל ימי החופשה הצבורה העומדים לזכותו או לנצלם, בכפוף לסעיף 25 לעיל.

28.           חייל המוצב אמ”ש-מחלקת מופ”ת-מנהל הפרישה אינו רשאי לנצל את ימי החופשה העומדים לזכותו, אלא לפדותם בלבד, למעט חיילים שקיבלו אישור לנצל את ימי החופשה העומדים לרשותם, בהתאם להק”א 36-01-03, או חיילים שצברו ימי חופשה עד ה- 31.12.1996 הזכאים לנצל ימים אלו בצמוד לחופשת הפרישה שלהם, וזאת עד לתקרה של שלושה חודשים (שווה ערך ל- 66 ימים).

29.           חייל שמשתחרר או פורש מצה”ל, שטרם ניצל את זכותו לחופשה צבורה וטרם קיבל עבורה משכורת או טרם פדה את שוויה, או חייל שלזכותו עומדת חופשה שנתית עבור השנה השוטפת – ישולם לו עם שחרורו או עם פרישתו תשלום השווה לערך פדיון יום חופשה צבורה עבור כל ימי החופשה שלא נוצלו.

30.           חופשה שנתית, שחייל בשירות קבע שבוי זכאי לה בתקופת שביו, ניתנת לצבירה במלואה. אכ”א-ראש מחלקת הפרט, יאשר לבן זוגו של חייל שבוי או נעדר לפדות את ימי החופשה המגיעים לו, כולם או חלקם, אם ניתנה החלטה של בית משפט מוסמך המורה לצה”ל להעביר את הפדיון לבן הזוג. מובהר שפדיון ימי החופשה אינו מונע מתן חופשה מיוחדת לחייל, עם שובו מהשבי.

אישור צבירת חופשה בגין שנים קודמות

31.           במקרים מיוחדים, יהיו ראש חטיבת הסגל – לגבי קצינים, וראש מנהל הנגדים – לגבי נגדים, מוסמכים לאשר צבירת חופשה גם לגבי השנה הקודמת, אם שוכנעו שאי הדיווח על צבירת חופשה בשנה הקודמת נבע מתקלה במערכת הצבאית.

32.           במקרים חריגים מוסמך ראש אכ”א לאפשר צבירת חופשה בדיעבד, גם לגבי מספר שנים קודמות (לפי המלצת רח”ט הסגל או ראש מנהל הנגדים), לאחר שמצא כי אי הדיווח על צבירת החופשה בשנים הקודמות נבע מתקלה במערכת הצבאית. במקרה זה, יורו ראש חטיבת הסגל או ראש מנהל הנגדים למפקד היחידה למנות ועדת חקירה, ולהעביר להם – לאחר קבלת חוות דעתו של פרקליט צבאי – את ממצאיה. חוות הדעת של ראש חטיבת הסגל או של ראש מנהל הנגדים על תיק ועדת החקירה תועבר לראש אכ”א, והוא יפסוק בעניין.

חייל שאינו זכאי לצבירת ימי חופשה

33.           חיילים אלה אינם זכאים לצבור את ימי חופשתם:

א.          חייל הלומד מטעם צה”ל לימודים מלאים שישה חודשים, לפחות.

ב.          חייל המוצב בר”ם פרישה, למעט חייל שביצע ימי תעסוקה או טיסה פעילה באישור אמ”ש-רמ”ח מופ”ת, עד 45 ימים בלבד.

ג.            חייל המוצב בר”ם 1 (למעט רופא הנמצא בבית חולים כחלק ממסלול הכשרתו) למשך תקופת ההצבה, למעט מקרים מיוחדים, שיאושרו על ידי אמ”ש-רמ”ח מופ”ת.

ד.          חייל המוצב בר”ם 10, בתקופת ההצבה.

ה.          חייל המשרת בתנאי קבע.

ו.            חייל בחופשה ללא תשלום, לתקופת הצבתו בחופשה ללא תשלום.

ז.           חייל המבצע פעילות במשמרות, כאמור בסעיפים 40 עד 41 להלן.

זכאות לחופשה שנתית ולצבירתה – לומדים

34.           חייל הלומד תוך כדי שירות או לומד לימודים מלאים מטעם צה”ל, תיחשב שנת לימודים מסוימת לצורך זכאות לחופשה שנתית ולצבירתה כאילו נלמדה במלואה בשנת הפעילות, שמתחילה לאחר פתיחת אותה שנת לימודים. לצורך זה ייחשב ה- 1 בספטמבר בשנה בה החל החייל את לימודיו כמועד תחילת שנת הלימודים, גם במערכת הממוכנת.

חופשה לחייל הלומד לימודים מלאים מטעם צה”ל

35.

א.          חייל הלומד לימודים מלאים מטעם צה”ל שישה חודשים, לפחות, כאמור בסעיף 34 לעיל, יהיה זכאי עם חזרתו לשירות לימי חופשה שנתית על-פי הנוסחה הבאה:

מספר ימי החופשה השנתית                 X              מספר הימים שנותרו לו עד ה- 31

להם זכאי על-פי ותק בשירות                               בדצמבר של אותה שנת פעילות

365 (ימים בשנה)

_________________________________________________________

2

ב.          חייל בשירות קבע, כמפורט בסעיף משנה א’ לעיל, לא יהיה זכאי לצבור חופשה שנתית, גם אם היה בתעסוקה במשך שנה זו במסגרת מינוי משנה.

זכות לחופשה שנתית ולצבירתה – חייל הלומד תוך כדי שירות

36.           חייל שאושרו לו לימודים תוך כדי שירות, בהיקף של ארבע שעות שבועיות, לפחות, על חשבון שעות הפעילות, לתקופה של תשעה חודשים, לפחות, תקוזז זכותו לחופשה שנתית בחמישה ימים. זכותו לצבירת ימי חופשה תקטן בחמישה ימים, בהתאמה.

37.           חייל כאמור, שאושרו לו לימודים תוך כדי שירות, בהיקף של פחות מארבע שעות שבועיות על חשבון שעות הפעילות, או שהאישור ניתן לגבי חלק משנת הלימודים, ייעשה לגביו חישוב יחסי לגבי קיזוז ימי חופשה וצמצום זכותו לצבירתם. במקרה זה, יהוו חמישה ימים את השלם שממנו יחושב החלק היחסי.

38.           היעדרותו של חייל, כאמור בסעיף 36, מארבע שעות פעילות, לכל היותר, ביום בחינה, תיחשב כהיעדרות עקב לימודים, ולא תנוכה ממכסת חופשתו השנתית.

39.           חופשות חיילים הלומדים או המשתלמים בחוץ לארץ מוסדרות בפ”מ 8.0203.

חופשות חייל העובד במשמרות

40.           התפקידים שיבוצעו במסגרת פעילות במשמרות, אורך המשמרות ותדירותן יוגדרו על ידי מפקד הפיקוד או הזרוע או על ידי קצין החיל הראשי בהוראות הפנימיות. רק תפקידים שנקבעו בהוראות, כאמור בסעיף זה, ייחשבו כמבוצעים בפעילות משמרות לצורך פקודה זו.

41.           להלן פירוט הזכאות לחופשה שנתית של חייל המשרת במשמרות:

א.          חייל המשרת במשמרות, ומספר שעות הפעילות השבועיות שלו הוא בממוצע 45 שעות, לפחות, יהיה זכאי לחופשה שנתית ולצבירתה, על-פי הקבוע בפקודה זו.

ב.          חייל המשרת במשמרות, ומספר שעות הפעילות השבועיות הממוצע שלו קטן מ- 45 שעות – לא יחולו עליו הכללים הקבועים בפקודה זו ולכן לא יהיה זכאי לחופשה שנתית או לצבירתה.

ג.            מפקדו של חייל המבצע פעילות במשמרות, כאמור בסעיף משנה ב לעיל, יסדר את המשמרות כך שפעמיים בשנה יתאפשר לחייל פסק זמן שאורכו שבעה ימים רצופים בין משמרת למשמרת. המפקד רשאי לאשר לחייל לצרף את שתי התקופות להפסקה רצופה של 14 ימים רצופים, אחת לשנה.

ד.          זכויותיו של החייל המשרת במשמרות לחופשה שנתית כאמור בסעיפי משנה א עד ג לעיל, ייגזרו מהגדרות מפקד הזרוע או קצין החיל הראשי, לגבי אורך המשמרות ותדירותן במסגרת ההוראות הפנימיות. מודגש בזאת שאין לחשב את שעות הפעילות על-פי סידור המשמרות בכל שבוע, אלא יש להתבסס על הוראות מפקד הזרוע או קצין החיל הראשי, כאמור לעיל.

ה.          האמור בסעיפי משנה ב ו- ג שלעיל יחולו רק בגין חלק השנה שבמהלכו משרת החייל במשטר הפעילות האמור בסעיפים אלה. בגין יתרת השנה תחושב זכאותו לחופשה שנתית ולצבירתה באופן יחסי, כאמור בסעיף 8 לעיל.

ו.            גששים המשרתים במשמרות בעלי ותק בשירות של שלוש שנים, לפחות, רשאים לצבור עשרה ימים, לכל היותר, בכל שנת פעילות. בכל מקרה על קצין השלישות היחידתי להעביר את הבקשה לצבירה לאישור אכ”א-ראש מחלקת הפרט.

חופשות חיילים המוצבים ביחידת בתי חולים

42.           חייל המוצב ביחידת בתי חולים זכאי לחופשה שנתית כמפורט בסעיפים 5 עד 8 לעיל, אולם אינו זכאי לצבירתה.

43.           למרות האמור בסעיף 42 לעיל, במקרים חריגים תאושר צבירת ימי חופשה שנתית, וזאת בהתאם להוראות קרפ”ר.

חופשה משפחתית

44.           מטרת החופשה המשפחתית היא לאפשר לחייל לצאת לחופשה בשל אירוע אישי.

45.           להלן פירוט כללי היציאה לחופשה משפחתית:

א.       חופשת נישואים

1)          חופשת נישואים היא חופשה הניתנת לחייל עקב נישואיו, לאחר שהציג אישור שנישואיו העתידיים מוכרים כנישואים על ידי משרד הפנים.

2)          חייל יזוכה בעשרה ימי חופשה. הוא רשאי לנצלם, החל מחודש לפני מועד הנישואים החזוי עד חודש ימים אחריו.

3)          יום הנישואים יחושב כיום חופשה אחד מתוך עשרת ימי חופשת הנישואים העומדים לזכותו. חופשת הנישואים ניתנת לפיצול על-פי בקשת החייל ובאישור מפקדו.

4)          חופשת הנישואים תחושב על חשבון מכסת חופשתו השנתית או הצבורה של החייל.

ב.       חופשה עקב לידה

1)          חופשת לידה לחייל ולחיילת בשירות קבע מעוגנת בפ”מ 36.0406.

2)          חייל שנולד לו ילד, או שהציג צו בית משפט המאשר אימוץ ילד שגילו אינו עולה על עשר שנים, זכאי לעשרה ימי חופשה אותם הוא רשאי לנצל החל מחודש לפני מועד הלידה או האימוץ החזויים ועד חודש לאחר הלידה או לאחר האימוץ.

3)          היעדרות ביום הברית או ב”זבד הבת” תחושב על חשבון החופשה עקב הלידה, כאמור לעיל.

4)          החופשה ניתנת לפיצול או לדחייה על פי בקשת החייל ובאישור מפקדו.

5)          חופשה זו תחושב על חשבון מכסתו השנתית של החייל או על חשבון חופשתו הצבורה.

ג.       חופשה עקב שמחה משפחתית

1)          חייל זכאי לחופשה של 24 שעות כדי להשתתף בשמחה משפחתית כשקרבת בעל השמחה לחייל היא מדרגה ראשונה.

2)          מפקד החייל יוודא שהחייל ישוחרר במועד סביר, שיאפשר לחייל להגיע בזמן לשמחה ולהשתתף בה.

3)          חופשה זו תחושב על חשבון מכסתו השנתית של החייל או על חשבון חופשתו הצבורה.

ד.       חופשת אבל

תוקף סעיף קטן 1 עד סעיף 1א רבתי  מה- 12 במארס 2007

1)          חייל זכאי לחופשה מיום פטירת הנפטר עד ליום קבורתו וכן לשבעה ימים נוספים, כשקרבת הנפטר מחייבת ישיבת “שבעה”, בידיעת מפקד היחידה. בנוסף, זכאי החייל לחופשה של 24 שעות ביום השלושים ובכל שנה ביום האזכרה של קרוב מדרגה ראשונה.

1א)   על אף האמור בסעיף קטן 1 לעיל, הוראות בדבר חופשת אבל של חייל בן העדות הלא-יהודיות מפורטות בפ”מ 34.0310.

2)          חייל שהוא בן למשפחה שכולה, זכאי ליום חופשה ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל. יש לאפשר לחייל לצאת מהיחידה במועד, כך שיוכל להגיע לביתו שעתיים לפני תחילת טקסי יום הזיכרון, לכל המאוחר. כל חייל אחר המבקש חופשה על מנת להשתתף באזכרה או בטקס זיכרון, יקבל חופשה של יום אחד, אם צורכי השירות מאפשרים זאת.

3)          חופשת אבל, כמפורט בסעיף זה, לא תחושב על חשבון מכסת חופשתו השנתית של החייל, למעט היעדרות של חייל שאינו בן למשפחה שכולה ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל.

חופשה מיוחדת

46.           חופשה מיוחדת היא חופשה הניתנת לחייל מטעמים אישיים. חופשה מיוחדת תינתן לחייל, רק כאשר ניצל את כל ימי החופשה המגיעים לו באותה שנת פעילות, כולל החופשה הצבורה העומדת לזכותו.

47.           להלן פירוט הסמכויות לאישור חופשה מיוחדת (תהיה נתונה לאישור מפקד שדרגתו תא”ל ומעלה):

א.        

סמכות מאשרת פירוט האוכלוסיה לה מוסמך לאשר אורך החופשה
ראש אמ”ש קצינים בדרגת אל”ם ומעלה ללא הגבלה
אמ”ש-רמ”ח הסגל קצינים עד דרגת סא”ל ונגדים שאינם בסמכות ח”א, ח”י, אלר”ם, מז”י או חמ”ן ללא הגבלה
ח”א – ראש להק כוח האדם נגדים וקצינים עד דרגת סא”ל בח”א 31 ימים לכל היותר
ח”י – ראש מספן כוח האדם נגדים וקצינים עד דרגת סא”ל בח”י 31 ימים לכל היותר
אלר”ם-רמ”ט אלר”ם נגדים וקצינים עד דרגת סא”ל באלר”ם 31 ימים לכל היותר
ז”י – ראש חטיבת כ”א נגדים וקצינים עד דרגת סא”ל המשרתים בז”י או ביחידות הכפופות לז”י 31 ימים לכל היותר
חמ”ן-קמנ”ר נגדים וקצינים עד דרגת סא”ל בחמ”ן 31 ימים לכל היותר

ב.       במקרים בהם מדובר בחופשה העולה על 31 ימים לקצינים ונגדים בסמכות ח”א, ח”י, אלר”ם, ז”י או חמ”ן, הגורם המאשר זאת יהיה אמ”ש-רמ”ח הסגל לגבי קצינים עד דרגת סא”ל ונגדים.

48.           הסמכות המאשרת חופשות מיוחדות רשאית לאשר לחייל חופשה קצרה מהתקופה שביקש או לדחות את הבקשה, אם לפי שיקול דעתה נסיבות הבקשה מצדיקות צעד זה.

49.           חופשה מיוחדת תינתן בתשלום או ללא תשלום לפי הנסיבות ובהתאם להחלטת הסמכות המאשרת, כמפורט להלן:

א.       חופשה מיוחדת בתשלום

1)          הסמכות המאשרת רשאית לאשר חופשה מיוחדת בתשלום לתקופה של 14 ימים, לכל היותר.

2)          חייל בחופשה מיוחדת בתשלום יישאר מוצב ביחידתו ובתפקידו, אולם לא יהיה זכאי להוצאות כלכלה בתפקיד.

ב.       חופשה מיוחדת ללא תשלום

1)          חייל שאושרה לו חופשה מיוחדת ללא תשלום, כולה או חלקה, לתקופה של 31 ימים, לכל היותר, יישאר מוצב ביחידתו ובתפקידו. אם משך החופשה המיוחדת שאושרה לו עולה על 31 ימים, יוצב לר”ם 7, כאמור בפ”מ 31.0517.

2)          הסמכות המאשרת רשאית להתנות מתן חופשה מיוחדת ללא תשלום לתקופה העולה על 31 ימים בכך שהחייל יאריך את התחייבותו לשירות קבע לתקופת זמן נוספת, השווה באורכה לתקופת החופשה המבוקשת.

50.           הסמכות המאשרת תדון בבקשה ותודיע את החלטתה לא יאוחר מ- 14 ימים ממועד הגשת הבקשה על ידי החייל. אישור חופשה מיוחדת ללא תשלום יועבר בכתב גם למת”ש-ענף שכר הקבע והגמלאות-מדור הבירורים. במקרה של אי ניצול החופשה או ניצולה החלקי, תודיע היחידה על כך לסמכות המאשרת. אם מדובר בחופשה מיוחדת ללא תשלום – גם למת”ש-ענף שכר הקבע והגמלאות.

יתרת חופשה משירות חובה

51.           מפקד יחידתו של חייל העומד לעבור משירות חובה לשירות קבע, ידאג שהחייל יקבל את יתרת החופשה הרגילה המגיעה לו משירות חובה. אם צורכי השירות לא יאפשרו את מתן החופשה לחייל במועד, תתאפשר דחייתה.

52.           חייל בשירות חובה שעבר לשירות קבע, והוא זכאי ליתרת חופשה מתקופת שירות החובה על-פי המפורט בפ”מ35.0402, זכאי לנצל את יתרת החופשה במהלך שלושת החודשים הראשונים בתקופת שירות הקבע שלו.

53.           חייל שלא ניצל את יתרת החופשה המגיעה לו במהלך שלושת החודשים הראשונים בתקופת שירות הקבע, יאבד את זכותו לקבלת החופשה ולא יהיה זכאי לפיצוי כספי.

חופשות עקב התייצבות בבית משפט

54.           חייל שזומן להעיד בבית דין צבאי, בבית משפט אזרחי או בבית דין אזרחי מוסמכים על-פי צו שניתן כדין, או שזומן להופיע בפני גורם כלשהו על ידי המדינה – ייחשבו מתן העדות או ההופעה בפני אותו גורם כשעות פעילות ולא כחופשה.

55.           חייל הנעדר מהשירות עקב הופעתו בבית משפט אזרחי, בבית דין אזרחי או בפני גורם כלשהו במדינה, במסגרת הליך שבו הוא הצד התובע, תיחשב העדרות זו כחופשה על חשבון מכסתו השנתית של החייל, אם לא ביצע חמש שעות פעילות, לפחות, באותו היום.

ימי חופשה של חייל החוזר משירות בחוץ לארץ

56.           חייל החוזר מתפקיד בחוץ לארץ, ידווח על ימי החופשה, כמפורט בפ”מ 8.0203.

57.           חייל כאמור בסעיף 56 לעיל העתיד להשתחרר מצה”ל עם סיום תפקידו בחו”ל, יוצב לאחר חזרתו מחו”ל על ידי יחידת מעבר חו”ל בחטיבת הסגל לסמכות החילית, עד למועד הצבתו במחלקת פרישה. בגין תקופה זו לא יהיה זכאי לימי חופשה שנתית.

חייל בשירות קבע הזכאי ליציאה לחמי מרפא

58.           חייל שהוא נכה צה”ל, ושהוכר על ידי משרד הביטחון-אגף השיקום כזכאי ליציאה לחמי מרפא – לא תיכלל יציאה זו במניין ימי החופשה השנתית להם הוא זכאי, כמפורט בסעיף 5 לעיל. על החייל לעדכן את מפקדו בדבר תאריכי יציאתו לחמי מרפא, ולהציג אישור משרד הביטחון.

דיווח על צבירת חופשה

59.           צבירת חופשה תתאפשר מתאריך ה- 1 בינואר בשנת הפעילות העוקבת ועד תאריך ה- 31 בדצמבר באותה שנה. הדיווח יקרא דיווח בגין שנת הפעילות השוטפת.

60.           אופן דיווח צבירת חופשה יקבע על ידי אמ”ש-רמ”ח הפרט ויפורסם למערך בתחילת כל שנת הפעילות העוקבת לשנת הפעילות השוטפת.

צעדים שיינקטו עקב ניצול חופשה מעבר לזכאות

61.           חייל שיצא לחופשה שנתית בהיקף החורג ממכסת חופשתו, ינוכו הימים מיתרת חופשתו הצבורה. אם זו אינה עומדת לזכותו או שאינה בהיקף מספק, יתבצע ניכוי מהשכר בשיעור           עבור כל יום חריגה (על-פי נוסחת פדיון ימי חופשה).

62.           היעדרות עקב מחלה (בהיקף החורג מהקבוע בפ”מ 36.0413) תומר להיעדרות עקב חופשה שנתית על חשבון מכסתו השנתית של החייל.

63.           מודגש בזאת כי יציאה לחופשה שנתית בהיקף החורג ממכסת הזכאות השנתית אסורה על-פי פקודה זו. אין באמור בפקודה זו כדי להצדיק היעדרות מן השירות שלא ברשות ו/או עבירה אחרת לפי חוק השיפוט הצבאי התשט”ו-1955, או בכדי לאשר היעדרות מן השירות בדיעבד, ולא יהיה באמור בפקודה זו כדי למנוע העמדתו של החייל לדין.

פדיון חופשה למשתחרר

64.           כחלק מתהליך שחרורו של החייל ידווח השליש לקובץ רישום אישי את היקף ימי החופשה השנתית שנוצלו על ידי החייל, בהתבסס על הצהרה כתובה של מפקד שדרגתו אל”ם, לפחות. אם החייל זכאי לפדיון חופשה ישולם זה בשכרו לאחר השחרור. חייל שלא בוצע לגביו הליך זה, ומבקש לפדות את ימי החופשה שטרם נוצלו, יגיש בקשה למת”ש-ענף שכר הקבע והגמלאות-מדור תדו”ב, בצירוף אישור מפקד שדרגתו אל”ם, לפחות, על היקף ימי החופשה השנתית שניצל.

בקרה וביקורת

65.           אחת לרבעון יפיק שליש היחידה דוח בקרה על היקף ימי החופשה שנוצלו על ידי חיילי היחידה. דוח זה יהווה כלי עזר למפקד כדי שיוכל למלא את חובתו לניצול כל ימי החופשה השנתית של חיילי היחידה.

חריגים

66.           היעדרות ברשות שאינה מוזכרת בפקודה זו ובפ”מ 36.0413, תיחשב כיום חופשה על חשבון מכסתו השנתית של החייל.

67.           אמ”ש-רמ”ח מופ”ת לאשר חריגים שלא בהתאם להוראות פקודה זו, וזאת מטעמים מיוחדים, ובתיאום עם היועץ הכספי לרמטכ”ל.

שעת חירום – חופשת משפחה וחופשה מיוחדת

68.           האמור בסעיפים 70-71 להלן, ייכנס לתוקף בשעת חירום, לאחר שראש אמ”ץ יורה על הפעלתם והודעה מתאימה על כך תפורסם על ידו לכל יחידות הצבא. ניתנה הוראה כאמור, יהיו הסעיפים בתוקף עד שראש אמ”ץ יורה להפסיק את הפעלתם, והודעה על כך תפורסם בהתאם.

69.           בתקופה שבה עומדים סעיפים 70-71 בתוקף, יפוג תוקפם של יתר סעיפי פקודה זו, ולא יינתנו עוד חופשות לחיילי קבע, אלא לפי הוראות סעיפים אלה. זכותם של חיילים לחופשה שנתית תישמר, והם יהיו רשאים לנצלה לאחר שראש אמ”ץ יורה להפסיק את הפעלת הסעיפים.

70.           בתקופה שבה יעמדו סעיפים אלו בתוקף, יאושרו חופשות לחיילים במקרים הבאים, למשך התקופות המפורטות להלן:

א.       חופשת נישואים – חמישה ימים.

ב.       חופשה עקב לידה לחייל שנולד לו ילד – חמישה ימים.

תוקף סעיף משנה ג מה- 5 באוגוסט 2009

ג.       חופשת אבל לקרוב מדרגה ראשונה – כמפורט בסעיף 45.

ד.       חופשה מיוחדת מסיבה אחרת – ארבעה עשר ימים, לכל היותר.

71.           על אף האמור בסעיף 70 לעיל, רשאי מפקד, בתקן סא”ל לפחות, לצמצם את תקופת חופשת הנישואים והחופשה עקב הלידה לתקופה קצרה מחמישה ימים, אם צרכים מבצעיים יחייבו זאת.

הוראת מעבר

סעיף 61 לעיל יחול על ימי חופשה שנוצלו מיום ה- 1.1.2001. אולם, מי שחרג ממכסת ימי חופשתו בשנת 2001, ניתן לנכות את ימי החריגה מימי החופשה להם הוא זכאי בשנת 2002, אם עומדת לרשותו מכסת ימי חופשה מספקת בשנת 2002, לפי בחירתו של משרת הקבע

איך מתחילים?

משרדנו מייצג מועמדים לשירות בטחון וכל חייל אשר זקוק לסיוע מול רשויות הצבא, בבקשות לפטור משירות, לטיפול נפשי או רפואי, עררים רפואיים ושאר הליכים צבאיים מנהליים. השותפים במשרד הינם יוצאי פרקליטות צבאית.

עו”ד ונוטריון (רס”ן במיל’) רוני קרדונר

מאמרים נוספים

פקודת מטכ"ל 31.0109 – שחרור חיילות בשירות חובה עקב נישואין או עקב הריון

כלליתוקף סעיפים 1 עד 7 מה – 5 אוק´ 95 1. חיילת בשירות חובה שנישאה תפוטר משירות ביטחון, כמפורט בפקודה זו, אלא אם כן התנדבה שעל אף נישואיה לא תשוחרר או תפוטר.2. חיילת בשירות חובה שהרתה תפוטר משירות ביטחון, כמפורט בפקודה זו, אלא אם כן

להמשך קריאה »

פקודת מטכ"ל 34.0303 – השתלמות תורנית לחיילים דתיים

תוקף סעיפים 1 עד 7 מה- 29 במאי 2006 כללי1. באחריות הרבנות הצבאית לערוך השתלמות תורנית לחיילים דתיים בתדירות שלא תפחת מממוצע של יום אחד בחודש. את תוכן ההשתלמות תקבע הרבנות הצבאית הראשית.2. ניתן לקיים את ההשתלמות במסגרת יחידתית. במקרה זה, מועדה ייקבע על ידי

להמשך קריאה »
זימון למשפט צבאי

קיבלת זימון למשפט צבאי? אלא הטעויות שאין לעשות!

לקבל זימון לבית דין צבאי אף פעם אינו מנבא טובות. מילא לא להיות חייל מצטיין ומילא לסגור שבתות, אך להגיע למצב שבו מקבלים זימון מטעם המערכת הצבאית, עשוי להיות מלחיץ ביותר, ללא קשר לפז"מ או לסוג התפקיד שממלאים בצבא. מכאן שחשוב ביותר לדעת שבמקום לעשות

להמשך קריאה »