למקרים דחופים:

פקודת מטכ"ל 36.0406 – הטבות עקב הריון והורות

1.         חיילת בשירות קבע, שהרה ללדת, זכאית לאלה: –

א.        לחופשת הריון מיוחדת, אם עקב הריונה או עקב הלידה אין היא מסוגלת לעבוד.

ב.         לחופשת לידה.

ג.         למענק לידה, למענק אשפוז וכן לקצבת לידה, אם ילדה יותר מתאומים בלידה אחת. המענקים ישולמו ע”י המוסד לביטוח לאומי.
אם החיילת אינה בחיים, זכאי בעלה או האפוטרופוס על הנולד, לפי העניין, למענק לידה ולקצבת לידה.

2.      חייל בשירות קבע וחיילת בשירות קבע זכאים עקב הורות לאלה :

א.      לשחרור מעבודה למשך שעה ביום, כמפורט בסעיפים 23 – 28 להלן.

ב.      לחופשה מיוחדת ללא תשלום, כמפורט בסעיפים 17 – 19 להלן.

ג.      לחופשת מחלה בגין מחלת ילד, כמפורט בסעיפים 29 – 31 להלן.

חופשת הריון מיוחדת

3.         חיילת בשירות קבע, הסובלת בתקופת הריונה או לאחר הלידה – עקב ההריון או עקב הלידה- מתופעות המונעות ממנה לעבוד עבודה תקינה, תישלח אל קצין הרפואה של היחידה, וזה יפנה אותה אל רופא נשים. אישר רופא הנשים, כי החיילת אינה מסוגלת לעבודה עקב ההריון או עקב הלידה למשך תקופה כלשהי- תועבר תעודת הרופא לאישורו של רע”ן מיון רפואי במקרפ”ר, או לאישור מי שהוסמך לכך על ידו.

4.         אישרו רע”ן מיון רפואי במקרפ”ר, או מי שהוסמך לכך על ידו, את ממצאי הרופא, תהיה החיילת זכאית לחופשת הריון מיוחדת למשך התקופה, שבה אין היא מסוגלת לעבוד. משך החופשה ייקבע על ידי רע”ן מיון רפואי במקרפ”ר, או מי שהוסמך לכך על ידו, והיא לא תחשב כחופשת מחלה לעניין פידיון ימי חופשת מחלה.

5.         חיילת, כאמור בסעיף 4 לעיל, תהיה זכאית לתשלום שכרה במשך תקופת חופשת ההריון המיוחדת, לפי מפתח של זכות לתשלום למשך יומיים עבור כל חודש שירות סדיר (כולל חובה ושירות סדיר נוסף). ניצלה החיילת את כל תקופת החופשה בשכר, לפי המפתח האמור- תהיה יתרת חופשת ההריון המיוחדת חופשה ללא תשלום.
לדוגמה: חיילת בעלת ותק של שישים חודשי שירות תהיה זכאית לתשלום בחופשת הריון מיוחדת למשך מאה עשרים ימים. אם חופשת ההריון ארוכה ממאה עשרים ימים, תהיה יתרת חופשת חופשת ההריון  המיוחדת חופשה ללא תשלום.

6.         זכות לשכר עבור חופשת הריון מיוחדת, שכבר נוצלה, בטלה, ולא תבוא עוד במניין לגבי חופשת הריון מיוחדת נוספת.
לדוגמה: חיילת בעלת ותק של שמונים חודשי שירות, שקיבלה כבר מאה עשרים ימי חופשת הריון מיוחדת בתשלום, תיחשב- לצורך חופשת הריון נוספת- כבעלת ותק של עשרים חודשי שירות בלבד, משום שהזכות, המגיעה לה עבור שישים חודשי שירות, נוצלה כבר בעת חופשת ההריון הראשונה.

7.         מפקד יחידה לא ישחרר חיילת מעבודה עקב הריון או עקב לידה, אלא במסגרת חופשת הריון מיוחדת או בהתאם למפורט בסעיפים 23 – 27 להלן.

חופשת לידה

8.         חיילת בשירות קבע זכאית לחופשת לידה של שנים עשר שבועות (שמונים וארבעה יום) הניתנת:-

א.        שישה שבועות, או כל תקופה קצרה יותר, כרצון החיילת, לפני יום הלידה המשוער, והשאר – אחר יום הלידה.

ב.         מיום הלידה (אם החיילת החלה את עבודתה ביום הלידה, תימנה החופשה ממחרת היום).

תוקף סעיף 8  מה20- אוק’ 87

9.         חיילת, שהילד שילדה חייב להישאר בבית החולים, או לחזור לבית החולים לאשפוז במשך התקופה של חופשת הלידה, לתקופה, שמשכה שבועיים, לפחות, זכאית לאחת מאלה:-

א.        להאריך את חופשת הלידה עד תום תקופת האשפוז (ועד ארבעה שבועות לכל היותר), ובלבד שמשך חופשת הלידה- בסך הכל- יהיה שישה עשר שבועות לכל היותר.

ב.         לפצל את חופשת הלידה כך ששלושה שבועות יהיו מייד אחר יום הלידה, ויתרת החופשה תהיה אחרי היום בו יעזוב הילד את בית החולים.
פיצול חופשת הלידה או הארכתה ייעשו בתיאום עם מחה”ס – הענף המתאים- לגבי קצינות, ועם מקשל”ר – מנהל הנגדים- לגבי נגדות, ובהתאם לנוהל המפורט בסעיפים 37 – 38 להלן.

10.       חיילת שחלתה, ואושפזה בבית חולים בתוך תקופת חופשת הלידה , לתקופה שמשכה שבועיים לפחות, זכאית לאחד מאלה : –

א.      להאריך את חופשת הלידה עד תום תקופת האשפוז (ועד ארבעה שבועות, לכל היותר), ובלבד שמשך חופשת הלידה – בסך הכל – יהיה שישה עשר שבועות לכל היותר.

ב.      לפצל את חופשת הלידה כך שתקופת האשפוז, שמשכה ארבעה שבועות, לכל היותר, לא תובא במניין חופשת הלידה.

11.     חיילת שילדה ולד שאינו בחיים רשאית לבקש לקצר את חופשת הלידה, אם הרופא נתן את האישור לכך, בכתב, ובלבד שמשך חופשתה, לאחר הלידה, יהיה שלושה שבועות לפחות.

12.       בתקופה חופשת הלידה אין להיתר עבודה פרטית, שניתן לפי פ”מ 33.0115, כל תוקף. מקרים חריגים יאושרו על ידי רמ”ח פרט באכ”א, לאחר שנועץ ברע”ן מיון רפואי במקרפ”ר.

13.       חיילת, שילדה בלידה אחת יותר מילד אחד, ושניים מהם חיו 7 ימים, לפחות, ובתום חופשת לידה של שנים עשר שבועות נותר בחיים ילד, שנולד באותה לידה, זכאית להאריך את חופשת הלידה  בשבועיים נוספים.

14.       עבור התקופה של חופשת לידה, לרבות במקרה של הארכתה לפי פקודה זו, ישולם לחיילת השכר הקבוע, כשיעור דמי הלידה שבסעיף 100 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשכ”ח1968- (להלן – החוק).

15.       על אף האמור בסעיף 14 לעיל, חיילת, המוצבת ביחידת השתלמויות עקב יציאתה ללימודים מטעם צה”ל, ושילדה בתוך תקופה זו, תוכל להמשיך בלימודיה, והיא זכאית במקרה זה למלוא שכרה.

מענק לידה, מענק אשפוז וקצבת לידה

16.       חיילת בשירות קבע אינה זכאית לתבוע תשלום דמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי, אולם היא זכאית לקבל מהמוסד האמור מענק לידה, מענק אשפוז וקצבת לידה, הכל עפ”י הוראות החוק.

חופשה מיוחדת ללא תשלום

17.       חיילת, המבקשת לצאת לחופשה ללא תשלום עקב הריון או לידה חייבת לנצל תחילה את החופשה הרגילה ואת החופשה הצבורה העומדות לרשותה, והמחושבות בהנחה שתצא לחופשה ללא תשלום.

18.     תקופת החופשה הרגילה, החופשה הצבורה והחופשה המיוחדת ללא תשלום גם יחד, תהיה שנה אחת, לכל היותר. התקופה זו תזוכה החיילת בתשלום עבור ימי החופשה הרגילה ועבור ימי החופשה הצבורה בלבד.

19.

א.      חייל בשירות הקבע יהיה זכאי אף הוא לחופשה מיוחדת ללא תשלום, ויחולו לגביו הוראות פקודה זו, בשינויים המחויבים, ובלבד שהתקיים אחד מאלה : –

1)       בת זוגו זכאית לחופשה ללא תשלום בהתאם להוראות הפקודה (אם היא חיילת), או אם הועסקה כעובדת במשך שישה חודשים רצופים, לפחות, בסמוך למועד תחילת היעדרותו מן העבודה (אם אינה חיילת).

2)       הילד נמצא בחזקתו הבלעדית או בטיפולו הבלעדי מחמת נכות או מחלה של בת זוגו.

ב.      נעדר אחד מבני הזוג מן העבודה או מן השירות, לפי העניין – לא יהיה בן הזוג השני זכאי לחופשה ללא תשלום. ואולם, אם נעדר אחד מבני הזוג תקופה קצרה מן התקופה המירבית, רשאי בן זוגו להיעדר למשך יתרת התקופה.

ג.       חייל בשירות קבע, המבקש לממש זכות זו, ימסור הצהרה, שדוגמתה ניתנת בנספח א’ לפקודה זו.

20.     חיילת בשירות קבע, המאמצת ילד שגילו שלוש עשרה שנים, לכל היותר, לפי חוק אימוץ ילדים, התשמ”א – 1981, זכאית לחופשת לידה ולחופשה מיוחדת ללא תשלום, כמפורט בסעיפים 17-18 לעיל. דין חופשת לידה לפי סעיף זה כדין חופשת לידה לפי סעיפים 8-15 לעיל, והחיילת תהיה זכאית לחופשה מהיום בו ניתנה הודעה לפקיד סעד, כמפורט בסעיף 6לחוק אימוץ ילדים התשמ”א – 1981.

21.     זכות לחופשה מיוחדת ללא תשלום תהיה גם לחייל בשירות קבע, שאימץ ילד שגילו שלוש עשרה שנים, לכל היותר, בהתאם לאמור בסעיף 19 לעיל.

חופשות עקב הריון ועקב הורות – חיילת בחופשת פרישה

22.     הזכות לחופשה עקב הריון ועקב הורות לחיילת בחופשת פרישה הינה כמפורט להלן:

א.      חיילת בשירות קבע הנמצאת בחופשת פרישה, אינה זכאית לחופשת הריון מיוחדת.

ב.       חיילת בשירות קבע הנמצאת בחופשת פרישה, זכאית לחופשת לידה. עם סיומה של חופשת הלידה, תשלים את יתרת חופשת הפרישה. בתקופת חופשת הלידה, תזכה החיילת לכל הזכויות וההטבות, המפורטות בפקודה זו, ולא תהא זכאית לזכויות ולהטבות הנובעות מחופשת הפרישה.

ג.       חיילת בשירות קבע, שהיתה בחופשת פרישה וילדה לאחר מועד הפרישה, תהיה זכאית לשכר,

כאמור בסעיף 14 לעיל, לאחר שחרורה, ויחולו על העניין הוראות סעיף 47 להלן.

ד.       חיילת בשירות קבע הנמצאת בחופשת פרישה, אינה זכאית לחופשת ללא תשלום, לפי המפורט בסעיפים 17-18 לעיל, ואולם תוכל לצרף את החופשה הצבורה ואת החופשה הרגילה לחופשת הפרישה, כמפורט בהוראת קבע אכ”א 36-01-03 (כלומר- שלושה חודשים), וזאת מבלי שתזדקק לאישור ממחה”ס או ממקשל”ר, כמפורט בהוראת קבע אכ”א 36-01-03.

שחרור מעבודה

23.     חיילת בשירות קבע, שאינה בחופשה והמניקה ילד, זכאית לשחרור מעבודה למשך שעה אחת בסוף יום עבודה, כל עוד היא מניקה את הילד. שעה זו תהיה חופפת לשעת העבודה האחרונה בה רשאי המפקד לשחררה.

24.       השחרור מעבודה לפי סעיף זה הוא בנוסף להפסקות הרגילות, מהן היתה נהנית הגם לולא היתה מניקה ילד.

25.       חיילת בשירות קבע, שהיא אם לילד שגילו שלוש עשרה, לכל היותר, ושאינה מנצלת את זכותה לפי סעיף 23 לעיל – רשאי מפקד החיילת שדרגתו לפי תקן סא”ל, לפחות, לשחררה מעבודתה, לפי בקשתה, בימים א’ עד ה’ שעת אחת קודם לסיום שעות הפעילות הרגילות, וזאת בתנאי ששעת סיום העבודה לא תהיה לפני השעה 16:30.

26.     למרות האמור בסעיף 25 לעיל, רשאי מפקד, שדרגתו לפי תקן סא”ל, לפחות, של חיילת בשירות קבע, שהיא אם לילד, שגילו חמש, לכל היותר, והשוהה במעון יום, לסיים את יום הפעילות בשעה 16:00, וזאת עד למעבר מערכת מעונות היום לשבוע פעילות בו חמישה ימים. עד למעבר זה, תצומצם מכסת ימי החופשה השנתית של חיילות אלה בחמישה ימים.

27.     מפקד, שדרגתו לפי תקן סא”ל, לפחות, של חייל בשירות קבע במעמד של ראש משפחה חד הורית, שילדיו שגילם שלוש עשרה, לכל היותר, בחזקתו ומתגוררים עימו דרך קבע, רשאי לשחררו מעבודתו, לפי  בקשתו, בימים א’ עד ה’ שעת אחת קודם לסיום שעות הפעילות הרגילות. כמו כן, יחול עליו האמור בסעיף 28 להלן.

28.     הכרה במעמד של ראש משפחה חד הורית, לעניין פקודה זו, תהא בהסתמך על צו או על פסק דין של בית דין רבני או שח בית משפט מוסמך אחר, שלפיהם הילדים נמצאים בחזקתו של החייל. במקרים חריגים, רשאי רמ”ח פרט באכ”א להכיר באב כראש משפחה חד הורית גם בלא שיציג צו או פסק דין, כאמור, ובהסתמך על אישורים אחרים.

חופשת מחלה בגין מחלת ילד

29.       חייל, לרבות חיילת, שנמצא בשרות קבע שלושה חודשים ברציפות, לפחות, והוא הורה לילד שגילו שש עשרה, לכל היותר, הנמצא בחזקתו , זכאי לחופשת בשל מחלת הילד עד שישה ימים בשנה, לכל היותר, על חשבון ימי חופשת מחלה.

30.     האמור לעיל יחול בהתקיים אחד מאלה :

א.      הילד נמצא בחזקתו הבלעדית של ההורה.

ב.       ההורה האחר מצהיר, כי לא נעדר מעבודתו בשל מחלת הילד. דוגמת ההצהרה ניתנת בנספח ב’ לפקודה זו.

31.     במקרים האמורים לעיל, ימציא החייל אישור רפואי על מחלת הילד. קצין השלישות, השליש או קצין הניהול של היחידה ידווח בהתאם לנוהל דיווח ימי חופשת מחלה, כפי שיפורסם מעת לעת על ידי אכ”א-פרט, בתאום עם היועץ הכספי לרמטכ”ל.

נוהל בקשת יציאה לחופשה

32.     חיילת בשירות קבע, שהרה ללדת, חייבת להודיע את דבר הריונה למפקד יחידתה ולרע”ן מיון רפואי במקרפ”ר, או למי שהוסמך לכך על ידו, לא יאוחר ממועד כניסתה לשבוע העשרים וארבעה להריון.

33.       חופשת הריון מיוחדת תינתן לחיילת לפי בקשתה.

34.       בקשה לחופשת הריון מיוחדת תוגש על טופס, שדוגמתו ניתנת בנספח ג’ לפקודה זו, בשני העתקים, ובצרוף אישור רפואי מתאים, מייד עם היציאה לחופשה.

35.       הטופס יועבר על ידי קצין השלישות, השליש או קצין הניהול של היחידה לרע”ן מיון רפואי במקרפ”ר, או למי שהוסמך לכך על ידו, שיעבירו אותו אל הסמכות המאשרת : מחה”ס – הענף המתאים – לגבי קצינות, ומקשל”ר – מנהל הנגדים – מדור פרט – לגבי נגדות.

36.       חופשת לידה בת שמונים וארבעה יום, כמפורט בסעיף 8 לעיל, תוזן ישירות לקובץ רישום אישי על ידי גורמי השלישות ביחידה, וזאת על סמך אישור על הלידה מבית החולים. ביחידות, שבהן לא ניתן להזין ישירות לקובץ רישום אישי, תוזן החופשה על ידי המפקדה הממונה.

37.       בקשה להארכת חופשת לידה בתשלום תוגש על טופס, שדוגמתו ניתנת בנספח ג’ לפקודה זו, בשני העתקים, ובצירוף אישור רפואי מתאים.
38.     הטופס יועבר בנוהל המפורט בסעיף 35 לעיל.

39.     בקשה לחופשה מיוחדת ללא תשלום, כמפורט בסעיפים 19-17 לעיל, תוגש על טופס 55-1. קצין השלישות, השליש או קצין הניהול של היחידה יציינו במכתב הנלווה את מספר ימי החופשה הרגילה ואת מספר ימי החופשה הצבורה, העומדים לזכות החיילת בתאריך המבוקש על ידה ליציאה לחופשה, או יציינו, כי כל ימי החופשה כבר נוצלו.

40.     תקופת שהותה של חיילת בחופשת הריון מיוחדת או בחופשת לידה תיחשב כשירות תקין לכל דבר, לרבות לצורכי חוק שירות הקבע בצה”ל (גמלאות) (נוסח משולב), התשמ,ה 1985.

41.     חיילת בחופשת לידה או בחופשת הריון מיוחדת תישאר מוצבת ביחידתה.

42.     חייל, לרבות חיילת, בחופשה מיוחדת ללא תשלום, כמפורט בסעיפים 19-17 לעיל, יוצבו לר”ם 7 – קצינים, או לר”ם 7 – חוגרים, למשך תקופת החופשה.

43.     לאחר שסיימו חייל או לחיילת את החופשה המיוחדת ללא תשלום עליהם להתייצב בר”ם 7 לשם שיבוץ מחדש ולשם חידוש תשלום מלוא שכרם.

התרת התחייבות, או סיום התחייבות לשירות קבע, בטרם לידה

44.     חיילת בשירות קבע, הנמצאת בחודש החמישי להריונה, וזכאית לבקש להתיר את חוזה התחייבותה, כמפורט בהפ”ע3.0501 , או חיילת הרה, שהתחייבותה מסתיימת לפני תאריך הלידה, יהיו זכאיות – לאחר שחרור – לתשלומים אלה: –

א.      למענק שחרורין – בתנאי שהיא זכאית לכך, כמפורט בהפ”ע 3.0502.

ב.      לשכר קבוע כשיעור דמי הלידה, כמפורט בסעיף 14 לעיל.

45.     חיילת המבקשת תשלום שכרה, כמפורט בסעיף 44 סעיף משנה ב’ לעיל, תגיש תביעה על כך – במישרין – למת”ש- ענף  שכר קבע וגמלאות, ותצרף לפנייתה תעודת לידה , או אישור רפואי לפיו היא נמצאת בהריון, תוך ציון מספר חודשי הריונה.

46.     לא יופסק שירותה של חיילת בהריון, בחופשת לידה או בחופשה מיוחדת ללא תשלום, ולא תותר התחייבותה לשירות קבע, אלא אם כן אישר זאת ראש אכ”א, כמפורט בהפ”ע 3.0501.

תורנויות

47.           חיילת בשירות קבע , בשירות מילואים בתנאי קבע או, בשירות חובה בתנאי קבע, תשוחרר מכל

תורנות ביחידתה (למעט מקרה של צורך מבצעי דחוף), כל עוד היא בהריון ועד שנה מיום הולדת הילד.

עוד בנושא:

נספח א’ לפקודה 36.0406

הצהרה

הנדון: בקשה לחופשה מיוחדת ללא תשלום לחייל בשירות קבע

  1. אני החתום מטה :

__________________________________________________________

(שם פרטי)        (שם משפחה)        (מספר אישי)        (יחידה)

מבקש לצאת לחופשה ללא תשלום, מכוח סעיף 19 לפ”מ 36.0406.

  1. פרטי הרך הנולד או המאומץ :

__________________________________________________________

(שם פרטי)        (שם משפחה)        (תעודת זהות)        (מען)

הערות

א.      אם הילד נמצא בחזקתך הבלעדית או בטיפולך הבלעדי מחמת נכות או מחלה של בת הזוג, עבור לסעיף 9.

ב.       אם בת הזוג חיילת בשירות קבע, עבור לסעיף6.

3.       לעניין זה, אנו החתומים מטה מצהירים בזה כלהלן :

פרטי המעביד של בת הזוג : __________________________________________________________                               (שם פרטי)        (שם משפחה)        (שם העסק או מקום העבודה)

פרטי בת הזוג :                 __________________________________________________________                             (שם פרטי)        (שם משפחה)        (תעודת זהות)        (מען)

4.       (סמן X  במקום המתאים)

___ בת הזוג לא נעדרה מעבודתה מכוח סעיף 7 ד’ לחוק*, עקב לידה או עקב אימוץ של הילד, שפרטיו רשומים בסעיף 2 להצהרה זו.

___ בת הזוג נעדרה מעבודתה מכוח סעיף 7 ד’ לחוק*, עקב לידה או עקב אימוץ של הילד, שפרטיו רשומים בסעיף 2 להצהרה זו, מיום ______ עד יום _______.

5.       עותק מהצהרה זו נמסר למעביד של בת הזוג, שפרטיו מפורטים בסעיף 3 להצהרה זו, ביום ______.

הערה : אם בת הזוג אינה חיילת בשירות קבע, עבור לסעיף 8.

6.       פרטי בת הזוג שהיא חיילת בשירות קבע :                 __________________________________________________________                             (שם פרטי)        (שם משפחה)        (מספר אישי)        (יחידה)

7.       אישור מפקד יחידת בת הזוג                                                                                                (סמן X  במקום המתאים)                                                                                                                                                                        

___ החיילת בשירות קבע לא יצאה לחופשה מיוחדת ללא תשלום עקב לידה או עקב אימוץ של ילד, שפרטיו רשומים בסעיף 2 להצהרה זו.

___ החיילת בשירות קבע  יצאה לחופשה מיוחדת ללא תשלום מיום ______ עד יום ______.

__________________________________________________________                                 (תאריך)   (מספר אישי)   (דרגה)   (שם פרטי)   ( שם משפחה)    (חתימה)

8.       אנו מצהירים, כי כאשר אחד מאיתנו ייעדר מעבודתו מכוח סעיף 7 ד’  או ד’1 לחוק*, או מכוח פ”מ 36.0406, לפי העניין , לא ייעדר השני מעבודתו או מן השירות.

9.       אני מצהיר, כי הילד, שפרטיו רשומים בסעיף 2 להצהרה זו , נמצא בחזקתי הבלעדית/בטיפולי הבלעדי** מחמת נכות או מחלת בת זוגי (מצ”ב אישור רפואי מתאים).

__________________________________________________________                                   (תאריך)       (חתימת החייל בשירות הקבע)        (חתימת בת הזוג )

*חוק עבודת נשים, התשנ”ד- 1954                                                                                   **מחק את המיותר

נספח ב’ לפקודה 36.0406

הצהרה

  1. אני החתום מטה :

__________________________________________________________

(מספר אישי)      (שם פרטי)        (שם משפחה)      (מען)

מודיע בזה, כי שהיתי בחופשה בשל מחלת ילדי מיום ______ עד יום ______ (מצ”ב אישור רפואי מתאים).

  1. פרטי ילד :

__________________________________________________________

(שם פרטי)        (שם משפחה)        (תעודת זהות)

הערה : אם הילד נמצא בחזקתך הבלעדית, עבור לסעיף 6.

3.       לעניין זה, אני החתום מטה מצהיר בזה כלהלן :

פרטי בן/בת הזוג :                 __________________________________________________________                             (שם פרטי)        (שם משפחה)           (תעודת זהות)

פרטי המעביד של בן/בת הזוג : __________________________________________________________                               (שם פרטי)        (שם משפחה)        (שם בית העסק או מקום העבודה)

4.       בת הזוג או בן הזוג לא נעדרו מעבודתם באותם ימי העדרות, המפורטים בסעיף 1 להצהרה זו.

  1. עותק מהצהרה זו נמסר למעביד של בת הזוג או של בן הזוג, שפרטיו מפורטים בסעיף 3 להצהרה זו, ביום ______.
  1. אני מצהיר/ה, כי הילד, שפרטיו רשומים בסעיף 2 להצהרה זו, נמצא בחזקתי.

_______________________

(תאריך)    (חתימה)

נספח ג’ לפקודה 36.0406

יחידה______________            טלפון______________                     סימוכין_____________  תאריך______________

**מחה”ס 899 -ענף  _________                                                                                                   ***מקשל”ר 279 -מנהל הנגדים

הנדון: בקשה לחופשה מיוחדת עקב הריון/הארכת חופשת לידה בתשלום*

חלק א’ – בקשת החיילת

  1. אני החתומה מטה :-
  מספר אישי דרגה שם פרטי שם משפחה ספרור שוטף 
 164          

מבקשת בזה לאשר לי (סמן X  במקום המתאים) : –

___ חופשה מיוחדת עקב הריון (חופשה עקב מצב רפואי מיוחד במהלך ההריון או אחריו).

___ חופשת לידה מוארכת עקב מחלתי/מחלת הילוד*.

2.       מצורפים מסמכים רפואיים לגבי בקשת החופשה.

3.       הערות : – ___________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________                                                                                              (תאריך)      (חתימה)

חלק ב’ – ימולא על ידי רע”ן מיון רפואי במקרפ”ר

(סמן X  במקום המתאים)

___ הריני מאשר חופשה מיוחדת עקב הריון, מתאריך __________ עד התאריך __________.

___ הריני מאשר הארכת חופשת לידה עקב מחלת האם/הילוד*, מתאריך __________ עד התאריך __________.

_______________________________________________________________                         (תאריך)   (מספר אישי)    (דרגה)    (שם פרטי)    (שם משפחה)    (חתימה)

חלק ג’ – לשימוש מקשל”ר/מחה”ס*

מאשר הזנת (סמן X  במקום המתאים) : –

סוג סימול
___ חופשה מיוחדת עקב הריון 217
___ הארכת חופשת לידה ילד מאושפז 219
___חופשת לידה מוארכת מפוצלת 221
___ חופשת לידה מוארכת 226

_______________________________________________________________                         (תאריך)   (מספר אישי)    (דרגה)    (שם פרטי)    (שם משפחה)    (חתימה)

*מחק את המיותר

** לגבי קצינות

***לגבי נגדות

איך מתחילים?

משרדנו מייצג מועמדים לשירות בטחון וכל חייל אשר זקוק לסיוע מול רשויות הצבא, בבקשות לפטור משירות, לטיפול נפשי או רפואי, עררים רפואיים ושאר הליכים צבאיים מנהליים. השותפים במשרד הינם יוצאי פרקליטות צבאית.

עו”ד ונוטריון (רס”ן במיל’) רוני קרדונר

מאמרים נוספים

איך להוציא פטור נפשי מהצבא

פקודת מטכ"ל 33.0219 – טיפול בחייל הנמצא במצוקה נפשית

תוקף סעיפים 1 עד 22 מ- 10 במארס 2008 הגדרות1. בפקודה זו:א. “חייל” – חייל או חיילת בשירות סדיר ובשירות מילואים.א1. “מפקד יחידה”- מפקד יחידת רישום בתקן סא”ל, לפחות, ובהיעדרו מפקד יחידה ממונה.תוקף סעיף משנה ב’ מ-30 בדצמבר 2010ב. “מפקד החייל” – מפקדו הישיר של

להמשך קריאה »

פקודת מטכ"ל 33.1010 – ריצוי עונש מאסר שהטיל בית דין צבאי

הגדרות1. בית דין צבאי – בית דין, שהוקם על פי חוק השיפוט הצבאי, התשט”ו1955-.2. בית דין צבאי לתעבורה – בית דין צבאי לתעבורה, שהוקם לפי סעיף 209 א לחוק השיפוט הצבאי, התשט”ו1955-.3. רשות מאשרת – כמשמעותה בסעיף 441 (ג) לחוק השיפוט הצבאי, התשט”ו1955-:א. לגבי גזרי

להמשך קריאה »

פקודת מטכ"ל 31.0109 – שחרור חיילות בשירות חובה עקב נישואין או עקב הריון

כלליתוקף סעיפים 1 עד 7 מה – 5 אוק´ 95 1. חיילת בשירות חובה שנישאה תפוטר משירות ביטחון, כמפורט בפקודה זו, אלא אם כן התנדבה שעל אף נישואיה לא תשוחרר או תפוטר.2. חיילת בשירות חובה שהרתה תפוטר משירות ביטחון, כמפורט בפקודה זו, אלא אם כן

להמשך קריאה »