למקרים דחופים:

פקודת מטכ"ל 36.0413 – חופשת מחלה ומענק בגין חופשת מחלה שלא נוצלה

הגדרות

1.          בפקודה זו:

א.      “חייל” – חייל או חיילת בשירות קבע תקין, כהגדרתו בסעיף משנה ד להלן.

תוקף סעיף משנה ב מה- 12 באפריל 2005

ב.       “בן משפחה” – בן זוגו של משרת קבע שנפטר. אם לא היה למשרת הקבע בן זוג, ילדיו. לא היו למשרת הקבע בן זוג או ילדים, הוריו. בהיעדר בן זוג, ילדים או הורים, תלויים אחרים כהגדרתם בחוק שירות הקבע. לא היו למשרת הקבע בן זוג, ילדים, הורים או תלויים אחרים, יורשים לפי צו ירושה או צו קיום צוואה.

ג.       “שירות קבע” – שירות לפי התחייבות לשירות קבע, שירות חובה בתנאי קבע, שירות סדיר נוסף בתנאי קבע ושירות מילואים בתנאי קבע.

ד.       “שירות קבע תקין” – שירות קבע, כמפורט בסעיף משנה ג לעיל, שעבורו זכאי החייל בשירות הקבע לתשלום שכר, לרבות תשלום לחיילים השוהים בחוץ לארץ או לחיילים המשתלמים בארץ.

ה.      “חופשת מחלה” – התקופה (בימים) בה נעדר חייל מיחידתו, לפי הוראת רופא, עקב אשפוז (הצבה או סיפוח לר”ם 2) או עקב ימי חופשת מחלה בבית (ימי “ג”), הכול כשהמחלה או הפגיעה, בעטיין נעדר החייל, לא נגרמו, לכאורה, עקב השירות הצבאי.

ו.        “מענק בגין חופשת מחלה שלא נוצלה” – תשלום הניתן לחייל עם פרישתו לגמלאות או הניתן לשאיריו, בגין ההפרש בין ימי חופשת המחלה להם היה זכאי לפי פקודה זו ובין הימים אותם ניצל בפועל.

ז.        “משכורת קובעת” – כהגדרתה על-פי חוק שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גימלאות) [נוסח משולב], התשמ”ה-1985.

ח.      “זכות כוללת” – סך כל ימי חופשת המחלה שלהם זכאי החייל בעד כל תקופת שירותו.

תוקף סעיפי משנה ט עד י מה- 12 באפריל 2005

ט.      “הורה יחיד” – משרת קבע במעמד של ראש משפחה חד הורית אשר ילדו, שגילו 18, לכל היותר, בחזקתו ומתגורר עימו דרך קבע, לפי חוק משפחות חד הוריות, התשנ”ב-1992.

י.        “חוק שירות הקבע” – חוק שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גימלאות) [נוסח משולב], התשמ”ה-1985.

כללי

2.          הפקודה קובעת את זכותם של חיילים לחופשת מחלה, את נוהל הדיווח ואת הזכות למענק בגין חופשת מחלה שלא נוצלה, על ידי הפורשים או על ידי בני המשפחה.

3.          ימי חופשת מחלה בגין פגיעה או בגין מחלה, שנגרמו עקב השירות, לא יופחתו ממכסת הימים הקבועה בפקודה זו. ימי חופשת מחלה בגין פגיעה או בגין מחלה, שלא נגרמו עקב השירות, יופחתו ממכסת הימים הקבועים בפקודה זו.

4.          הסדר מענק בגין חופשת מחלה שלא נוצלה מופעל עבור אוכלוסיות הפורשים ובני המשפחה, שפרשו או שהחלה זכותם, בהתאמה, מה- 1 בנובמבר 1990.

זכות חייל לחופשת מחלה

5.          חייל זכאי לצבור שלושים ימי חופשת מחלה בשנה (קרי – יומיים וחצי לכול חודש שירות), וזאת בעת היותו בשירות קבע תקין. מספר ימי המחלה הצבורים יעוגל כלפי מעלה, במידה שלא יהיה שלם. לעניין סעיף זה יחול עיקרון היחסיות – החופשה תהיה ביחס לחלק השנה בו היה החייל בשירות קבע תקין.

6.          אין באמור בפקודה זו כדי לפגוע בזכותו של חייל לצאת לחופשת מחלה לפי החלטת רופא צבאי, כמפורט בפ”מ – 61.0104, או לפי החלטת בית חולים, כמפורט בפ”מ 61.0116.

קיצור שעות פעילות מסיבה רפואית

7.       חייל בשירות קבע שיום פעילותו קוצר מסיבות בריאותיות, בהתאם להוראות קרפ”ר, יחושבו לו ימי מחלה כמפורט להלן:

א.      חייל שעבד חמש שעות, לפחות, במסגרת יום פעילות, ותקופת קיצור שעות הפעילות מסיבות בריאותיות לא עלתה על חמישה ימי עבודה רצופים – לא ייחשבו ימים אלה כימי חופשת מחלה לצורך מניין ימי חופשת מחלה.

ב.      בכול מקרה אחר, ייחשבו כימי חופשת מחלה מחצית מספר ימי הפעילות בהם קוצרו שעות פעילותו של החייל.

חיילים שאינם זכאים לצבור ימי חופשת מחלה

8.       החיילים המפורטים להלן אינם זכאים לצבור ימי חופשת מחלה עבור התקופות המפורטות, אלא אם כן קבע אכ”א-רמ”ח הפרט אחרת:

א.      חיילים בחופשה ללא תשלום.

ב.      חיילים שהושמו במאסר או במחבוש.

מענק בגין חופשת מחלה שלא נוצלה

9.

א.      חייל בשירות קבע הפורש לגמלאות, או שאיר של חייל שנפטר בהיותו בשירות קבע יהיו זכאים למענק בגין חופשת מחלה שלא נוצלה, כולה או מקצתה, לפי התנאים המפורטים בפקודה זו.

ב.      המענק יינתן בעד יתרת ימי חופשת המחלה הצבורים, קרי – סך כל ימי חופשת המחלה שלהם זכאי החייל בעד כל תקופת שירותו, כאמור לעיל, בניכוי כל ימי חופשת המחלה שאותם ניצל במשך תקופת שירותו, ובהתאם למשכורת הקובעת של החייל ביום פרישתו.

ג.       חייל הפורש לגמלאות לפני הגיעו לגיל 45 לא יהיה זכאי למענק בגין חופשת מחלה שלא נוצלה.

ד.       על אף האמור בסעיף משנה ג לעיל, חייל הפורש לגמלאות לפני הגיעו לגיל 45 יהיה זכאי למענק בגין חופשת מחלה שלא נוצלה ביום הפרישה, באם מתקיים לגביו אחד התנאים הרשומים להלן, לפחות:

  • 1) בעל ותק נצבר בשירות קבע של חמש שנים, לפחות, ברמת פעילות א ומעלה;
  • 2) פרש לגמלאות מחמת נכות כשהוא עומד באחד התנאים הבאים:

א)         בעל פרופיל 21 ובעל ותק של חמש שנים, לפחות, בשירות קבע;

ב)         מוכר על ידי אגף השיקום כבעל נכות בשיעור שלושים וחמישה אחוזים, לפחות.

תוקף סעיף משנה ה מה- 12 באפריל 2005

ה.      על אף האמור בסעיף משנה ג לעיל, חייל הפורש לגמלאות בטרם הגיעו לגיל 45, יהיה זכאי למענק ימי המחלה אשר צבר עד לשנת 1996, וזאת בהתאם לכללים אשר ייקבעו בהוראות קבע אכ”א, בהתייעצות עם היועץ הכספי לרמטכ”ל.

חישוב ימי זכאות למענק בגין חופשת מחלה שלא נוצלה

10.    חישוב מספר ימי הזכאות למענק בגין חופשת מחלה שלא נוצלה מושפע משילוב שלושת המרכיבים הבאים (להלן החישוב):

א.      גיל בעת פרישה או בעת פטירה.

ב.      מספר ימי חופשת המחלה הצבורים, שלא נוצלו במשך תקופת השירות.

ג.       שיעור ניצול ימי חופשת המחלה, ביחס למספר ימי המחלה שיכול היה לצבור במהלך תקופת שירותו.

11.     לצורך החישוב נקבעו שלוש קבוצות:

א.      חיילים שניצלו עד שלושים ושישה אחוזים מזכאותם הכוללת.

ב.      חיילים שניצלו בין שלושים ושישה אחוזים לבין שישים וחמישה אחוזים מזכאותם הכוללת.

ג.       חיילים שניצלו מעל שישים וחמישה אחוזים מזכאותם הכוללת.

אופן החישוב

12.          עבור כל שלושים ימים שלא נוצלו, כמפורט בסעיף 1, סעיף משנה ו לעיל, יהיה שיעור המענק, בעת הפרישה לגמלאות או בעת הפטירה, כמפורט בטבלה זו:

גיל פטירה או גיל פרישה  שיעור ניצול עד שלושים ושישה אחוזים בין שלושים ושישה אחוזים לבין שישים וחמישה אחוזים מעל שישים וחמישה אחוזים
עד גיל חמישים, לכל היותר שישה ימים שלושה ימים לא זכאי
מעל גיל חמישים שבעה ימים חמישה ימים לא זכאי

13.          שוויו הכספי של יום מענק יהיה אחד חלקי עשרים וחמש מהמשכורת הקובעת.

נוהל רישום ודיווח חופשות מחלה עד ה- 31 במארס 1991

14.

א.      לחיילים שלא היו מאושפזים בתקופת שירותם הצבאי, או שהיו מאושפזים בגין פגיעה או מחלה, שנגרמו עקב השירות הצבאי, ינוכו שלושה ימי חופשת מחלה עבור כל שנת עבודה, ללא צורך בדיווח.

ב.      לחיילים שהיו מאושפזים בתקופת שירותם עקב פגיעה או עקב מחלה, שלא נגרמו עקב השירות, יירשמו ימים אלה כימי חופשת מחלה. במידה ומספר הימים הינו נמוך משלושה ימים בשנה, יראו את החיילים כאילו שהו בשלושה ימי חופשת מחלה עבור כל שנת עבודה.

נוהל רישום ודיווח חופשת מחלה מאפריל 1991 ואילך

15.          חייל שנעדר מיחידתו, לפי הוראת רופא, עקב ימי חופשת מחלה בבית (ימי “ג”), ידווח על ימים אלה באמצעות “טופס דיווח חופשת מחלה”, שדוגמתו ניתנת בנספח א לפקודה זו, תוך צירוף האישורים הרלוונטיים.

16.          הדיווח, כמפורט בסעיף 15 לעיל, יוזן למערכת הממוכנת על ידי קצין השלישות או על ידי קצין הניהול היחידתי, ויתווסף אוטומטית לסך כל ימי השהות בר”ם 2, המופיעים ברשומת הממוכנת אודות החייל.

17.          ביחידות בהן לא ניתן להזין ישירות לקובץ רישום אישי, הטופס יועבר למפקדה הממונה לשם הזנה. במקרים חריגים, בהם לא קיימת אפשרות להזנה במפקדה הממונה, יועבר הטופס, ישירות, להזנה במת”ש-ענף שכר הקבע והגמלאות-מדור דו”ב.

18.          הנתון הכולל של ניצול ימי חופשת מחלה יישמר במערכת הממוכנת עד לפרישתו של החייל לגמלאות או עד לפטירתו, ויהווה בסיס לחישוב זכותו למענק בגין חופשת מחלה שלא נוצלה.

תיקון דיווח על חופשת מחלה

19.          אם חלה טעות בדיווח ימי חופשת מחלה לגבי חייל מסוים, ימלאו קצין השלישות או קצין הניהול היחידתיים “טופס דיווח על חופשת מחלה”, שדוגמתו ניתנת בנספח א לפקודה זו, בציון הדיווח התקין, תוך צירוף טופס הדיווח המקורי, על בסיסו הוזנה הטעות. מפקד שדרגתו סא”ל, לפחות, יאשר את התיקון בחתימתו.

20.          אם הטעות בדיווח ימי חופשת המחלה מתייחסת לשנת העבודה השוטפת או, לכל המאוחר, עד סוף חודש פברואר בשנה העוקבת, התיקון יוזן למערכת הממוכנת, על ידי קצין השלישות או על ידי קצין הניהול היחידתיים.

21.          החל מחודש מארס בשנה העוקבת יבוצע תיקון ההזנה, עד שלוש שנות עבודה קודמות, על ידי מת”ש-ענף שכר הקבע והגמלאות-מדור דו”ב, לאחר שקצין השלישות או קצין הניהול היחידתיים יעבירו את טופס הדיווח שימולא באופן שפורט בסעיף 20 לעיל, בצירוף מכתב שיפרט את מהות התיקון.

22.          אכ”א-רמ”ח הפרישה מוסמך לתקן דיווח חופשת מחלה של חייל שהוצב במחלקת הפרישה, לגבי שנת העבודה השוטפת או לגבי שלוש שנות העבודה הקודמות לה, וזאת במקרים מיוחדים, אם שוכנע כי נפלה טעות בדיווח של מספר ימי חופשת מחלה, ויש צורך לתקנה.

23.          ראש מחלקת הסגל מוסמך לתקן דיווח על מספר ימי חופשת מחלה, גם עבור תקופה העולה על שלוש שנות העבודה הקודמות, וזאת במקרים חריגים אם שוכנע כי נפלה טעות בדיווח על מספר ימי חופשת המחלה, וכי יש צורך לתקנה. במקרה זה, יורה ראש מחלקת הסגל למפקד היחידה למנות ועדת חקירה, ולהעביר לו את ממצאיה, והוא יפסוק בעניין.

נוהל רישום ודיווח חופשת מחלה לגבי חיילים בשירות קבע השוהים בחוץ לארץ

24.          מעקב אחר ניצול חופשת ימי מחלה של חייל השוהה בחוץ לארץ ייערך כמפורט להלן:

א.       הקריטריונים לדיווח על ימי חופשת מחלה יהיו כמפורט בפקודה זו.

ב.       רישום חופשות המחלה ינוהל בכל נספחות צבאית בחוץ לארץ על ידי הנספח או על ידי קצין הניהול, ובכל משלחת – על ידי נציג המשלחת הנוגע לעניין (לגבי חיילים עליהם חל נוהל הנספחויות והמשלחות).

ג.        כל חייל יעביר, עם סיום תפקידו בחוץ ארץ, לקצין הניהול או לחשב של אותה נציגות דיווח על ימי חופשת המחלה שנוצלו על ידו בתקופת שהותו בחוץ לארץ. הרישום ייעשה על “טופס דיווח על חופשת מחלה”, שדוגמתו ניתנת בנספח א לפקודה זו. ימי מחלה לא רצופים ידווחו על טופס נפרד.

ד.        ההצהרות תאושרנה על ידי קצין הניהול או על ידי החשב של אותה נציגות, ויועברו לאכ”א-מחלקת הפרט-מפקדת יחידת חוץ לארץ.

ה.       אכ”א-מחלקת הפרט-מפקדת יחידת חוץ לארץ תרכז את הנתונים, בהתייחס לכול שנת עבודה בנפרד, על טופס 74 ותעביר את הטפסים למת”ש-רע”ן שכר הקבע והגמלאות.

פורשי צה”ל

25.          אכ”א-מחלקת הפרישה-מדור החישובים יזין ישירות לרשומת הממוכנת את ימי חופשת המחלה העומדים לזכות הפורש (כולל התקופה שלפני הצבתו לאכ”א-מחלקת הפרישה) באותה שנת עבודה, וזאת עד יום פרישתו.

26.          אם בין מועד הדיווח לבין מועד הפרישה בפועל שהה החייל בחופשת מחלה, תעביר אכ”א-מחלקת הפרישה דיווח נוסף, בתוך עשרה ימים, לכול היותר, לאחר מועד הפרישה.

מענק בגין חופשת מחלה שלא נוצלה עבור שירות קבע קודם

27.          חייל שהיה בשירות קבע וחזר לשירות קבע יזוכה במענק בגין חופשת מחלה שלא נוצלה עבור תקופת שירות קבע קודמת, רק אם נרכשה או אם צורפה תקופה זו על-פי חוק הגמלאות. אם נרכש רק חלק מתקופת הקבע הקודמת, יזוכה החייל בימי חופשת מחלה רק עבור התקופה שרכש.

28.          חייל שפדה את ימי חופשת המחלה שעמדו לזכותו בתקופת שירותו הראשונה יזוכה במענק בגין חופשת מחלה שלא נוצלה עבור התקופה שבין החזרה לשירות ועד לפרישתו הנוכחית בלבד, ובתנאי שבתקופה זו שירת שירות תקין המזכה בצבירת ימים.

מענק בגין חופשת מחלה שלא נוצלה עבור תקופת עבודה בשירות המדינה או עבור תקופת עבודה כעובד צה”ל

29.          חייל שעבד בשירות המדינה או כעובד צה”ל וחזר לשירות קבע יזוכה במענק בגין חופשת מחלה שלא נוצלה עבור תקופה זו, רק אם נרכשה תקופה זו על-פי חוק הגמלאות. אם נרכשה רק חלק מהתקופה, יזוכה בימי מחלה רק עבור התקופה שרכש.

מענק בגין חופשת מחלה שלא נוצלה לשאירי חללים משירות קבע

תוקף סעיפים 30 עד 31 מה- 12 באפריל 2005

30.          מענק בגין חופשת מחלה שלא נוצלה ישולם לבן משפחה של חייל בשירות קבע שנפטר.

31.          בן משפחה שחויב בדין על ידי בית משפט או בית דין בגרימת מותו של החייל או בשותפות לעבירה זו – לא ישולם לו מענק בגין חופשת מחלה שלא נוצלה.

ערעורים

32.          חיילים בשירות קבע יוכלו לערער ולברר טענותיהם באשר לימי חופשת המחלה בפני ועדת ערעורים, כמפורט בסעיפים 33 עד 40 להלן.

33.          הרכב ועדת הערעורים יהיה כמפורט להלן:

א.      אכ”א-רמ”ח הפרישה שישתתף בדיונים בעצמו ולא יוכל למנות נציג – יו”ר.

ב.      מקרפ”ר-רע”ן הרפואה או נציג מטעמו – חבר.

ג.       נציג מפצ”ר-יעח”ק – חבר.

ד.       נציג מת”ש-ענף שכר הקבע והגמלאות – חבר.

ה.      נציג מקשל”ר-ענף הביקורת – חבר.

ו.        נציג אכ”א-מחלקת הפרט-ענף ת”ש קבע או ענף תשו”ג – חבר.

ז.        אכ”א-מחלקת הפרישה-רמ”ד החישובים – מזכיר.

34.          נוהלי עבודת הוועדה והפורום הנדרש לקבלת החלטות יאושרו על ידי אכ”א-רמ”ח הפרט, ויופיעו בתקנון הוועדה.

35.          הוועדה תדון בבקשות של בני משפחה (באמצעות אכ”א-מחלקת הנפגעים), בבקשות של גמלאים ובבקשות של חיילים בשירות קבע, שעניינם מטופל על ידי אכ”א-מחלקת הפרישה.

36.          הוועדה מוסמכת לדון בערעורים שהוגשו על ידי חיילים בשירות קבע במהלך שירותם, ושאינם מטופלים על ידי אכ”א-מחלקת הפרישה.

37.          בקשות להופעה בפני הוועדה, כמפורט בסעיפים 35 ו- 36 לעיל, יוגשו למזכיר הוועדה, בצירוף החומר הנוגע לעניין.

38.          הוועדה מוסמכת לקבוע, לעניין זה, אם הפגיעה או אם המחלה, שבגינן נעדר החייל מיחידתו, נגרמו עקב השירות או שלא עקב השירות, וכן בכול שאלה בעניין מימוש ימי חופשת המחלה שעמדו לרשות החייל, ובעניין צבירתם. החלטת הוועדה היא סופית.

39.          לא יתקבל ערעור על עניינים שהובאו בפני הוועדה בעבר והוכרעו, אלא אם כן הורה אכ”א-רמ”ח הפרט אחרת.

40.          הוועדה תתכנס אחת לשלושים ימים, לפחות, אלא אם כן החליט אכ”א-רמ”ח הפרישה אחרת.

חופשת מחלה בגין מחלת ילד

41.

תוקף סעיפי משנה א עד ב מה- 12 באפריל 2005

א.      חייל שנמצא בשירות קבע שלושה חודשים ברציפות, לפחות, ושהוא הורה לילד עד גיל שש עשרה, הנמצא בחזקתו, זכאי לחופשה בת שמונה ימים, לכל היותר, על חשבון ימי חופשת המחלה שלו, בגין מחלת הילד.

ב.      חייל שנמצא בשירות קבע שלושה חודשים ברציפות, לפחות, ושהוא הורה יחיד לילד עד גיל שש עשרה, או שהילד נמצא בחזקתו הבלעדית, זכאי לחופשה בת שנים עשר ימים, לכל היותר, על חשבון ימי חופשת המחלה שלו, בגין מחלת הילד.

ג.       חייל שנמצא בשירות קבע שנה ברציפות, לפחות, ושהוא הורה לילד עד גיל שמונה עשרה הנמצא בחזקתו, זכאי לחופשה בת שישים ימים, לכל היותר, על חשבון זכותו הכוללת לימי חופשת מחלה, בגין מחלה ממארת של ילדו.

ד.       הזכות לא תשתנה ולא תגדל אם החייל הינו הורה ליותר מילד אחד.

42.          האמור בסעיף 41 לעיל יחול רק באחד משני המקרים הבאים:

א.      הילד בחזקתו הבלעדית של החייל.

ב.      הצהרת החייל, כי ההורה האחר עובד ולא נעדר מעבודתו בשל מחלת הילד. דוגמת נוסח ההצהרה ניתנת בנספח ב לפקודה זו.

ג.       על אף האמור לעיל, בהתקיים התנאים שבסעיף 41, סעיף משנה ג, אם ההורה האחר נעדר מעבודתו אף הוא בשל מחלת הילד, או אם ההורה האחר אינו עובד, יהיה החייל זכאי לחופשה בת שלושים ימים, לכל היותר.

43.          במקרים המפורטים בסעיף 42 לעיל ימציא החייל אישור רפואי על מחלת הילד. קצין השלישות או קצין הניהול היחידתי יתייק את המסמך במעטפת המסמכים האישיים של החייל וידווח בהתאם למפורט בסעיפים 15 עד 17 לעיל.

44.          חייל, כאמור, רשאי לבקש כי הימים שניצל בגין מחלה ממארת של ילדו, על-פי פקודה זו, ייחשבו על חשבון החופשה השנתית הצבורה העומדת לזכותו, ולא כימי חופשת מחלה.

תוקף סעיפים 45 עד 46 מה- 12 באפריל 2005

45.          חופשת מחלה בגין מחלת בן זוג

א.      חייל שנמצא בשירות קבע שלושה חודשים ברציפות, לפחות, זכאי לחופשה בת שישה ימים בשנה, לכל היותר, על חשבון ימי חופשת המחלה שלו, בגין מחלת בן זוגו.

ב.      לצורך כך יראה כחולה בן זוג שחלה והפך להיות תלוי לחלוטין בעזרת הזולת לביצוע פעולות יום-יום. (לעניין סעיף זה: “פעולות יום-יום” – כהגדרתן בסעיף 3 לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), התשנ”ח-1988).

ג.       חייל, כמפורט בסעיף 45, סעיף משנה א לעיל, ימלא הצהרה שדוגמתה ניתנת בנספח ה לפקודה זו, וימציא אישור רפואי על מצב בן זוגו. קצין השלישות או קצין הניהול היחידתי יתייק את המסמך במעטפת המסמכים האישיים של החייל.

46.          חופשת מחלה בגין היריון ולידה של בת זוג

א.      חייל שנמצא בשירות קבע שלושה חודשים ברציפות, לפחות, זכאי לחופשה בת שבעה ימים בשנה, לכל היותר, על חשבון ימי חופשת המחלה שלו, בגין טיפולים או בדיקות הקשורים להיריון בת זוגו או בשל לידה שלה.

ב.      חייל, כמפורט בסעיף 46, סעיף משנה א לעיל, ימלא הצהרה שדוגמתה ניתנת בנספח ו לפקודה זו וימציא אישור רפואי על מצב בת זוגו. קצין השלישות או קצין הניהול היחידתי יתייק את המסמך במעטפת המסמכים האישיים של החייל.

חופשת מחלה בגין מחלת הורה

47.          חייל שנמצא בשירות קבע שלושה חודשים ברציפות, לפחות, ושלו הורה בגיל שישים וחמש שנים, לפחות, זכאי לחופשה בת שישה ימים בשנה, לכל היותר, על חשבון זכותו הכוללת לימי חופשת מחלה, בגין מחלת ההורה.

48.          לצורך כך, יראו כחולה הורה שחלה ושהפך להיות תלוי לחלוטין בעזרת הזולת לביצוע פעולות יום-יום (לעניין סעיף זה: “פעולות יום-יום” – כהגדרתן בסעיף 223 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ”ה-1995).

49.          האמור בסעיפים 47 ו- 48 לעיל יחול רק במידה שהחייל מצהיר, כי אף לא אחד מאחיו מימש את זכותו, מכוח סעיף 1 לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), התשנ”ד-1993, או מכוח פקודה זו, וכי ההורה החולה אינו נמצא במוסד סיעודי.

50.          חייל, כמפורט בסעיף 49 לעיל, ימלא הצהרה שדוגמתה ניתנת בנספח ג לפקודה זו, וימציא אישור רפואי על מצב ההורה ותצלום תעודת הזהות של ההורה החולה. קצין השלישות או קצין הניהול היחידתי יתייק את המסמך במעטפת המסמכים האישיים של החייל.

ימי מחלה על-פי הצהרת החייל

51.          על אף האמור בפ”מ 61.0104 – “מסדר חולים”, רשאי חייל בשירות קבע להודיע ליחידתו, כי היעדרותו מהשירות הייתה בגין מחלה, מבלי שהדבר נקבע על ידי קצין רפואה. הודעה, כאמור, תימסר על ידי החייל בכתב, באמצעות הצהרה על טופס שדוגמתו ניתנת בנספח ד לפקודה זו.

52.          חייל בשירות קבע רשאי להיעדר מיחידתו בהתאם לסעיף 51 לעיל, לא יותר מפעמיים בשנה, לתקופה שלא תעלה על יום אחד בכל פעם, או לא יותר מפעם אחת בשנה, לתקופה שלא תעלה על שני ימים רצופים. לעניין זה, ייחשבו היום האחרון בשבוע העבודה והיום הראשון של שבוע העבודה שלאחריו וכמו כן, יום העבודה האחרון לפני חופשה שנתית ויום העבודה הראשון שלאחריה, כתקופה העולה על שני ימי מחלה רצופים.

53.          נעדר חייל בשירות קבע מהשירות, וביקש להצהיר על היעדרותו, כאמור בסעיף 51 לעיל, אך לא מתקיימים התנאים הקבועים בסעיף 52 לעיל, ייחשבו ימי ההיעדרות כימי חופשה שנתית, וזאת בנוסף להוראות כל דין.

חופשת מחלה בגין טיפולי פוריות

54.          חייל בשירות קבע הנעדר מהשירות בשל טיפולי פוריות – תיחשב היעדרותו כחופשת מחלה, בין אם הטיפולים דרושים בגין בעיה רפואית ממנה סובל החייל ובין אם הטיפולים דרושים בגין בעיה רפואית ממנה סובל בן זוגו של החייל, בתנאי שהיעדרותו לא תעלה על שנים עשר ימי פעילות בשנה לגבר או על שישה עשר ימי פעילות בשנה לאישה.

55.          חייל, כאמור בסעיף 54 לעיל, יציג בפני מפקדו הישיר אישור על כך שההיעדרות נעשתה בגין טיפולי פוריות כאמור, מהמוסד בו מבוצעים הטיפולים. האישור יועבר על ידי החייל לתיקו הרפואי.

חריגים

56.          אכ”א-רמ”ח הפרט רשאי לאשר חופשות מחלה שלא בהתאם להוראות פקודה זו, וזאת מטעמים מיוחדים, ובתיאום עם היועץ הכספי לרמטכ”ל.

אישורים

57.          פורשים ומשוחררים עד ה- 31 במארס 1991 יוכלו לקבל אישור על זכות לימי מחלה שלא נוצלו, לאחר הגשת פנייה, בכתב, לד.צ. 02180, אכ”א-מחלקת הפרישה-מדור החישובים.

58.          פורשים ומשוחררים מה- 1 באפריל 1991 ואילך יוכלו לקבל אישור על זכות לימי חופשת מחלה שלא נוצלו, במת”ש-ענף שכר הקבע והגמלאות. עם מיכון הפקת האישורים, יוכלו הפורשים והמשוחררים לקבל אישור על זכות לימי חופשת מחלה שלא נוצלו על ידי קצין העיר הקרוב למקום מגוריהם.

תחולה

59.          פקודה זו תקפה מיום פקיעתו של חוזר מפ”ע 34-94, פרט לסעיפים הבאים: סעיפים 30 ו- 31, כנוסחם ערב פרסום חוזר מפ”ע 17-2005 המובאים בנספח ז לפקודה זו, וסעיפים: 41(ב), 42(ג) ו- 47, יהיו תקפים מיום פרסומה של פקודה זו.

60.             החל מיום פקיעתו של חוזר מפ”ע 34-94 ועד ליום פרסומה של פקודה זו, יחול סעיף 41, סעיף משנה ג כאילו נאמר בו “שש עשרה” במקום “שמונה עשרה”.

61.          הוראות פקודה זו אינן חלות על אוכלוסייה שנקבעה כ”דור המעבר” ליישום ההסכם בין מנכ”ל משרד האוצר לבין מנכ”ל משרד הביטחון.

שינויים בנוהל מקוצר

תוקף סעיף 61 מה- 12 באפריל 2005

62.          שינויים לנספחי הפקודה יבוצעו בנוהל מקוצר, על-פי האמור בסעיף 18 להפ”ע 1.0102.

נספח א

יחידה _________

חותמתיחידה 

סימוכין________

תאריך_________

דיווח על חופשת מחלה

5210 מספר אישי   דרגה שם משפחה שם פרטי  
                         
                           
סוג החופשה(סמן את החופשה המתאימה) תאריך תחילה תאריך סיום
  02 מחלה רגילה שנה חודש יום שנה חודש יום
  03 מחלת ילד                        
                               

חתימת החייל         חתימת המפקד      חתימת קצין השלישות

המאשר

 
   

ימי המחלה שידווחו הם ימים שלגביהם נתן הרופא המוסמך ימי חופשת מחלה (ימי “ג”), ושאינם חופפים לתקופות סיפוח או הצבה לר”ם 2.

 
   

הזכאות לחופשת מחלת ילד היא עד שמונה ימים בשנה, כמפורט בפ”מ 36.0406.

נספח ב
הצהרה על ימי מחלה בגין מחלת ילד

1.            אני החתום/ה מטה:

 
   

            ( מספר אישי )               ( שם פרטי )                     ( שם משפחה )                        ( מען )

מודיע/ה בזאת כי שהיתי בחופשה בשל מחלת ילדי מיום ________________

עד יום                              (מצורף אישור רפואי).

2.            פרטי הילד:____________________________________________________.

( שם פרטי )                ( שם משפחה )                   ( מספר זהות )

3.            אני מצהיר/ה כי הילד שפרטיו מפורטים בסעיף 2 לעיל, נמצא בחזקתי/בחזקתי הבלעדית (מחק את המיותר). לראיה באתי על החתום:

       
       

( חתימה )                 ( תאריך )

4.            לעניין זה, אני החתום/ה מטה מצהיר/ה בזאת כי בן/בת הזוג לא נעדר/ה ממקום העבודה באותם ימי היעדרות המפורטים בסעיף 1 להצהרה זו.

פרטי בן/בת  הזוג                                                                                            .

( שם פרטי )              ( שם משפחה )             ( מספר זהות )
פרטי המעביד של בן/בת הזוג:

______________________________________________________________.

( שם פרטי )               ( שם משפחה )     ( שם בית העסק או מקום העבודה )

5.            העתק מהצהרה זו נמסר למעביד של בת הזוג או של בן הזוג, שפרטיהם מפורטים בסעיף 3 להצהרה זו, ביום                      .

נספח ג
הצהרה על ימי מחלה בגין מחלת הורה    

1.             אני החתום/ה מטה:

 
   

( מספר אישי )               ( שם פרטי )                     ( שם משפחה )                        ( מען )

מודיע/ה בזאת כי נעדרתי מעבודתי בשל מחלת הורה ולצורך טיפול בו/ה מיום________ עד יום ______.
(מצורף אישור רפואי בדבר היות ההורה תלוי לחלוטין בעזרת הזולת לביצוע פעולות יום-יום).

2.            פרטי ההורה:_______________________________________________________________

( שם פרטי )                   ( שם משפחה )                        ( מספר זהות )

 
   

( תאריך לידה )                                          ( מען )
3.            אני מצהיר/ה כי אף לא אחד מאחיי מימש זכותו מכוח סעיף 1 לחוק דמי מחלה, (היעדרות בשל מחלת הורה) התשנ”ד-1993, או מכוח פקודה זו, בפרק הזמן האמור לעיל, וכי ההורה שפרטיו מפורטים בסעיף 2 להצהרה זו אינו נמצא במוסד סיעודי.

4.            מספר הימים שנעדרתי השנה, תוך מימוש זכותי לימי מחלה, הוא: _______.

( תאריך )                                                                                                    ( חתימה )

נספח ד
יחידה____________
סימוכין___________

תאריך___________

קש”ל היחידה

המפקד הישיר

הצהרה על היעדרות בגין מחלה שלא על-פי הוראת קצין רפואה

 
   

מספר אישי                      דרגה                        שם משפחה                          שם פרטי

הריני מצהיר/ה בזאת כי בין התאריכים                            ו- _____________ נעדרתי  מהשירות בגין מחלה.
ידוע לי כי הצהרתי זו ניתנת בהתאם לאמור בפ”מ 36.0413.

הצהרתי זו היא אמת.

( תאריך )                                                                                                    ( חתימה )

נספח ה

הצהרה על ימי מחלה בגין מחלת בן/בת זוג

1.            אני החתום/ה מטה:

 
   

( מספר אישי )        ( דרגה )          ( שם פרטי )         ( שם משפחה )               ( מען )

מודיע/ה בזאת כי נעדרתי מיחידתי בשל מחלת בן/בת זוגי ולצורך טיפול בו/ה מיום _________ עד יום (מצורף  אישור רפואי המעיד כי מחלת בן/בת הזוג הפכה אותו/ה לתלוי/ה לחלוטין בעזרת הזולת בביצוע פעולות יום-יום).

2.            פרטי בן/בת הזוג:

 
   

( שם פרטי )                          ( שם משפחה )                             ( מספר זהות )
3.            מספר הימים שבהם נעדרתי השנה מיחידתי בשל מחלת בן/בת זוגי הוא: ______.

ולראיה באתי על החתום:

       
       

( חתימה )                               ( תאריך )

נספח ו

הצהרה על ימי מחלה בגין היריון/לידה של בת זוג

1.            אני החתום מטה:

 
   

( מספר אישי )        ( דרגה )          ( שם פרטי )         ( שם משפחה )               ( מען )

מודיע בזאת כי נעדרתי מיחידתי בשל היריון/לידה של בת זוגי מיום _________ עד  יום                .

2.            פרטי בת הזוג:

 
   

( שם פרטי )                          ( שם משפחה )                             ( מספר זהות )
3.            מספר הימים שבהם נעדרתי השנה מיחידתי בשל היריון בת זוגי הוא: ______.

ולראיה באתי על החתום:

       
       

( חתימה )                               ( תאריך )

נספח ז

נוסח סעיפים 30 ו-31 ערב תיקון הפקודה מיום 12.4.2005

מענק ימי חופשת מחלה לשאירי חללים משירות קבע

30.     מענק ימי חופשת מחלה שלא נוצלו ישולם לשאיריו של חייל בשירות קבע שנפטר. שאיר שהורשע על ידי בית משפט בגרימת מותו של החייל או בשותפות לעבירה זו – לא ישולם לו מענק ימי חופשת המחלה.

31.     במקרה של פטירה בנסיבות המזכות את בני המשפחה בקצבת בני משפחה, כמפורט בסעיפים 22 ו- 23 לחוק הגמלאות, ישולם לבני משפחה מענק בעד ימי חופשת המחלה שלא נוצלו, ושעמדו לזכות הנפטר ביום מותו, על פי כללי החלוקה הקבועים בחוק הגמלאות, לעניין חלוקת קצבת בני המשפחה.

איך מתחילים?

משרדנו מייצג מועמדים לשירות בטחון וכל חייל אשר זקוק לסיוע מול רשויות הצבא, בבקשות לפטור משירות, לטיפול נפשי או רפואי, עררים רפואיים ושאר הליכים צבאיים מנהליים. השותפים במשרד הינם יוצאי פרקליטות צבאית.

עו”ד ונוטריון (רס”ן במיל’) רוני קרדונר

מאמרים נוספים

פקודת מטכ"ל 35.0501 – ציוד דת, אישי או יחידתי ותשמישי קבורה

כללי1. ציוד דת יסופק ליחידות תחזוקה ע”י בסיס הרבנות הצבאית.2. ציוד דת מתחלק לסוגים האלה:-א. ציוד דת אישי, בהתאם לשיעורי התקן המתפרסמים בתקן אט”ל7000-.ב. ציוד דת מתכלה, בהתאם לפירוט הניתן בנספח א’ לפקודה זו.ג. ציוד דת מושאל, בהתאם לפירוט הניתן בנספח ב’ לפקודה זו.ד. ציוד

להמשך קריאה »
איך להוציא פטור נפשי מהצבא

פקודת מטכ"ל 33.0219 – טיפול בחייל הנמצא במצוקה נפשית

תוקף סעיפים 1 עד 22 מ- 10 במארס 2008 הגדרות1. בפקודה זו:א. “חייל” – חייל או חיילת בשירות סדיר ובשירות מילואים.א1. “מפקד יחידה”- מפקד יחידת רישום בתקן סא”ל, לפחות, ובהיעדרו מפקד יחידה ממונה.תוקף סעיף משנה ב’ מ-30 בדצמבר 2010ב. “מפקד החייל” – מפקדו הישיר של

להמשך קריאה »

פקודת מטכ"ל 36.0401 – חופשות חיילים בשירות קבע

36.0401  חופשות חיילים בשירות קבע תוקף סעיפים 1 עד 72 מה- 5 ביולי 2002 הגדרות 1.           בפקודה זו: א.          “חייל” – חייל או חיילת בשירות קבע, שירות מילואים בתנאי קבע או שירות חובה בתנאי קבע. תוקף סעיף משנה ב  מה- 5 באוגוסט 2009 ב.          “שירות

להמשך קריאה »