דוגמא לצוואה נוטריונית

דוגמא לצוואה נוטריונית

צוואה

אני הח”מ, ______________ נושא/ת ת.ז. שמספרה _______________, המתגורר/ת בעת חתימת צוואה זו ברח’ ____________________________, בהיותי בדעה צלולה, בהכרה מלאה, ומתוך רצון חופשי, ללא כל אונס, לחץ, כפיה או השפעה, מצווה בזאת את רכושי אשר יישאר לאחר מותי כדלקמן –

  1. מאחר ואין אדם יודע את סוף ימיו ומאחר שרציתי לצוות את אשר יעשה בכל רכושי לאחר פטירתי, הריני עושה צוואה זו לקבוע מה יעשה ברכושי לאחר מותי.
  2. הנני מצווה כי לאחר מותי, ישמש עזבוני לתשלום הוצאות כבודי האחרון, ואת חובתיי אם יהיו.
  3. את כל זכויותי בכספים המופקדים על שמי בבנקים, לרבות ניירות ערך, תוכניות חסכון, פקדונות וכיוצ”ב,  שיש לי כיום ו/או שיהיו לי בעתיד, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, את כל הכספים בבנק ________________, הנני מצווה ל__________________________________.
  4. כל רכוש ו/או כספים אחרים שלא נכללו בצוואה זו, לרבות כסף, רכוש, מטלטלין ו/או כל זכות אחרת הנני מצווה ל____________________________________________________.
  5. את כל זכויותיי, בדירה ברח’ _____________________________, הידועה כגוש ________________ חלקה __________ תת חלקה ____________, לרבות כל המחוברים ו/או המטלטלין ו/או הרכוש הנמצא בדירה, הריני הנני מצווה ל____________________________________.
  6. הנני מצווה בזאת כי זו היא צוואתי האחרונה, והנני מבטל/ת כל צוואה קודמת שנעשתה על ידי קודם לצוואתי זו.
  7. הנני עושה צוואתי זו וחותמ/ת עליה, בפני רשות, הנוטריון הנכבד רוני קרדונר, והכל כשהנני בדעה צלולה ומיושבת, בהכרה מלאה, ומתוך רצון חופשי, ללא כל אונס, לחץ, כפיה או השפעה, מכל מקור או אדם שהוא, והנני מצווה כי צוואתי האחרונה זו יהיה לה תוקף על פי דיני מדינת ישראל.

ולראיה באתי על חתום היום ____________- לחודש ____________ לשנת ___________-.

                                                                                          _______________

                                                                                                __________